Galatians 4

A iet me i men inda: Soso men arain a seri, a so toror san ladu men, ari so, a kaun en meakaros. A kin upa on saunpadak o saunkoa kan lao lel ansau me sam a kileledier. Iduen kitail ni atail kisin seri, kitail kin upai on padak en sappa kan. A ansau lao leler, Kot ap kotin poronedo sapwilim a Ol, me ipwidi san ren li amen, ap mi pan kapun o. Pwen kasaledoka ir ala, me mi pan kapun, pwe kitail en wiala sapwilim a seri. Komail ari seri kan, i me Kot ap kotin poronedo Nen en sapwilim a Ol nan monion atail, me kin likelikwir: Apa Sam! Ari, solar ladu men, pwe seri ta; a ma seri nan pil seri soso en Kot. A ni ansau o me komail sasa Kot, komail papaer me kaidin udan kot akan. A metet komail asalar Kot, o Kot me kotin mani komail melel, menda komail pil sapal lan lamalam sued o sakanekan, me komail men pur on papa? 10 Komail kin kasarauiela ran akai, o saunipon kai, o ansau kai, o saunpar kai. 11 I non kin komail, pwe ele ai dodok on komail sota pan kadepa. 12 Ri ai kan, i nidinidi kin komail, en dueta nai, pwe nai kin dueta komail, pwe sota me sued kot, me komail wiai on ia er. 13 A komail asa due i mas o, me i padaki on komail er ronamau ni ai luet en pali uduk. 14 O komail sota mamaleki ai soneson ni uduk ai o tata kin ia; a komail apwali ia la dueta nai tounlan en Kot amen, de dueta Iesus Kristus. 15 Iaduen wan omail pai ni ansau o! Pwe i kadede duen komail, ma a kak pa omail. komail pan pwadika san por en mas omail ap ki on ia. 16 Iaduen, i wiala omail imwintiti, pweki ai lokaia melel on komail. 17 Arail nanantion rapaki komail me sota mau; irail men kamueit kitail pasan, pwe komail en id idauen irail. 18 Me mau ansau karos en nantion me mau kan, a kaidin ta ni ai mi re omail. 19 Nai seri kan! I naitik sapal komail ki madak, lao Kristus kawuk komail la on pein mom a. 20 I men mi re omail ansau wet o men kawukila nil ai, pwe I sasalar ir omail. 21 Komail, me kin men mi pan kapun o, indan ia, ma komail sota kin ron kapun o? 22 Pwe a intinidier, me nain Apraam putak riamen mia, amen san ren na lidu, a amen san ren me maioda. 23 A me son ren lidu ipwiki uduk, a me san ren me maioda, ipwiki inau en Kot. 24 Mepukat karasepa eu, pwe met inau riau, eu san ni nana Sinai, me kin naitiki on na kan papa, i me Akar. 25 Pwe Akar nana Sinai nan Arapien, me ras on Ierusalem en met, o kin lidilidui ian na seri kan. 26 A Ierusalem, me mi poa, me maioda iei in atail. 27 Pwe a intinidier: Pereperen koe me li dapwan, me sota kin naitik, kadailon o werida koe, me so kaipwi on, pwe nain li dapwan seri kan me toto san me a warok mia. 28 A komail ri ai ol akan, me rason Isaak, me seri en inau kan. 29 A duen mas o, me ipwiki uduk, me kailonki me ipwiki Nen o, iduen ansau wet. 30 A da me kisin likau o masani? Kasela li lidu o na putak! Pwe putak en lidu sota pan ian nain li me maioda sosoki. 31 Ari ri ai kan, kitail sota seri en lidu, pwe nain me maioda.

Copyright information for `PONPDN