2 Corinthians 2

IET me pein wai kileledier, i solar men pwar won komail ni ai insensued. Pwe ma i kainsensuedi komail, is me pan kak kainsenemau ia la? Ma kaidin i eta, me kainsensuedelar re i. Mepukat i intin won komail er, pwe i ender insensuede kin irail, me i en peren kida, ni ai pan pwara won komail. A i kamelele komail karos, me ai peren pil pan omail karos. Pwe ni lokolok o masak en nan monion i me lapalap, me i intin kilan sanesan, kaidin pwen kamauki komail, a pwe komail en asada, duen ai limpok on komail kaualapia. A ma meamen wiada kainsensued eu, kaidin nai eta, me a kainsensuedi, pwe i ender non kapun on, a ele komail karos. A kalokolok san ren me toto itar on i. Mak eta komail en maki on I o kamaitala, pwe a de lodi on insensued laud. I ari panaui komail, komail en kasale on i omail limpok. I karepen ai intin won komail, pwe i en asa, ma komail me pun o peiki on ni meakaros. 10 A ma komail pan makeki ow meamen meakot, nai pil pan maki on i. A ma i makeki on amen meakot, i makekier pweki komail wilianti Kristus. 11 Pwe Satan ender kotaue kitail, pwe kitail asaer duen a lamelam. 12 A ni ai pwaralawer Troas, pwen padaki ronamau en Kristus, o wanim eu me ritida mo i on Kaun O, 13 I sota insenemaula, ni nen i, pweki ai sota diar ri ai Titus. I ap kamurimur on irail daulul won Masetonien. 14 A danke on Kot, me kotin kaloe kitail di pan Kristus, ap kasansaleki kitail pomau en a erpit wasa karos. 15 Pwe kit me pomau en Kristus on Kot ren me pan dorela o ren me pan lokidokila kan. 16 On iet akan po en mela on kamela, a on me tei kan po en maur on kamaurela. A is me kon on mepukat? 17 Pwe kit so dueta me toto, me kin liliasosaki masan en Kot; a at padak me melel, o a pwili san Kot, o kin wiaui mon Kot pan Kristus.

Copyright information for `PONPDN