Revelation of John 16

O I roner nil laud eu san nan im en kaudok o, mamasani on tounlan isimen: Komail kowei, wudokedi on sappa dal isu, me audekier onion en Kot. Men mas ap kotiwei wudokila on sappa a dal, ap wiala kins sued on aramas akan, me kilelekidi kilel en man o, o me poni a kilel. O kariamen wudokila a dal on nan madau ap wiala nta due nt’ en melar amen, ari me maur karos nan madau ap melar. O kasilimen wudokila a dal pon pilap o utun pil akan, rap ntalar. I roner tounlan en pil akan masani: Komui me pun, me kotikot, o me kotikot mas, me saraui, pwe komui kadeikada due met. Pwe irail kieledier ntan me saraui o saukop akan, ari, kom kotin katunole kin ir nta; ari, me mau on irail. I roner me pei saraui o masani: Ei, Main Kot, Kaun en meakaros, melel o me pun omui kadeik kan. A kapamen wudokila a dal pon katipin, a kapi on i, en isiki kisiniai aramas akan. Ari, aramas ronkila karakar kaualap, o re lalaue mar en Kot, me Kaun pan kamekam pukat; a re sota kalukila, pwen wauneki i. 10 O tounlan kalimen wudokila a dal pon mol en man o; ari a wei rotorotala; o re ke pasan lo arail pweki motakan madak. 11 O irail lalaue Kot en lan, aki ar madak o ar kins akan, o re sota kalukila arwiawia kan. 12 O tounlan kawonemen wudokila a dal pon pilap Oiprat, a pil ap nalenaledi, pwen kaonopada al mon nanmarki, me kotido san ni pali mas en lan. 13 O i kilaner, me san nan au en drake, o san nan au en man o, o san nan au en saukop likam nen samin silu dueta pros kai koda san. 14 Ir nen en tewil kai, wiawia kilel kai, me kin pwaralan nanmarki en sappa kan, en kapokon ir penan mauin en ran lapalap en Kot manaman. 15 Kilan, I pwarado dueta lipirap amen; meid pai, me kin masamasan, nekinekid a likau kan, pwe a de kilisola, rap kilan a kanamenok. 16 O re kapokon ir penan wasa, me ad a ni lokaia en Ipru Armakedon. 17 O tounlan kaisimen wudokila a dal nin wawa, nil laud ap pwaradar san im en kaudok nanlan, san ni mol o mamasani: A wiauier. 18 Ari, liol o nil kai o nansapwe wiauier, o sappa rerer kaualap, sota due san tapin aramas mi sappa, pwe me lapalap o mulatok. 19 Ari, kanim lapalap pal pasan wiala silekis silu, o kanim en sap akan ronk pasan, o Kot kotin tamanda kanim Papilon, pwen kotiki on i dal en wain en a onion lapalap. 20 O dake karos mokid wei san o nana kan iolar sansal. 21 O akel lapalap, toutouki paun epuki, me moredi san lan lel aramas akan, o aramas lalaue Kot pweki kamekam akel, pwe iei kamekam me lapalapia.

Copyright information for `PONPDN