Romans 1

PAULUS ladun Iesus Kristus men, me paeker, en wiala wanporon amen, me katoror on papa ronamau en Kot, Me a kotin kopekidor sapwilim a saukop akan nan kisin likau saraui kan. Duen sapwilim a Ol me kisan kadaudok en Dawid ni tiak en puli uduk, O me kadede kidar, me a Sapwilim en Kot a manaman, duen a kotin iasadar san ren me melar akan ki Nen saraui, Iesus Kristus atail Kaun, Me kit ale saner mak o koa en wanporon, pwen padaki on men liki kan karos ni mar a, pwe irail en poson o peik, Pwe komail pil kisan irail, me paaeker don Iesus Kristus. Komail karos kompoke pan Kot, me paeker me saraui kan, me mimi Rom mak o popol san ren Kot Sam atail o Kaun Iesus Kristus en mi re omail! let kaieu, i kin kapina ai Kot ki Iesus Kristus pweki komail karos; pwe omail poson me kalok sili lel penan sap karos. Pwe Kot, me i kin papa on ni nen i ni ai padapadaki wei ronamau en sapwilim a Ol, me saunkadede pai, me i kin tamataman kin komail ansau karos, nidinid ni ai kapakap akan. 10 Nidinideki ansau karos, ma I sota pan kak pwarala re omail, ma iduen kupur en Kot. 11 Pwe i inon ion udial komail, pwe i en katunole kin komail ekis pwais nenin, pwe komail en tinainda. 12 Pwe i en kasarloleid re omail, pweki atail poson ta ieu. 13 Ari, ri ai ol akan, i sota men, me komail en sasa duen ai kileledier pan pak toto, en pwar won komail, ap saik pisoki on, pwen diar ekis wan ai dodok re omail, dueta ren wei tei kan. 14 Pwe nai me pwaipwand on men Krik o men liki kan, o on me lolekon o me so lolekon kan. 15 Pwe duen a pan kak pai, i men pil padaki on komail men Rom ronamau. 16 Pwe i sota kin namenok ki ronamau, pwe i manaman en Kot, me kin kamaurela me poson akan karos, Sus oko mas, ap pil men Krik. 17 Pwe i me kin kasansaleda pun en Kot, me kin pwili san poson, pwen poson duen a intinidier: Me pun o pan memaureki poson; 18 Pwe onion en Kot pan sansaleda san nanlan on me doo san Kot akan o me sapun en aramas akan, me kin kawela melel ni arail sapun. 19 Pwe duen me pwarada san ren Kot me sansal on irail, pwe Kot me kotin kasansale on irail, 20 Pwe meakan me so sansal duen i, iet akan, a manaman soutuk o pil duen a udan Kot san ni ansaun sappa wiauier, kin sansal kida sapwilim a dodok kan, pwe solar pekid parail, 21 Pweki irail asadar Kot, a re sota wauneki i duen me kon on Kot pil sota masak tol a, a re aklemai on i, monion sapun arail ap rotorotalar. 22 Irail akereki pein irail ap lamponlar. 23 Irail kawukilar linan en Kot me so kak mor pasan, on mom en aramas me kin mor pasan o mom en manpir akai, o man aluki pa, o man korop akan. 24 I me Kot kotin mueide kila irail, en inon ion kasaminlar monion arail ni ar kasautela pein war arail nan pun arail, 25 Me kawukila melel en Kot on likam, ap poni o papa on dipisou mon Saun wia meakaros, me iasanai potepoteta amen. 26 Nan i me Kot mueidela kin ir on inon sued akan, en lel on arail li akan, en wuki san ira ’rail, kaokaoe ira rail. 27 Pil dueta ol akan liki san iran li, ap kalel nan pun arail; ol asada ol, me so kon, ap pein kapokala nan war arail manidi en ar wiawia kan. 28 Nan duen irail kan kataman on Kot, Kot ap mueidalan irail, en kapitakaila kamom on wia meakan me sued, 29 Me dir en sapun karos, morsued, norok kapwa, sempok, dir en peirin, lolap, akamai, widin, weid, lidu monin, 30 Pil en pan moli, likinekine, kasenta Kot, kan kapunlol, aklapalap, ponmaso, me kin diar me sued akan, so oke sam ar o in ar, 31 Lampon, inausopousok, sempok, somak. 32 Re asa duen kapun pun en Kot, me kin wia mepukat, pan mau on mela, a kaidin i eta, pwe re pil kin perenki irail, me kin wia mepukat.

Copyright information for `PONPDN