Revelation of John 17

TOUNLAN amen, kisan isimen me ar dal isu mia, pwara do, masani on ia: Kodo, i pan kasale on uk en li sued, me kaunda pil toto, a pan kalokolok. Me nanmarki en sappa kan nenekier, o me kaukauson sappa pweipweikier wain en a nenek. Ari, a uke ia lan nan sap tan ren nen. I ap kilaner li amen, mondi pon man waitata amen, ad a laue toto mia, mona isu o a ose eisok mia. Li o likau kida likau tontol o waitata, o kapwat kida kold o takai kasampwal, o manaman kai, o ni pa a dal kold eu mia, me dir kila me samin o me saut en a nenek. O ni tam a mar eu intinidier, iet: Okiok pot, Papilon lapalap in en me nenek kan o saut akan en sappa. O i kilan li o a pweipweiki nt’ en saraui kan o nt’ en saunkadede en Iesus akan. Ari, ni ai kilaner i, i ap puriamui kaualap. A tounlan o masani on ia: Mend a koe waponki? I pan kasale on uk karasepan om waponki li o, o man o, o me a kin dake, me a mona isu o a ose eisok mia. Man o, me koe kilaner, a mia mas, ap soer mia, a nok pwaradado san wasa lol, ap pan kolan wasan kamekam; o irail, me kaukauson sappa, pan wapon ki irail, me mar arail so intinidier nan puk en maur san nin tapin sappa, ni ar kilan man o, due a mier mas, ap soer mia, ap nok pwarado. Ari, iet lolekon: Mona isu rason nana isu, me li o mondi poa. 10 O irail nanmarki isimen. Limen nikilar, me ta men mia, a amen kaikenta pwarado, a a lao pwrarado, a pan sapwilada ansau kis. 11 A man o men mas, ap soer mia, i kawalemen, kisan isimen, ap pan kalokolok. 12 A ose eisok, me koe kilaner, rason nanmarki ek, me kaikenta ar wei, a re aleer manaman dueta nanmarki kan, pwen sapwileda auer ta ieu ren man o. 13 Ir pukat kin wia insen ta ieu, o re pan ki on man o ar manaman paki i ar anianin o. 14 Ir pan mauini on Sippul, a Sippul pan kaloe ir edi; pwe i ta Kaun en kaun akan o Nanmarki en nanmarki kan. O me ian i, me paeker, o pilier, o melel. 15 A masani on ia: Pil oko, me koe kilaner, wasa me li sued o mondi ia, iei irail men liki, o kainok kan, o aramas akan, o lokaia kan. 16 O ose eisok, me koe kilaner, o man o, irail me pan tataki li sued o, o kasamaliala i, o kakili sauia ta, o re pan kanala uduk a, karonki i kisiniai. 17 Pwe Kot kotin kainonada monion ar, en wia kupur a, o en wia lamalam ta pot o en upai man o, a lao masan en Kot pwaida. 18 Li o, me koe kilaner, iei kanim lapalap, me kakaun nanmarki kan nan sappa.

Copyright information for `PONPDN