Romans 13

AMEN amen en upa kaun akan, me kin poe irail edi, pwe sota kaun akan me sota san ren Kot, a wasa kaun akan mia, nan irail me ren Kot. Ari, me pan katiwo on kaun akan kin katiwo on kusoned en Kot, a me katiwo kan, pan lodi on kapun. Pwe saupeidi kan sota kin kamasakki, me kin wia mau, pwe me kin wia me sued. A ma koe sota men masak kaun akan, en wiada me mau, koe ap pan indandeki pa ’rail. Pwe a papan Kot o iei me mau on uk, a ma koe wia me sued, masak, pwe a sota kin wa mal kodlas. Pwe a papan Kot o, pwen kame me wia sued. lei me komail en peiki on, a kaidin pweki kamekam a pweki insen omail. Iei me komail pil wiai on nopwei, pwe irail me papan Kot, me kin kaukaule papa wet. Komail ari kapunala omail pwaipwand on amen amen! Taksis on me taksis kin wiaui on, nopwei on me nopwei kin wiaui on; masak, me masak kin ko on; ki on wau, me wau kin ko on. Der pwaipwandeki meakot on amen; iet eta: Omail limpok pena, pwe me kin pok on amen, kin kapwaiada kapun o. Pwe iet akan: Koe der kamal! Koe der kamela aramas! Koe der pirap! Koe der norok! o ma pil eu kusoned mia, iet orlepa: Koe en pok on men imp om due pein uk! 10 Limpok sota kin wia sued on men imp a. Ari, limpok audepan kapun. 11 O pil met: Kitail en dedeki duen ansau o, pwe auer leler, me kitail en pirida san mair, pwe ansaun atail dorela me koren san ni tapin atail poson. 12 Ponpon daulier, a ran me korendor. Kitail en pwilikidi wiawian rotorot akan, ap ale tatan marain. 13 Kitail en kekeid ni tiak mau, pwe ni ran; der kaped en mana de kamom soko, der samin de saut, de luak, de peirin. 14 A komail ale Kaun lesus Kristus, o der kanonala pali uduk, pwen aneda a inon sued.

Copyright information for `PONPDN