Hebrews 7

IEI Melkisedek nanmarki en Salem o samero en Kot lapalap amen, me kotilan tu on Apraam, ni a pure do san a kaloedi nanmarki kai, ap kapaida I. Me Apraam pil kotiki on eisok kis eu san ni a dipisou karos. let wewe kaieu en mar a Nanmarki en pun; ap pil: Nanmarki en Salem, iet wewe: Nanmarki en popol; Me sota sam a, sota in a, sota a kainok, sota tapin a ran akan, pil sota imwin maur. A a ras on Sapwilim en Kot, o a pan samero kokolata. Komail kilan ol lapalap men et, me sam atail Apraam kotiki on eisok kis eu en a dipisou, me lodier. Melel eta kadaudok en Lewi, me kasapwiladan dodok en samero, arail kusoned mia, me ren ale san ren aramas akan, iei ri arail akan, eisok kis eu, duen kapun, a ir pil kisan kadaudok en Apraam. A i, me sota kisan irail, ale eisok kis eu san ren Apraam o kapaiada i, me aleer inau o. Nan melel kaualap me tikitik o kin paida san ren me lapalap. Ari met, aramas akan me udan mela, kin ale eisok kis eu, a mo amen, me kadedepa mia, duen a ieiasata. Ari melel, pil kadaudok en Lewi me kin ale eisok kis eu, kida eisok kis eu on (Melkisedek) ki Apraam. 10 Pwe a mimieta nan lonelon en sam a, ni ansau Melkisedek kotilan tu on i. 11 Ari, ma dodok en samero Lewi unsokela pwe i ansau irail aleer kapun o da katepan amen samero en pwarado ni al en Melkisedek, a kaidin ni al en Aron? 12 Pwe ma dodok en samero wukila, nan kapun pan pil wukila. 13 A i, me se indinda, i kisan eu kainok, a sota amen san nan kadaudok wet apwalier pei saraui. 14 Pwe meid sansal, me Kaun patail tapi san luda. Ari, iran sau wet Moses sota katitiki meakot duen samero. 15 Mepukat sansal melel, ma amen samero pan kotido ni al en Melkisedek, 16 Me sota kasapwiladar pan tiak en kusoned uduken, pwe pan manaman en maur soutuk. 17 Pwe iet kadedepa: Komui samero soutuk amen duen al en Melkisedek. 18 Pwe i me kusoned en mas nikier, pwe me luet o sota katepa, 19 Pwe kapun sota kak kaun sokkala meakot, a kaporopor me mau san men mas, pan id pwarado, me kitail kak tuki on Kot. 20 O iet pil eu kasampwal: Pwe a kasapwil kida kaula a irail wiala samero ni sota kaula. 21 A men et sapwilikida kaula ren i, me kotin masani on i: Kaun o kaular, a ap sota pan kalukila: Komui samero soutuk amen duen al en Melkisedek. 22 Iei me lesus pil wiala kapun pan inau, me mau san men mas. 23 A irail me toto, me wialar samero, pweki ar matalar, kareda, me irail sota kak mimieta. 24 A i me potopoteta, pwe a kotin aleer dodok en samero soutuk. 25 Ari, i me a kotin kak kamaureda melel ir karos, me kai ki on Kot i, pwe a kotin ieiasata, pwen laolao kin ir. 26 Pwe iduen samero lapalap me mau on kitail, me saraui, o so sapun, o so samin, o me liki san me dipan akan, o ileila san nanlen. 27 Me sota rason samero lapalap akan, me kin kida mas mairon pweki pein dip arail ap pweki en aramas akan ni ran karos. Pwe i me a kotin wiadar pan pak ta ieu, ni a kotin mueid on Kot pein i. 28 Pwe kapun kin kasapwiladan samero aramas luet akan, a masan en kaula, me wiauier murin kapun, kasapwiladar Sapwilim a, me unsokalar soutuk.

Copyright information for `PONPDN