James 3

RI ai ko, me sota mau, ma komail me toto inon ion saunpadakala, pwe komail asa, me kitail pan lel on kadeik laud. Pwe pan pak toto kitail kin sapun, a ma amen sota kin sapunki lokaia kis, nan i ol melel amen, o a kak koaki pali war a pokon. Kilan, kitail kin ki on nan au en os kisin mata, pwe ren peiki on kitail, o kitail kin kawuk sili war arail pokon. Kilan, pil sop akan! Irail me kalaimun o an kin ipir wei, ari so, men ilil tikitik kak kawuki on wasa, me kaptin kin inon ion ia. Iduen lo me kokon tikitik eu, a a suaisuai lapalap. Kilan, duen kisiniai tikitik kin isikada nana kalaimun! Iduen lo en aramas, a ras on kisiniai o aude pan sapun karos. Lo o kisan kokon atail, ap kasaminela war pon, a kin isikada wiawia en nan maur atail karos, a pein i isis san nan pweleko. Pwe son en man laualo karos, o manpir, o me karop, o man akan, me kin memaur nan sed, kin kamandala o kaloedi ren aramas akan. A lo o sota aramas amen me kak kaloedi, nan me sued kot, me dir en men kamela. I me kitail kapinaki Kaun o Sam, o kitail kariaki i aramas akan, me wiauier ni mom en Kot. 10 Son ni au ota kapai o kariu kin tapi san ia. Ri ai ko, me sota pun, mepukat en wiaui due. 11 Daduen utun pil pot, a kin ki wei pil iau o sadik san ni por ta ieu? 12 Ri ai ko, pik pot pil kak wu wan le, de wain pan kak wan pik? Pil dueta parer sol eu sota kak kida pil. 13 Is me lolekon re omail, o erekila padak? I en kasaleda ni lamalam mau a wiawia kan ni impai o lolekon. 14 A ma peirin o akamai mier nan monion omail, komail der suaiki palian melel o der kalikame me melel. 15 Pwe lolekon wet, me sota tapi san poa a udan pa et, pali uduk, pali tewil. 16 Pwe wasa peirin o akamai mia, nan i wasan saminimin o dodok sued karos kin wiauiaui ia. 17 A lolekon, me tapi san ni pali poa, mas a kin makelekel, ap pil kaminimin, o kampai, o matarok, o dir en kadek, o wa mau, o so peikasal, o so malaun. 18 A wan pun pan kamoredi ni popol ren ir, me kin tom pena.

Copyright information for `PONPDN