Acts 1

MAIN Teopilus, i wiadar tapin kasoi duen meakan, me Iesus kotin tapiadar, duen a wiawia o kaukawewe karos, Lao lel ran en a peukedala mon a kotin kakalik on wanporon akan, me a kotin piladar ren Nen saraui, Me a pil kotin kasansale on pein i ieias ki kilel melel toto murin a kalokolok o a pwara don irail ran paeisok o kapakaparokeki duen tiak en wein Kot. A ni a kotikot re ’rail, a kotin kakalikion irail, ren der kowei san Ierusalem, a ren auiaui, inau en Sam lao pwaidar, me komail rona san ia er. Pwe Ioanes wia paptais ki pil, a komail pan paptais kila Nen saraui ni eu ran me koren. Irail lao pokon penaer, rap kalelapok re a potoan on: Main, ansau wet re pan kotin kapure don Israel wei o? A kotin masani on irail: Menda re omail, en asa ansau de auer, me Sam okila nan pein a manaman? A komail pan ale manaman en Nen saraui, me pan di po omail; komail ap pan ai saunkadede kan nan Ierusalem, o ludaa pon o Samaria, o lel won irepan sappa. A lao masanier mepukat, ap peukedalar ni ar kankakil, pali en dapok pali idandalar i san mon mas arail. 10 Ni ar kilekilan nanlan, ni ansaun a kotidala, kilan, ol riemen mi nan likau pwetepwet, kotikot re ’rail. 11 Me pil masani: ol en Kalilaa komail, da me komail sarakidan nanlan? lel Iesus, me peukedala nanlan san komail, a pan kotin puredo, duen komail udialer a kotidalar. 12 Irail ap purelan lerusalem san dol o, me ad a Oliwe, me koren ion lerusalem; a doo san al en sapat pot. 13 Irail lao kotilon on, ap kotidan nan pera poa, wasa re kin kotikoteta, irail karos: Petrus, o loanes, o Iakopus, o anreas, o Pilipus, o Tomas, o Partolomaus, o Mataus, o Iakopus nain Alpiius, o Simon Selotes, o Iudas ri en Iakopus. 14 Mepukat karos wiaki eu podidi on kapakap, li akai pil ian irail, o pil Maria in en Iesus o ri a ol akan. 15 Ni ran oko Petrus ap uda nan pun en saulan kan masani (irail me impan epukiriek) 16 Ri ai kan, kisin likau en punala, me Nen saraui kalokaia ki Dawid mas o iran Iudas, me karedo, me saikidi Iesus oko. 17 Pwe a pil wadawad on kitail, er o aleer pwais a dodok wet. 18 Nan ol men et pwaine kidar pwain en a sapun sap eu, a ni a dikaudi, ap lop pasan o kananan kaped a ap poie san. 19 Toun lerusalem karos asada met. Ari, sap o adanekila akeldama ni pein arail lokaia; iet wewe: Sap en nta. 20 Pwe a intinidier nan puk en psalm: Im a en liselipinala o solar, me pan kauson lole, a amen me pan ale a koa. 21 Ari, amen san ren ol akan, me poden ian kitail er, ni ansau me Kaun Iesus kotikot re atail, 22 San ni muein paptais en loanes kokodo lel ni ran o, me a kotin peukada san kitail er, pan ian kitail wiala saunkadede en a kotin iasada. 23 Irail ari kileledi riamen: Iosep iei Parsapas, me pil ad a Iostos o Matias. 24 Irail ap kapakap masani: Main, ir me kotin mani monion en amen amen, re kotin kasansaleda, is me re kotin pilada ren me riamen et, 25 Pwe i en ale pwais a dodok wet o koa en wanporon, me Iudas pupe san, pwen kolan deu a. 26 Irail ap kadoropwada. A doropwa ko on Matias; i ari ian wadawad on wanporon ekamen oko.

Copyright information for `PONPDN