Hebrews 12

ARI, pweki saunkadede pukat ras on dapok kalaimun me ras on dapok kalaimun eu, me kapil pena kitail, kitail en meui san katoutou patail o dip, me kin kolekole kitail, ap dadauta tan ni weir, me mi motail. Ududial Iesus, me tapi pan o kaimwisoke pan atail poson, me sota kotin kupukupure peren me moa, ap kotin kanonama ni lopu, mamleki kanamenokpa, ap kotidi ni pali maun en mol en Kot. Komail tamanda I, me wonewei ni kaupa ren me dipan akan, pwe komail eder panada o nen omail ender luetala. Pwe komail saikenta kelail on en palian dip, me kareda kamela. O komail monokelar kamait pa ’mail, me padaki on komail ni tiak en seri: Nai ol, koe der ronaronan soreki kapun en Kaun o, o der luetalar ni a pan kotin kapun uk ala. Pwe Kaun o kin kotin kame, me a kin pok on o kin kaloke seri karos, me a pan sapwilimaneki. A ma komail pan kanonama on kalokolok, nan Kot kin kotin wiai on komail duen on sapwilim a kan. Pwe ia seri men, me sam a sota kin kaloke? A ma komail sota pan kalokolok dueta irail karos, nan kaidin komail seri, pwe sota sam omail. A ma sam atail en pali uduk kaloke kitail er, o kitail masak irail, iaduen, kitail sota pan peik kaualap on Sam en nen akan, pwen memaur kila? 10 Pwe irail kaloke kitail ran me malaulau, duen insen arail, a i pwen kamaui kitail la, pwe kitail en tunole kisan a saraui. 11 A kalokolok karos kaidin likamata peren, ni a pan lel on kitail, pwe insensued, a mur a pan kareda wan pun o popol on ir me anlar. 12 Komail ari kakelada pa o pukie omail luet akan. 13 O kakeki wei na omail, pwe me sikilikil ender pirokala san al o, a ren kelailada. 14 Nantion popol on amen amen o saraui; a ma so, sota me pan kak kilan Kaun o. 15 O kalaka, pwe amen depa sota konodi mak en Kot, pwe karepen me sued ende pwaida, kawe komail, o me toto pan samin kila. 16 Pwe sota me pan nenek, de me sued amen due Esau, me netikila a so so ni kisin mana ta ieu. 17 Pwe komail asa, duen muri, ni a men ale pai, a lokidokilar, pwe a sota kak diar ansaun kalula, me a roporopeki pil en mas a. 18 Pwe komail sota lel nana, me aramas kak doke, o me inkinkon, o pil sota lel wasa rotorot, o wasa pon, o melimel. 19 Pil sota lel nil laud en koronete, de maod en lokaia, me irail, me ronadar, poeki, ender pur on. 20 Pwe re sota kak on ron: o pil man amen, ma a pan sair nana o, a pan pakasuk. 21 Iduen kasansal a kamasak melel, pwe Moses masanier: I ap lomwineki o rerer. 22 A komail leler nana Sion, o kanim en Kot ieias, Ierusalem en lan, o pokon en tounlan nederenia, 23 O momodisou meseni, me mar arail kileledier nanlan, o ren Kot saunkapun en karos, o ren nen en me pun kan me unsokelar. 24 O ren Iesus sauntom en inau kap o ntan usup, me mau san en Apel. 25 Komail kalaka, pwe komail depa sikinwei, me kin mamasani. Pwe ma irail sota kak pitila, me sikin wei i, me kotin padapadak on irail nin sappa, nan melel, kitail sota pan kak pitila, ma kitail pan sikin wei i, me masan don kitail san nanlan. 26 I ansau o kapitie kamokidada sappa. A met a kotin inauki masani: I pan pil kamo kidada kaidin sappa eta, pwe pil nanlan. 27 A iet wewe en: I pan pil: Me mokidadar pan kawukila, pwe iei dipisou me wiauier, pwen ir, me sota kamokidada, en mimieta. 28 Kitail pan ale wei eu, me sota pan kak mokidada, i me kitail en dodok on Kot duen me kon on i, ni makelekel o masak. 29 Pwe atail Kot kisiniai nkon.

Copyright information for `PONPDN