2 Thessalonians 2

SE men poeki re omail ri at akan iran atail Kaun Iesus Kristus a pan kotin pwarado, o atail pan peukedalan i, Komail der wukiwuk sili o der wapon kida nen eu, de kasoi pot, de kisin likau, me dene kit kadar won komail, me dene ran en Kaun o mier. Sota amen en kotau komail la ni meakot. Pwe ran o sota pan pwarado, lao wiawia en mas more wei san, o aramas en dip sansal la, nain me sued. Me pan palian meakaros o kasapwilada pein i, en ileila san karos, me udan Kot de men kaudok kan, A pan mondi nan tanpas en Kot o mome on pein i Kot. Komail sota tamanda ni ai mimi re omail, i katiti on komail mepukat? Ari met komail asaer, me meakot mia, me kin kapwandela a pan pwarado. A rir en sapun kan ap mur pwaida met. Ari so, a mimieta me kin kapwandela, lao a pan poioki wei san; I ansau me likin kapun o pan sansaleda, me Kaun Iesus pan kotin kame kila an en silan i, o kawe kila linan en a pan pwarado. I me pan pwara kido mana en Satan, ianaki manaman o kilel akai o kapuriam ni likam kai. 10 O ianaki widin en sapun karos on irail, me pan lokidokila, pwe re kan limpok on melel, pwe ren dorela. 11 I me Kot kotin mueid on irail ni manaman sued eu men kapin ir ada, pwe ren kamelele likam. 12 Pwe karos pan pakadeikada me so kamelele masan melel, a me mauki me sapun. 13 A mak eta, sen danke Kot ansau karos pweki komail, ri ai kompok kan, o pwe san nin tapi o Kot me kotin pila kidar komail on maur potopot ni saraui la pan Nen o ni poson melel o. 14 Pwe on mepukat a kotin molipei komail er pan at ronamau, pwe komail en pwais aneki linan en atail Kaun Iesus Kristus. 15 Ari ri at akan, tenedi on o apwali padak, me komail padakkier, ma san ni kasoi de at kisin likau. 16 A pein atail Kaun Iesus Kristus o Kot o Sam atail, me pok on kitail o kupura don kitail kamait soutuk o kapor mau pan mak, 17 I en kamaitala monion omail, o katini komail on ni wiawia mau karos o padak.

Copyright information for `PONPDN