Revelation of John 19

MURIN mepukat i roner likamada moron en pokon kalaimun nanlan, masani: Aleluia, kamaur, o linan, o manaman udan atail Kot! Pwe melel o me pun ar kadeik kan; pwe a kotin kadeikadar li sued lapalap, me kasuedie kilar toun sappa a nenek kan o a ikier ntan na ladu kan. Pil kariapak re inda: Aleluia! A adiniai adidala kokolata. O lapalap riekpamen o man pamen rap poridi poni on Kot, me kaipokedi pon mol a, masani: Amen Aleluia! O nil, me peido san mol o masani: Kapina atail Kot, komail sapwilim a ladu kan, komail, me lan i, me tikitik o me lapalap akan! O i roner moron en pokon kalaimun, o due nil en pil toto, o due nirinir en nansapwe kan indinda: Aleluia, pwe Kaun atail Kot, me Kaun en meakaros a wialar Nanmarki. Kitail en insenemau, o pereperen, o wauneki i, pwe a leler en Sippul a kapapaud, o li kamod onopadar. O a muei on i, en likauwia kida likau linen, me min o makelekel; pwe likau linen makelekel iei kadeik pun en me wiaui pweki saraui kan. A masani on ia: Intiniedi: Re meid pai, me luke don kamadip en kapapaud en Sippul o. O a masani on ia: Mepukat masan melel akan en Kot. 10 I ap pupedi ni aluwilu a, en poni i. A masani on ia: Koe der, nai sau om, o ri om, me aneki kadede pan lesus; poni Kot. A nen en kokop iei kadede pan lesus. 11 O i kilaner lan a ritidar o os puetepuet amen, o me kaipokedi poa, me oroneki Pun o Melel; a kadeikada o mauinda ni me pun. 12 Por en silani me rason umpul en kisiniai, o mar a toto mia ni tapwi, a mar eu intinidier, me sota amen me asa, pein i ta. 13 A likau kida likau eu, me kadueki nta, o mar a oroneki: Masan en Kot. 14 O karis en saunpei en nanlan idauen i pon os puetepuet akan, likau kida linen puetepuet o min. 15 O san nan silan i kodlas kon lus da san, men kamekameki wein sappa. A pan kotin kaun kida sokon mata pot; o a tiakedi kopa en wain, me onion en Kot, Kaun en meakaros. 16 Ni a likau o ni lanelane a mar a intinidier: Nanmarki en nanmarki o Kaun en kaun akan. 17 O i kilaner tounlan amen uda nan katipin; a molipeiki nil laud masani on manpir akan, me pipir nan waron en lan: Kodo, pokon don kamadip lapalap en Kot. 18 Pwe komail en kan uduk en nanmarki kan, o uduk en kaun akan, o uduk en manaman akan, o uduk en os akan, o me mondi po arail, o uduk en me maio ko o ladu kan, me tikitik o me lapalap akan. 19 O i kilaner man o, o nanmarki en sappa kan, o nair karis akan pokon penan mauini on i, me kaipokedi pon os o na karis akan. 20 Man o lodi on ianaki saukop likam, me wia kilel kai mo a, me a kotaue kida irail, me kilele kidi kilel en man o, o ir me poni a kilel. Ira karos lokidokilan nan le en kisiniai, me roneronki swepel ni ara memaur. 21 Me lu akan kamekame kila kodlas en i, me kaipokedi pon os o, iei kodlas, me lus a san nan silan i; ari manpir akan muei mat kilar uduk arail.

Copyright information for `PONPDN