Revelation of John 14

O I kilaner Sippul o kotikot pon dol en Sion o me ian i lop panen pakid, o mar a o mar en Sam a intinidier ni tam ar. O i roner nil eu san nanlan dueta punupun en pil toto o dueta nirnir lapalap en nansapwe; nil o, me i ronadar, dueta nil en saunkaul pikipikir ar arp akan. Irail kauleki kaul kap pot mon mol o, o mon man pamen o lapalap akan; o sota amen me kak koledi kaul o, irail lop panen pakid eta, irail me net sapal san nin sappa. lei irail, me so samin kila li, pwe irail me makelekel. lei irail me idedauen Sippul o, wasa a kin kotila ia. Mepukat net sapal san ren aramas akan, me meseni on Kot o Sippul. O nan au ar sota likam me diarokadar, nan sota ar samin. O i kilaner amen tounlan, pipir ni waron en lan, ronamau soutuk mi re a, pwen padaki on irail, me kauson sappa, o on wei karos, o kainok karos, o lokaia o aramas akan. A masani ki nil laud: Landa Kot, o waui i, pwe auer en a pan kotin kadeikada me pwarer; o poni i, me kotin wiadar lan, o sappa, o madau, o utun pil akan. O amen tounlan, kariamen, idauen i masani: A ronkilar, a ronkilar, Papilon lapalap, me kare on kainok karos kamekam, aki ar nenek re a! O amen tounlan, kasilimen, me idauen ir katitiki nil laud: Ma amen poni man o kilel en man, o ale kilel ni tam a o ni pa a, 10 A pan tunole en Kot a onion, me wiauier sokadolepa dal en onion en Kot, o a pan kalokeki kisiniai o swepel mon tounlan saraui kan o mon Sippul o. 11 O adiniai en ar lokolok peipeidala potopoteta, re so moleilei ni ran de ni pon, irail me poni man o o a kilel, o irail me kilelekidar mar a. 12 let en saraui kan ar kanonama, me kin nekinekid kusoned en Kot akan o poson on Iesus. 13 O i ron nil eu san lan masani: Intiniedi: Meid pai irail me mela ren Kaun o, met o kokotata! lei, Nen o me kotin masani, irail en moleilei san ar wiawia kan, pwe ar wiawia kan ian irail. 14 O i kilaner dapok puetepuet eu, o Amen kotikot pon dapok o, me rason Nain aramas, marakier mar kold, o ni lim a naip kon apot. 15 O amen tounlan pedoi wei san nan im en kaudok, ekekerki nil laud on i, me kotidi pon dapok o: Komui kadar om naip paledi, pwe a leler auer en paledi, pwe rak en sappa mater kaualap! 16 Me kotidi pon dapok kasadi sappa a naip, rak kiri san sappa. 17 O amen tounlan pedoi wei san nan im en kaudok, me mi nanlan, pil naip kon apot mi re a. 18 O amen tounlan me pwarado san impan pei saraui, me kin kakaun kisiniai, likwir on i, me a naip kon mia, masani: Paledi! Toluna san wan wain en sappa, pwe wa me matier. 19 Ari, tounlan o paleki sappa naip, o tolun san wan wain en sappa, o kasedi on nan kopa laud en onion en Kot eu. 20 Irail tiakedi nan kopa en wain likin kanim, a nta kusewei ian nan kopa o lel on sal en os, Iel lan stadien kid wonepuki.

Copyright information for `PONPDN