Revelation of John 21

O I kilaner lan kap o sappa kap, pwe lan mas o sappa mas solar mia, o solar madau. O i kilaner kanim isou, Ierusalem kap, peidido san lan ren Kot, kapwater due li kamod kapwater on a paud ol. O i roner nil laud san mol o masani: Kilan, tanpas en Kot mi ren aramas akan, o a pan kotikot re ’rail, o irail pan wia sapwilim a aramas ala, o pein Kot pan kotikot re ’rail. O a pan kotin limwi san pil en mas ar karos; o mela pan solar, pil solar maiei, o solar sanesan, madak kokolata, pwe men mas solar mia. O me kaipokedi pon mol o masani: Kilan, I pan kawilikapada meakan karos. O a kotin masani: Intiniedi; pwe masan pukat me pun o melel! A kotin masani on ia: A pwaidar. Nai Alpa o Omeka, Tapi o Imwi. I pan ki on, me men nim pil adar, en nim san utun pil en maur sapan. Me pan dadaurata, a pan sosoki mepukat, o I pan wia na Kot la, o a pan wiala nai seri. A me masak, o sokamelele, o saut akan o men kamela kan, o nenek kan, o wun ani kan, o me poni dikedik en ani kan, o likam kan karos deu ar nan le, me roneronki kisiniai o swepel, iei mela kariau. O tounlan amen, kisan isimen, me dal en kalokolok isu en kaimwisokela mi re a, pwarado masani on ia: Ko don met, i pan kasale on uk li kamod, warok en Sippul o. 10 Ari a kotin kalua kin ia la ren nen pon nana lapalap eu o ileile, ap kasale on ia kanim isou lerusalem, peipeidido san lan ren Kot; 11 Linaneki linan en Kot; a marain me ras on takai kasampwal, rason iaspis linan eu, 12 A kel lapalap ileile mia, o wanim eisokriau, o tounlan ekriamen mi ni wanim ko, o mar akan intinidier, me mar en nain Israel ekriamen. 13 Ni mas en lan wanim silu, o ni apon wanim silu, o ni air wanim silu, o ni kapi wanim silu. 14 Pason en kel en kanim o me eisokriau, o mar en wanporon en Sippul o ekriamen intinidier po ar. 15 Me masani on ia mepukat, men son sokon kold mi re a, pwen son kanim o, o a wanim akan o a kel o. 16 Pali en kanim pali paieu, o anet a dueta talap a; a sonki kanim men son o, me anet a stadien nenriakid. Anet a o tiilap o ileile duepeneta. 17 A soson kel o, ari me tipon en pa epuki paeisok paieu, duen men son en aramas o, me mi ren tounlan o. 18 A kel o wia kidar iaspis, a kanim o wia kidar kold eta, me rason klas makelekel. 19 Pason en kel en kanim o usunakier son en takai kasampwalia karos. Tapin pason takai iaspis, a kariau sapir, a kasilu kalsedonia, a kapaieu smarakd, 20 A kalimau sardoniks, a kawonu sardis, a kaisu krisolit, a kawalu peril, a katuau topas, a kaeisok krisopras, a kaeisokeu iasint, a kaeisokriau ametist. 21 O wanim eisokriau manaman eisokriau; ari, wanim eu iei manaman eu; o al en kanim o me kold makelekel, linan due klas. 22 O i sota kilaner im en kaudok lole, pwe Kaun Kot, Kaun en meakaros o Sippul iei ar im en kaudok. 23 O kanim sota mau on katipin de maram, pwen dakedaker, pwe linan en Kot kamaraini i, o Sippul iei arail lamp. 24 O wei kan pan weid wei ni a linan; o nanmarki en sappa kan pan walan i ar linan. 25 O a wanim akan sota pan ritidi ni ran, pwe solar pon wasa o. 26 O irail pan wa don i linan o wau en wei kan, 27 Sota me pan pedelon on me samin, de me kin wia saut, de likam, a irail eta, me mar arail intinidier nan puk en maur en Sippul.

Copyright information for `PONPDN