1 John 3

KILAN son en limpok lapalap, me Sam kotiki don kitail er, pwe kitail en adane kila seri en Kot, ari, iei kitail. I me sappa sasa kin kitail, pwe re kin sasa i. Kompok kan, kitail ari seri en Kot, ap saikenta sansal, da me kitail pan wiala. Ari so, kitail asa, ni a pwarado, kitail pan duala i, pwe kitail pan kilan i ni udan mom a. O amen amen, me kaporopor due met, a en kamakelekele pein i duen i me makelekel. Amen amen me kin wia dip, pil kin palian kapun, pwe iei dip palian kapin. O komail asa, i me a pwarado, pwen lapwada dip akan. A dip sota kin mi re a. Meamen, me pot re a, sota kin wia dip; meamen wia dip, sota kilan i o sota dedeki. Sama ko, kalaka, pwe amen de kasapuna komail. Me kin wia pun, nan i me pun amen, due i me pun. Me kin wia dip, i nain tewil, pwe tewil me wia dip san ni tapi o. I me Sapwilim en Kot kotin pwarado, pwen kawela wiawia en tewil. Meamen me ipwi san Kot, sota kin wia dip, pwe war a mi re a, o a so kak wia dip, pwe a ipwi san ren Kot. 10 I me seri en Kot o seri en tewil sansale kida, me so wia me pun, i me so san ren Kot, o me so pok on ri a. 11 Pwe iet padak, me komail roner san ni tapi o, kitail en pokepoke pena. 12 Kaidin due Kain, me udan me sued amen, ap kamela ri a. Ari, menda a kamela i? Aki a wiawia me sued, a en ri a me pun. 13 Ri ai ko, der puriamuiki, ma men sappa kin tata kin komail. 14 Kitail asa, me kitail daulier mela, ap ko on maur, pwe kitail kin pok on ri atail akan. Ari, me so limpok, pan mimieta nan mela. 15 Meamen, me kin tata ki ri a, nan i me kamela men. A komail asa, maur soutuk sota kin mi ren me kamela men. 16 I me kitail diar kida limpok. A kotiki wei maur pweki kitail; kitail ari pwaipwandeki maur atail on ri atail akan. 17 Meamen me muei met ap kilan ri a dupokala, ap sota sauasa i, iaduen limpok en Kot pan kak mi re a? 18 Sama ko, kitail der pok pena ni lokaia ta o lo, a ni wiawia o melel pot. 19 I me kitail pan asaki, me kitail kisan melel, o kainsenemauiela monion atail re a, 20 Pwe ma monion atail kadeikada kitail, nan Kot me lapa san monion atail o lelapokki meakan karos. 21 Kompok kan, ma monion atail so kadeikada kitail, nan kitail aima on Kot. 22 O meakot kitail poeki re a, kitail pan tunole san i, pwe kitail nekinekid a kusoned akan, o wiada meakan, me a kin pole kila. 23 Ietet a kusoned: Kitail en poson mar en sapwilim a Ol Iesus Kristus, o poke pena, duen a kotiki on kitail kusoned o. 24 A me kin nekinekid a kusoned akan, pan pot re a, o i I pan kotikot re a; o iet me kitail usaki, a kotikot re atail: Nen o, me a kupurai don kitail er.

Copyright information for `PONPDN