1 Peter 3

PIL dueta komail li akan, udi on pein omail warok kan, pwe irail me so poson masan o, en pil dore kila wiawia mau en li akan o arail nenenla. Ni arail kilekilan omail wiawia min ianaki lan. Arail kapwat ender ni pali liki ni arail inid pena pit en mona de kapwat ki kold, de dilion nan likau linan. A kapwat me so sansal mi nan monion en aramas, me so sor, impai, opampap, iei me kasampwal ren Kot. Pwe iduen kapwat en li saraui en kaua kan, me kaporoporeki Kot o duki on pein arail warok kan. Duen Sara, me peiki on Apraam o kamare kin i: Ai kaun; a komail wiala na seri kan, ma komail pan wiawia mau o sota masak. Pil dueta komail ol akan, lelapoki on omail warok kan, kaka kin irail, pwe koma sosoki pena mak en maur, pwe omail kapakap ender poula. A iet imwin mepukat: Komail karos en lamalam ta pot, o pokepok pena, o pok on ri omail akan, o kadek, o aktikitik. Komail der depukki me sued me sued, de lokaia sued lokaia sued, a kapaiada, ap asa, me a kilele on komail, en sosoki pai kan. 10 Pwe me men pok on maur o inon ion ran mau akan, i en pera san sued lo a, o kil en au a, pwe re depa kotaue. 11 A en muei san me sued, ap wia me mau, en rapaki popol, ap dadaurata. 12 Pwe silan in Kaun o kin pera me pun kan, o karon a me mani ar kapakap. A silan in Kaun o kin palian irail me wia sued. 13 Is i me pan kaokaoe komail, ma komail dadaurata me mau? 14 A ma komail kamekameki me pun, komail meid pai; komail der masak irail o der waponda. 15 A komail en kasarauiki nan monion omail Kaun Kristus. Ansau karos komail en kak sapen on amen amen me kalelapok re omail duen kaporopor o, me mi lol omail. 16 A mepukat en wiaui nin tiak en opampap, o masak, o insen makelekel, pwe irail, me kinekine likam on komail ni omail wiawia mau ren Kristus, ren namenokala ni ar karaun kin komail likam. 17 Me mau, ma i kupur en Kot, komail kamekameki me mau, san omail kamekameki me sued. 18 Pwe pil Kristus kamekame ki dip pan mepak, me Pun wiliandi me sapun kan; pwen kalua kitail don Kot. Pali uduk kamekamelar ap kaiasa kida Nen. 19 I me a kotidilan wasa teneten, pwen padaki on nen akan, 20 Me sota peik mas o, ni ansau me Kot kotin auiaui o kanonama on ir ni muein Noa, ni ansau, me war im wiauier, me malaulau, ir me walemen, maure kila pil o. 21 I me pil kin kamaur komail la ansau wet ni paptais a kaidin kaminela pali uduk, pwe inau en insen mau on Kot eu, ki en Iesus Kristus a iasadar. 22 A kotidalan nanlan, kotikot ni pali maun en Kot. Tounlan kan, o lapalap akan, o manaman akan upai on i.

Copyright information for `PONPDN