1 Timothy 5

KOE der lokaia kelail on ol laud amen, a panaui i due sam amen, a me pulepul due ri om akan, Li laud due in akan, a me pulepul due ri om li akan ni makelekel melel. Kakaki li odi kan, me li odi melel. A ma li odi na seri kan mia, de wa en na seri ko, re pan padakki mas apwali pein ar penainai, o depuk on ar papa o nono, pwe i me mau o kon on Kot. A iet li odi melel amen, me kelep, me kin kaporoporeki Kot, o podidi on nidinid o kapakap akan ni pon o ni ran. A me kin kapwaiada a inon sued nan i melar ni a memaur. Mepukat padapadaki, pwe ren sota karaunepa. A ma amen sota kin apwali na kan, a mas toun im a kan, i me kasela poson, o a sued san me soposon amen. Li odi men pan kileledi, ma a sota pulepul san saunpar woneisok o ma a warok en ol ta men. 10 O me kalok mau ki a wiawia mau, o me wiada seri, o me apwali men kairu, o me widen na en saraui kan, o me kadek on me kamekame kan, o me kapwaiada son en wiawia mau karos. 11 A der tuki on li odi pulepul akan, pwe irail lao inon wei san Kristus, re men pur on papaud. 12 A irail pan pakadeikada, pwe re muei saner tapin poson. 13 A re pil ponkake o papan sili im akan, a kaidin ponkaka ta, pwe re pil poupou sili, o pil usa sili en amen a wiawia, o ar lokelokaia me sota mau. 14 A i men, li odi pulepul en papaud, o naitik, o apwali im ar, o der kare on me sued o, en lalaue. 15 Pwe akai me wuki wei, wuki on Satan. 16 A ma li odi men mi ren ol me poson amen de ren li me poson amen, a en pein apapwali i o der katoutoui momodisou, pwen itar on me li odi melel. 17 Saunkoa kan me kin dodok mau, pan waunla melel, ir me kin sauasa ni padak o kawewe. 18 Pwe kisin likau o masani: Koe der penadi au en kau ol, me tiakedi wan wit. O toun dodok me war on pwain en dodok. 19 Karaun pan saunkoa men der kamelele, ma so saunkadede riamen de silimen mia. 20 Ir me wia dip, kapun on mon karos, pwe me tei kan en masakala. 21 I kakaliki on uk mon Kot Kristus Iesus o tounlan lipilipil akan, koe en wiada mepukat, o so lipilipil, o so pwen konekon ren aramas. 22 Der madan pokadan pon amen pa om, o pil der dipane kila dip en amen kai, a pein koe en makelekel. 23 Koe der nim pil, a wain kis me kon on kaped om o pweki om somau pan pak toto. 24 Dip en akai aramas me sansal ap mau on kadeikada ansau wet, a dip en me tei kan pan sansal eu ran. 25 Pil dueta en akai ar wiawia mau me sansal metet, a me tei kan sota kak rirala.

Copyright information for `PONPDN