Psalms 100

NGISINGIS on Ieowa sap karos!
Papang Ieowa ki peren; koki don mon silan i nisinis!
Komail en asa, me Ieowa Kot. I me kotin wia kitail dar a kaidin pein kitail pwen sapwilim a aramas o sip en sapwilim a pwin.
Pedelong ong nan sapwilim a wanim laud ki danke, o kaul en kapin mon sapwilim a pera saraui. Danke i o kapinga mar a!
Pwe leowa me mau, a kalanan soutuk, o a melel pan duedueta kokolata.
Copyright information for `PONPDN