2 Corinthians 5

PWE kitail asaer, impwal atail sappa a lao ola, kitail pan id imaneki im eu san ren Kot, im eu me kaidin wiaui kida pa, pwe a me soutuk nanlan. I me kitail kin sanesan o inon ion im san nanlan en kalikau kitail da. Pwe ma kitail likaudar, kitail solar pan kiliso. Pwe ni atail deula impwal wet kitail kin sanesan o patau, pwe kitail sota men pure san atail likau, a se men kadupaledi, pwe maur en katalala mela. A me wia kin kitail on mepukat, i Kot me pil kotiki on kitail er komoan Nen. Kitail ari insenemau ansau karos o asaer, ni atail kauson ki war, kitail kin doo wei san Kaun. Pwe kitail kin weweid ni poson a kaidin ni kilan. Ari so, kitail kin insenemau o inon ion muei san war atail, ap mimi nan deu atail ren Kaun o. Nan i me kitail kin nantion kaperen i, ma ni deu ’tail de ni at doo wei san. 10 Pwe kitail karos pan sansal mon mol en kadeik en Kristus, pwe amen amen en ale pwain en a wiawia arain a maur ni pali war, ma me mau de me sued. 11 Kit asaer, me sen masak Kaun o, i me se kin kanekanai on at dodok on aramas akan, ap kin sansal on Kot. A i pil kaporoporeki me se pil sansal on nan insen omail. 12 Pwe kit sota sapal suaiki pein kit on komail, a se pan on komail, en kapin pat, pwe peikite pamail en mia on irail, me kin suaiki mas arail, a so monion arail. 13 Pwe ni at mi likin war at. a kin wiaui on Kot a ma so, se kin dodok on komail. 14 Pwe iduen limpok on Kristus kanon kin kit, pwe se kaiauiadar me amen mata kila karoi i me irail karoi mekilar. 15 A i mata kilan karos, pwe irail me memaur, der memaur on pein irail, a on i, me mata kin irail lar o me kaiasadar. 16 I me se solar asa amen ni pali uduk. Ei, mas o se asaer Kristus ni pali uduk eta, a met se solar asa i due. 17 Ari ma amen mi ren Kristus, nan a wilikapadar; men mas momelar, kilan, karos wilikapada. 18 A meakan karos san ren Kot, me kotin kalolamaui on pein i kitail ki lesus Kristus, me kotiki on kit at koa dodok, duen padak en kalolmau. 19 Pwe Kot kotikot ren Kristus o kotin kalokalolamau on pein i sappa, o solar kapokon on irail dip arail akan, o kotiki on kitail mas an en kalolamau. 20 Ari, kit men en kadar en Kristus, pwe Kot kin panaui ki kit. Kit wiliandi Kristus ap poekipoeki kin komail: Komail kalolamau pein komail on Kot! 21 Pwe Kot kotin kapokonki on, me so dip a, dip atail, pwe kitail en pun kila pa ren Kot.

Copyright information for `PONPDN