1 Peter 5

I panaui saunkoa kan, me mi nan pun omail, pwe nai pil kisan saunkoa kan o saunkadede en kamekam en Kristus, o pil ian pwaisaneki linan, me pan kasansaleda. Komail kamana pwin isou en Kot, me mi re omail, a kaidin mansairen, pwe ni insenemau ni omail ariri Kot, kaidin pweki moni, a ni peren o limpok. O kaidin akasaupeidi on momodisou, a men kaalemoni, pwe pwin isou en ale san. Ari, ni en silepa lapalap a pan pwarado, komail pan ale mar en linan, me sota pan monela. Pil dueta komail me pulepul akan, peiki on me laud akan. Komail karos upa pena o tenedi on opampap. Pwe Kot kin kotin palian me aklapalap akan, ap kotin maki on me karakarak kan. Komail ari karakarak pan lim en Kot manaman, pwe a en kotin kasapwil komail ada, ni eu ans au me kon on Kadakadar on i omail inon karos, pwe a kin kotin kupuro kin komail. Komail lelapok o masamasan, pwe omail imwintiti tewil koko sili dueta laien weriwer amen o raparapaki, me a pan katalala. Komail ari kelail palian i o teneten ni poson, o asa, me kamekam ota kin lel on ri omail akan nin sappa, 10 A Kot en mak karos, me kotin molipe komail won a linan soutuk, ren Kristus, pan kotin kaunsokala, o kakelada, o kamanada, o pasonedi, me pan kalokolok ansau motomot. 11 I me udan manaman potopoteta! Amen. 12 I intin won komail kisin likau kis et ren Silwanus ri omail melel, duen me i kin lamelame, pwe i men panaui komail o katiti on komail, me i eta mak melel en Kot, me komail en keleki. 13 Irail, me ian komail pilipildar nan Papilon o nai ol Markus ara ranamau won komail. 14 Komail ranamauiki pena metik en limpok. Popol en mi re omail karos, me warok ki on er Kristus! Amen.

Copyright information for `PONPDN