James 4

IA wasa akamai o pei nan pun omail kin tapi san ia? Kaidin san nan omail inon sued akan, me kin pepei nan omail kokon akan. Komail kin inon ion, ap sota aneki, komail kin kamela o kailonki, ap sota me komail pan ale; komail kin akamai o mauin. A sota omail meakot, pwe komail sota omail meakot, pwe komail sota kin poeki. Komail kin poeki, ap sota pwaida, pwe komail kin poeki sapun, pwe komail kin poeki sapun, pwe komail kin kapwaida kida omail inon sued akan. Komail kamal akan, komail sota asa me waroki on sappa et, kin imwintiti on Kot? Ari meamen, me men kompoke pan sappa, nan i imwintiti en Kot amen. De komail kiki on, me puk saraui masani mal: Nen o me kotikot lol omail, kin inon ion o nantion dodok on Kot. A meid laud a mak on kitail. I me a kotin masanieki: Kot kin kotin palian me aklapalap, ap mak on me opampap. Komail ari duki on Kot a palian tewil, a ap pan tan wei san komail. Kakondak monion on Kot, a ap pan kupukupera komail, kamakelekel pa omail, komail me dipan; o kaminela monion omial, komail me lol riapot. Kainsinom, o maiei, o sanesan; omail kaukaurur en wuki on me mauk, o omail peren on insensued. 10 Akitikitik ki pein komail mon Kaun o, a ap pan ksapwil komail da. 11 Ri ai ko komail de lokaia sued nan pun omail. Pwe me kin lokaia sued duen ri a, de kadeikada ri a, a kin lokaia sued on kapun o kin kadeikada kapun o, A ma koe kadeikada kapun, pwe saunkapun amen koe. 12 Amen ta saunkapun o saunkadeik, me kak on kamaurela o kariala. A is koe, me kin kadeikada men im pa? 13 Iet pil eu, komail me kin inda: Ran wet de lakap se pan kolan kanim wet o kauson wasa o par eu, o netinet ap kapwapwala. 14 A komail kin sasa, da me pan wiaui lakap, pwe da omail maur? Pwe komail kin ras on tokoi, me kin mi ansau kis, ap mokonaidi. 15 Mak eta komail en inda: Ma Kaun o kotin kupura, o ma kitail memaureta, kitail pan wiada met de mo. 16 A so, komail kin perenki omail susuai, nan susuai due met me sued. 17 Ari, melel ta, meamen me lelapok ki me mau, ap sota wia, nan i me dip on i.

Copyright information for `PONPDN