2 Corinthians 11

I mauki, komail en mueid on ia kisin pweipwei, iei ta komail pan mueid on ia. Pwe nai me per kin komail dueta Kot, pwe nai me kileledier komail on ol amen, pwe i en kasale komail on Kristus duen seripein makelekel amen. A i masak serpent widinok, me kotaue Ewa, ma a sota pan pil kawela omail lamelam san ni opampap en Kristus. Pwe ma amen pan pwarado, me kin padaki duen amen Iesus, me se sota padaki, de ma komail pan ale eu nen, me komail sota aleer, de eu ronamau, me komail sota wuki on, kaidin komail pan peren kida? Pwe i lamelame, me nai kaidin tikitik san wanporon lapalap akan. A ma i sota koiok on lokaia a kaidin ni ai dedeki, pwe kit sansal on komail ni son o wasa karos. De nai me wiadar dip eu ni ai akmalkila pein nai? Pwe komail en indandala ki ai padaki on komail ronamau en Kot so pwaipwai. I atia san momotisou tei kan ni ai aleer pwain en dodok, pwe I en kak dodok on komail. O ni ai mimi re omail o lao samamala, kaidin amen, me i uki pa meakot, pwe ni ai solar ai meakot, ri atail akan me kodo san Masetonien me kisa don ia; nai ari sota katoutoui komail ni meakot, o i pil pan due! 10 A duen melel en Kristus mimi lol i, iduen i sota pan mueid on amen, en kawela kapin wet nan sap en Akaia kan. 11 Pwekida? Pweki ai so pok on komail? Kot me kotin manier. 12 A me i kin wia, i me i pan wiada, pwen kawela karep en akai me inon ion karep en ar suaiki dene irail dueta kit, sota lipilipil is i. 13 Pwe wanporon likam pukat o toun dodok likam akan irail, kin kawukilan wanporon akan en Kristus pein irail. 14 A kaidin kapuriamui eu, pwe iduen Satan kin kawukila pein i, wuki on tounlan en marain amen. 15 I me kaidin kapuriamui eu, ma na papa kan pil pan wukilan papa en pun kan; a imwilar pan duen ar wiawia kan. 16 I puron indada, sota amen en akpweipwei kin ia, a ma iei, komail ap maki on ia ai pweipwei, pwe i en suai kin ia ekis. 17 A me i inda, kaidin Kaun o me i pwili san, pwe a tapi san ni tiak en pweipwei, pwe i suaiki pein nai; 18 Pwe me toto kin suaiki ni pali uduk, i pil pan suaiki pein nai. 19 Pwe komail kin mauki me lolepon kan, pweki komail me lolekon. 20 Pwe komail kin mueid on amen, en wia kin komail ladu kan, de ma amen kaloke komail, de ma amen kuli komail edi, de ma amen aklapalap, de ma amen pikir komail. 21 Mepukat i indan komail, pwen kanamenok ki komail, dene kit luetalar. A ma meamen aima, nai pil aima, i kin lokaia nin tiak en pweipwei. 22 Irail men Ipru, pil nai; irail men Israel, pil nai; irail kadaudok en Apraam, pil nai; 23 Irail me papan Kristus, i kin lokaia dueta me iak amen, nai me lapa san; ai dodok laud san, i kalokolok laud san; i salidier toto san, i koren ion mela pan pak toto. 24 Pan me limpak Sus oko ki on ia wok paeisok, eu katoror san, 25 A pan me silepak re woki kin ia sokon; pan mepak me i pakasuk; pan me silepak takepa i sop olar; pon o ran, me i pepe sili nan madau. 26 Ai sailok me toto; i diar ai apwal nan pilap akan; i diar ai apwal ren lolap akan; i diar ai apwal ren ai kainok; i diar ai apwal nan sap tan; i diar ai apwal nan madau; i diar ai apwal ren saulan likam akan; 27 Ni dodok apwal, ni sonsonemas, ni men manadar o men nim piladar, ni isesol pan pak toto, ni pou o so kidi pa; 28 O me pil kin lel on ia ni ran karos, o ai apapwali momodisou akan karos. 29 Is me luet, a nai sota pan luet? Is me kin kamakar, a nai so? 30 Ma i en suaiki, i pan suaiki ai luet. 31 Kot o Sam en Kaun Iesus, me iasanai kokolata, kin mani, me i sota kin likam. 32 Nan Damaskus nain nanmarki Aretas kopina amen sinsila kanim en men Damaskus ni a inon ion saik ia di. 33 I ap apikidi kopou eu san ni wanim tuk en kel o, ap piti san ni pa a kan.

Copyright information for `PONPDN