1 Timothy 4

A NEN me kotin kokop melel, ni imwin kaua akai pan pupe wei san poson, ap id wuki on nen widin o padak en tewil akan, Me kin sansale mau ki liki, ap likilikam o insen arail kakaluakalar ki kisin mata karakar. Re kin inapwiedi kapapaud, o dene ren liki san son en mana, me Kot kotin wiadan irail, me danke, o poson, o dedekila melel Pwe audepa karos, en Kot me mau, o sota meakot me mal, ma aramas pan tunole ap danke. Pwe a pan kasaraui kila masan Kot o kapakap. Ma koe pan padaki on ri atail akan, koe ap pan papa en Kristus Ieius mau amen, me kin keleki masan en poson o padak mau, me koe dadaureta mau lel met. Ma koe pan kan kasoi likam en li laud akai o kaianeki pein uk me kon on Kot. Pwe kaiane kin uk pali war, a sota non katopa, a meid mau paieki Kot ni meakoaros, pwe iei kaporopor en maur et o pil maur kokodo Nan melel kosoi pot et o a war on kitail en apwaliea. 10 Pwe iet me se kin dodok on o kalokolokki, at kaporoporeki Kot ieias, me Saunkamour en aramas akan karos, a mas on irail me poson. 11 Mepukat koe en katitiki o kaukaweweki. 12 Sota amen me pan mamaleki om manakap, a wiala men kaalemoni on saulan kan, ni om lokaia o wiawia kan, o limpok, o poson, o makelekel. 13 O nantion wadok, o panaui, o padak lao i pan pwar wei. 14 Der kasamal la pai en mak o, me koe aleer ki deideikop o ni en saunkoa kan ar pwil pa ar po om. 15 Koe en podidi o sopisokki mepukat, pwe om lolekon en sansal on karos. 16 Kalaka pein uk o padak o, tenedi on son pukat, pwe ma koe pan wiada due, koe ap pan dorela pein uk o pil, me kin ron uk.

Copyright information for `PONPDN