Matthew 20

PWE wein nanlang rasong kaun pan im amen, me sangkonai ong raparapaki toundodok kai nan a mat en wain. Irail lao inauki pena, me denar eu ni ran eu, ap kadar ir ala nan a mat en wain. A pil kotila ni auer kasilu, ap masani akai, me momod mal nan deun saunet akan, Ap masani ong irail: Komail pil kola nan mat en wain o, o meakot me pung, i pan pwain ong komail; irail ari kola. A pil kola ni auer kawonu o kaduau o wiadar dueta. A pil kotila ni auer eisokeu, ap diaradar akai, me momod mal, ap masani ong irail: Da me komail momodeki mal ran pon? Irail potoan ong: Aki sota amen, me kadokeki kit. Ap masani ong irail: Komail pil kola nan mat en wain o, komail pan ale me pung. A lao sautik penaer monsap en mat en wain masani ong a saunkoa: Kapokon pena toundodok kan o pwain ong irail. Tapiada sang ren men pwand oko lao kokodo lel men madang kan, Me kadodokier ni klok eisokeu kan ap kodo, amen amen ap ale denar eu. 10 A men mas akan lao kodo, rap kiki ong, me re pan ale siki sang, a re pil aleer denar ta ieu. 11 Irail lao ale, rap lipaned ong monsap o. 12 Indada: Mepukat dodok auer ta ieu, a komui karasai kit pena; kit me dodokki apwal en ran o karakar en katipin. 13 A ap kotin sapeng masani ong amen re ’rail: Kompoke pai, kaidin me sapung, me i wiai ong uk. Kita sota inauki pena denar eu? 14 Ale me om, kowei, i men pwain ong me pwand pukat rasong uk. 15 De iaduen, a sota pung, i en wiaki me udan ai, me i mauki? De por en mas om me sued pweki ai kadek? 16 Ari, me pwand akan pan moa, a me moa kan pan pwand, pwe me toto paeker, a me malaulau me piladar. 17 Iesus lao kotin kodala Ierusalem, a kotin kelepe kila tounpadak ekriamen pon al a, masani ong irail: 18 Kilang, kitail kin kodalang Ierusalem o Nain aramas pan ko ong ren samero lapalap o saunkawewe kan, o irail pan kadeikada, en kamela i. 19 O re pan pangala i ren men liki kan, pwen kapikapiti i, o kaloke, o kalopuela, a ni ran kasilu a pan maureda. 20 In en nain Sepedäus ap poto dong i, a na putak riamen iang i, pongi i o poeki okotme re a. 21 A ap kotin masani ong i: Da me koe mauki? A potoan ong i: Re kotin mueid ong ai tungol putak riamen, en mondi re ir, amen ni pali maun omui, amen ni pali maing omui nan omui wei. 22 A Iesus kotin sapeng masani: Koma sota asa, me koma poeki. Koma kak nim dal me I pan nim? Ira potoan ong: Se kak. 23 A kotin masani ong ira: Melel, komail pan tungole ai dal, a momod ni pali maun o maing i, I sota kak mueid ong, pwe pwais en irail me a onop onger sang ren Sam ai. 24 Ni en ek oko ar rongadar, ap suede kidar pirien o. 25 A Iesus kotin molipe ir do masani: Komail asa, duen saupeidi en wei pokon ar kin poe irail edi, o me lapalap akan kin manaman ong irail. 26 A duen met a sota pan wiaui nan pung omail. A me men laud nan pung omail, en papa komail. 27 O meamen re omail, me men saumas, i en lidui komail. 28 Dueta Nain aramas, me kaidin kodo, pwe aramas en papa, a pwe i en papa o kida maur a wiliandi me toto. 29 Ni arail kotila sang Ieriko, pokon kalaimun idauen la i. 30 A kilang, ol maskun riamen momod ni kailan al o. Ni ara rongadar, me Iesus kotin daulul, ira ap likelikwir indada: Maing kupura kit, ir me sapwilim en Dawid! 31 A pokon o kidau ira da, pwen nenenla. A ira kalaudela ara likelikwir indada: Maing, kupura kit, ir me sapwilim en Dawid! 32 Iesus ari kotin udi, molipe ira do masani: Da me koma mauki, I en wiai ong koma? 33 Ira potoan ong: Maing, mas at en kapad pasang! 34 Iesus ari kupuro kin ira dar o kotin sair mas ara. Mas ara ari madang pad pasanger; ira ap idauenla i.

Copyright information for `PONPDN