Hebrews 11

POSON me pason en me kadede kin kaporoporeki o kadede pan me so sansal. Pwe me men kaua aleer kadede parail. Ni poson kitail asa, me lan o sappa masan en Kot, iei me dipisou kan, me kitail kin kilan, so wiauiki meakai me sansal. Ni poson Apel maironiki on Kot me mau san Kain, ap dede kilar, me i me pun, pwe Kot kotin kupukupura a kisakis. O i me a kin padapadaki murin a melar lao lel met. Ni poson Enok peukadala, pwen der kilan mela, ari, a soer diarokada, pwe Kot kotin ukadala i, a mon a peukadala kadedepa mia, duen a kon on Kot. A ma so poson, sota me pan kak kon on Kot. Pwe me men tu on Kot, en poson, me a kotin mia, o me a pan kotin katini on ir, me rapaki i. Ni poson Noa masakadar, ni a kauada war im, pwen kamaureda toun im a, ni a aleer masan en Kot, duen me saikenta sansal, o i me a kadeikada sappa, o sosoki pun, me pwili san poson. Ni poson Apraam peiki on Kot, ni a paeker, en lipalan eu sap, me a pan sosoki; i ari lipalan o sota asa, wasa me a pan kotila ia. Ni poson a wiala men wai amen nan sap en inau, o kotikot nan im likau kai, a Isaak o Iakop, me pan pil ale soso en inau ota, ian i, 10 Pwe a auiaui kanim eu, me a pason mia, me wiauieda ren Kot. 11 Pil Sara keleki poson ni a pan liseanda, ap naitikada seri amen, ni a li dapwan, pwe a asa, me i melel amen, me kotiki on i inau o. 12 I me san me ta men, me rason mela amen, me toto tapida san, due usu en lan me totoia, o me rason pik en ni oror, me sota kak wadawad. 13 Mepukat karos matalar nin poson o kaikenta paieki inau o, a re kilaner san ni wasa doo, ap peren kidar o kadededar, me re men kairu o men wai in sappa. 14 A ni ar wia due met, re kin kasaleda, me re rapaki udan sap arail. 15 A ma irail nonki sap o, me re ko saner, irail pan kak purelan. 16 A so, pwe re inon ion eu sap, me mau san sappa, me mi nanlan, I me Kot sota kotin nanlan, i me Kot sota kotin namenokki wiala arail Kot, pwe a kotin kaonop on irail er kanim eu. 17 Ni poson Apraam maironki Isaak, ni a kasoneson o mueidala na ieros, murin a aleer inau o. 18 Iran I a lokido: San Isaak kadaudok om me pan irerok wei. 19 Pwe a asa, me Kot pil kotin kak kamaurada i san ren me melar akan, I me a pil pur on naine kin i, pwen wia karasepa eu. 20 Ni poson Isaak kapaiadan Iakop o Esau meakan me pan wiaui. 21 Ni poson Isaak kapaiadan nain Iosep putak riamen, ni a pan matala, o a pairukila pon a sokon. 22 Ni poson Iosep, ni a pan matala, a kokopada duen kadaudok en Israel ar pan lipala, o a kakalik on ir duen ti a kan. 23 Ni poson Moses, ni a ipwidier, okiokilar ren sam a in a saunipon silu, pwe ira kilaner, me a seri kaselel amen, o ira sota masak en nanmwarki a kusoned. 24 Ni poson Moses lao laudala, kan inaneki nain Parao seripein. 25 O a piladar en ian sapwilim en Kot aramas akan kamekam, san peren mal en dip me motomot. 26 O a kasampwaleki kanamenok en Kristus san kapwa en Akipten, pwe a kupukupura katinpa. 27 Ni poson a lipa san Akipten, sota lomwiki onion en nanmarki, pwe a kotin kaporoporeki, me a sota kilaner, dueta a kilan i. 28 Ni poson a wia pasa o usup en nta, pwe me pan kamela meseni kan, ender kai on ir. 29 Ni poson irail kotela sed waitata, likamata nan sap madekon, me men Akipten oko pil son, rap mopelar. 30 Ni poson kel en kanim Ieriko ronki pasan murin ar pidaki ran isu. 31 Ni poson Raap, li sued amen, sota ian ir, me soposon, kamela, pweki a popol apwali liparok kan. 32 O da me i en pil kasoiada? Pwe ansau me tikitik en wia kasoi duen Kideon, o Parak, o Simson, o Iepta, o Dawid. o Samuel, o saukop akan. 33 Duen ar kaloekidi wei kan poson, kapwaiada lamalam pun, paieki inau kan, kaku pena au en laien, 34 Kakunla kel en kisiniai, piti san au en kodlas, luetalar rap kelail lar, komad ni mauin, kaloedier saunpei en wai kan. 35 Li akai pil aleer nair me melar akan, pwen mauredar. A akai kalokoloker o kan maiolar, pwe re men konodi maureda san ren me melar akan me mau melel. 36 Pil akai wewelokelar, o wokiwok, o pil salidi, o lodi on nan imaten. 37 Irail pakasuk, de rasaras pasan, de kame kila kodlas; re sansarawaru sili, likauiki kil en sip o kut, samamalar, kaanka mekam, o apwal akan. 38 A men liki sota war on mepukat. Irail koko sili nan sap tan, nin nana kan, pan paip o pnr kai. 39 Mepukat karos lok mau kilar ni poson, a sota paieki inau o. 40 Pwe Kot kotin kaonopadan kitail me mau san arail pai, pwe irail ender unsokalar mo atail.

Copyright information for `PONPDN