Hebrews 9

A inau kaieu pil a kusoned en wia saraui mia, o pera saraui me sansal. Pwe im likau eu wiauier, a ni pali liki lamp mia, o tepel, o prot en kasansal; iei wasa, me adaneki wasa saraui; A palila san pera, ilolon, i wasa me adaneki wasa saraui melel. Iei wasan pei saraui kold en kisiniai o kopa en inau, me kitimeki pena kold wasa karos, a dal kold ianaki mana, o en Aron a sokon, me masel pasan, o slet en inau. A ponanin kopa o Kerupin en linan mia, me kompwaledi wasan tom. A ansau wet i sota pan padaki on komail due. A mepukat karos lao onoper, samero kan kin pedelon on nan im likau moa kapwaiada dodok on Kot ansau karos. A nan im likau kariau samero lapalap eta kotilon on kelep pan me pak nan par eu ianaki nta, me a tom kida pein dip a o dip en aramas akan. I me Nen saraui kotin kasansale kida, me al en nan pera saraui melel saikenta wiauier, arain im likau moa mia. Mepukat karasepa eu en ansau wet, pwe kisakis o mairon en wiaui lole, a re sota kak kapunala nan insen en i, me kin kapwaiada dodok on Kot wet. 10 Pwe met akan wiauita, pwen pil ian mana o nim, o son en kamakelekel akan, o tiak en kamaui pali uduk, me pan wiaui, lao lel ansau me mau son. 11 A Kristus me kotido, pwen samero lapalap en dipisou en mur, ap kotin weid nan im likau eu, me lapa san o mau san men mas o, me kaidin wiaui kidar pa, o me sota udan pali pa et, 12 Pil sota kotikilon ntan kut ol de kau pul a pein nta pan mepak, me a kotikilon nan pera saraui melel, pwen lapwapan dip soutuk. 13 Pwe ma ntan kut o kau ol o pas en kau li usupeki me samin kan ap kaminela o kasarauiala pali uduk o, 14 Daduen ntan Kristus so mau san kaualap, me tonmeteki pein on Kot ren Nen soutuk, me sota me 15 I me a kotin wiala sauntom en inau kap; a matala wiauier, pwen lapwada sapun kan, me wiauier pan inau kaieu, pwe irail me paeker akan en ale inau en soso soutuk. 16 Pwe ma inau en soso en pwaida, i me wiadar inau o, pan mela mas. 17 Pwe inau en soso kak pwaida murin aramas a mela, ma so, a soin pan kareda meakot, arain mour en i, me wiadar inau o. 18 I me inau kaieu sota pan pwaida, ma nta so ian. 19 Pwe kusoned en kapun karos lau loki on aramas karos renMoses, a ap ale ntan kau o kut ianaki pil o wunen man waitata isop, ap usupeki puk o aramas akan karos, masani: 20 Iet ntan inau, me Kot kotiki on komail er. 21 A pil usupeki nta im likau o kapwa en papa kan. 22 O koren ion karos panmakele kida nta duen kapun o, a ma so inta, nan sota dip me pan lapwada. 23 I me a mau on mom en dipisou en nanlan kan en kamakelekele kida mepukat. A dipisou en nanlan en kamakele kida mairon eu, me mau san mepukat. 24 Pwe Kristus sota kotolon on nan pera saraui, me pa wiaui kida pwe i mom en me melel, a a kotilon on nan nanlan, pwen pwaralan mon silan en Kot pweki kitail. 25 A sota kotilon on, pwen tomki pein i pan pak toto dueta samero lapalap, me kin pedelon on nan pera saraui ni par karos ianaki ntan man oko. 26 Ma iduen, nan a pan matala pan pak toto san nin tapin aramas akan, a met ni imwin ansau kan, a kotin pwarado pan mepak, pwen lapwada dip akan ki pein a mairon. 27 A duen a kileledier on aramas akan, en mela pan mepak, a muri kadeik o, 28 Iduen Kristus me matalar pan mepak, pwen lapwada dip en me toto. A ni a pan kotin puredo, a pan pwara don ir, me kin auiaui i, a kaidin pweki dip, a pwen kamaur ir ala.

Copyright information for `PONPDN