1 Timothy 1

PAULUS wanporon en Iesus Kristus amen pan kusoned en Kot Saunkamaur patail o Kristus Iesus, me kitail kaporoporeki, On Timoteus nai seri melel ni poson mak o limpok, o popol san ren Kot Sam o Kristus Iesus atail Kaun. Duen ai poeki re om, en mimieta Episus ni ai pan kola Masetonien, pwe koe en kapun on akai, ren der wia padak toror. Pil der kamelele kasoi mal o padok en di to to, me kareda Akamai ap sota sausa koa dodok en Kot, me tapi san poson. Pwe aude pan kusoned limpok san nan monion makelekel, o insen mau, o poson melel. San mepukat akai muei saner, rap wuki on poupoulap. Re men wiala saunpadak en kapun, ap so weweki, me re inda, o me re kin men padaki kaualap. A kitail asa, kapun me mau, ma amen so kasapune. O se asa, me sota kapun en wiaui on me pun amen, a on me sapun kan, o katiwo kan, o me doo san Kot akan, o me dipan akan, o me so saraui kan, o me san Kot akan, o me kin kaloke sam ar in ar, o me kamela aramas akan. 10 O me nenek kan, o me madon saut on ol oko, o me kin pirap aramas akan, o me likam kan, o me kaula likam akan, o ma pil meakot mia, me so kon on padak en kamour. 11 Duen ronamau en linan en Kot iasanai me pan don ia. 12 I ap danke Kristus Iesus atail Kaun, me kotin kamane ia da o kamelel ia ni a kotin kasapwil ia dan dodok. 13 pwe mas o nai lalaue amen, o kaloke saulan kan, ao lolap amen, ari so I diaradar mak o, pwe I wiadar mepukat ap sasa o ni ai soposon. 14 A mak en atail Kaun me lapalap alar kaualap ni poson o limpok, me mi reh Kristus. 15 Melel lepen kasoi lep, o me mau on kamelele: Kristus Iesus pwara don sappa, pwen dorela me dipan akan; a nai me sued san karos. 16 Ari so, I diaradar mak o, pwe Iesus Kristus en kotin kasaleda a kanonama lapalap re i, pwe men kaalemoni on me pan poson, pwen maur soutuk. 17 A nanmarki potpot, me so kak mor pasan, o so sansal, I Kot eta. Wau o linan en ko on I potopoteta! Amen. 18 Kusoned wet I men pan on uk, nai seri Timoteus, duen deideikop akan, me wiaui on uk er, pwe ren sauasu uk, en wia pei mau eu. 19 Ni om dadauata poson o kanakanai on insen om mau, me akai pein kase san irail, ap peila san nin poson. 20 Amen irail Imenaus o amen Aleksander, me panalan Satan, pwe ren lelapok ki kalokolok, ap solar lalaue.

Copyright information for `PONPDN