James 1

IET nai Iakopus ladu en Kot o Kaun Ieius Kristns on kainok eisok riau, me pakasar pasaner; komail perenda! Ri ai ko, komail perenki ma komail lel on kasoneson. O asa, ma omail poson me pun, a pan kareda kanonama. A kanonama pan duedueta lao lel imwi, pwe komail en anla o unsok, o solar anane meakot. A ma amen re omail sota a lolekon, i en poeki ren Kot, me kin kotiki on amen amen ni so kidaue, ari, a pan ale. A i en poeki ni poson, der peikasal, pwe me kin peikasal, me ras on iluk en madau, me an kin ipir wei pukepuk. Pwe i aramas ender lamelame, me a pan tunole meakot san ren Kaun o. A ol amen me peikasal, kin koweikodo ni a dodok karos. A ri atail amen, me samama, en suaiki a kapwapwa. 10 A me kapwapwa en suaiki a samama, pwe duen masal en ra a pan monedi. 11 Pwe katipin dakada, ap karakar, ap kamonedi ra kan o masal en ra pupedier, o mom a kaselel olar, iduen me kapwapwa o pan sora san ni a wiawia kan. 12 Meid pai ol o, me wonweita ni sonapa, pwe murin a poedi, a pan ale nin in maur, me Kot kotin inauki on me pok on i. 13 Ma amen pan soneson, a depa inda, me a soneson ren Kot. Pwe Kot sota kak mi pan soneson en mesued, o a pil sota kin kasoneson amen. 14 A amen amen kin soneson ni a inon sued. 15 A inon sued lao wiauier, ap naitikadar dip; a dip, ni a unsokelar, kin naitikada mela. 16 Ri ai kompok kan, komail der ponepon kida. 17 Kisakis mau karos o a sapan kodido san poa, san ren Sam en marain akan, me akan, me sota man son toror o sota man wukila. 18 A kotin kanaitik kida kitail masan melel, pwe kitail en wiala meseni en sapwilim a kan. 19 Ri ai kompok kan, komail asa, aramas karos en madan ron, a pwand en lokaia, o pwand en makar. 20 Pwe makar en ol o sota kin kapwareda pun en Kot. 21 I me komail en kasela pwel karos o me sued karos, ap ale on komail masan o, me padedier lol omail nin tiak en karakarak, i me kak on kamaureda nen omail. 22 A komail en kapwaiada masan o kaidin ron eta, a ma iduen, komail kin kotaue pein komail. 23 Pwe ma meamen kin ron masan o, ap sota kapwaiada, nan a ras on ol amen, me kin kilekilan mas en pali war a nan klas, 24 Pwe murin a kilekilaner duen pein i, a koie la o pitipit monokela duen a sansal. 25 A me kin kilekilan melel nan kapun unsok o kasaledok, o kapwaiada, o ma a sota pan monokela, me a roner, a kapwaiada, nan i pan pai kida a wiawia kan. 26 Ma amen lamelame, me a kin papa Kot, ap sota kaineneda lol a, o ma a piti pein monion i, nan a dodok on Kot me mal kot. 27 A dodok min o pun mon Kot o Sam me wet: En apapwali sopoupou o li odi kan ni ar apwal akan, o pera ki pein i san sappa.

Copyright information for `PONPDN