Galatians 6

RI ai kan ma aramas amen pan lodi on me sued kot, komail, me nenin kasapaledo i ni nen en opampap, ap masamasan pein uk, pwe koe ender pil lodi on soneson. Pelikitki pena nan pun omail katoutou pamail, pwe iduen komail pan kapwaiada kapun en Kristus. Pwe ma amen lamelame, me i meakot, nan a kin kotaue pein i, pwe sota i meakot. A amen amen en kasason on pein a wiawia, ap pan suaiki pein i, a kaidin amen aramas. Pwe amen amen en pein wa audepa. A me kin padakki masan o, en kida son en mau karos on i, me kin padaki i. Komail der kiki on, me komail pan kak piti Kot, pwe meakot aramas kin kamoredi on, i me a pan dolun san. Pwe me kin kamoredi on ni uduk a, a pan dolun san ni uduk a men soredi; a me kin kamoredi on Nen, a pan tunole san ren Nen maur soutuk. Kitail der panaki atail wiawia mau kan, pwe ni ansau me kon on, kitail pan dolun, ma kitail sota pan panadar. 10 Ma a kak pa atail, kitail en wia mau on karos, a mas on kisan me poson akan. 11 Kilan duen kisin likau laud, me i intin won komail er ki pein pa i. 12 Ir me kin men lolok mau ni uduk, kin inon ion komail en sirkomsaiselar; pwe irail ender kamekame ki lopu en Kristus. 13 Pwe pein irail me sirkomsaisela, sota kin kapwaiada kapun, a irail kin men, komail en sirkomsaisela, pwen suaiki uduk omail. 14 A duen nai, i sota man mauki suaiki, a iet eta iran lopu en atail Kaun Iesus Kristus, pweki i sappa katia san ia o nai katia san sappa. 15 Pwe sirkomsais de sosirkomsais sota meakot, ame kawilikapadar. 16 Irial karos me inen ki wei ta padak pot et, en popol o kalanan, o on Israel en Kot. 17 San met kokolata sota amen en morouo on ia, pwe iwa sili ta nan war ai lip en Iesus akan. 18 Mak en atail Kaun Iesus Kristus en kotikot ren nen omail ri ai kan! Amen.

Copyright information for `PONPDN