Romans 3

ARI, da me Sus akan paieki mon me tei kan de da kadepan sirkomsais? O me toto, ni son karos; iet kaieu: Masan en Kot akan kanikid on irail. A ma akai soposon a pil menda? Pwe ar soposon pan kak kawela kalanan en Kot? O so! Pwe Kot udan melel, a aramas karos me likam duen a intinidier: Ir eta me pun ni ar masan akan, o komui pan kotin poedi ni ar pakadeikada. A ma atail sapun kaindinda pun en Kot, da me kitail en inda? Dadue, Kot me pil sapun, pweki a kotin onion kida? I kin lokaia ni tiak en aramas. O so! Pwe ma iduen, Kot pan kak kadeikada sappa? Pwe ma melel en Kot pwai kida ai likam kan, pwen kalinanada i, menda i pan pakadeikada, dene dipan amen nai? A so mau on duen at indand sued, pwe akai kin inda, me dene kit kin padaki wei: Kitail en wiada me sued, pwen kareda me mau? Nan arail kalokolok me pun. Iaduen atail pai mau san arail? Kaidin, pwe se kadededar, me Sus o men Krik karos mi pan dip, 10 Duen a intinidier: Sota me pun amen, sota amen. 11 Sota me lolekon amen, sota me kin rapaki Kot. 12 Karos me sapunlar, irail wiaki eu mamalar, sota meamen, me kin wiada me mau, sota amen. 13 Tapin wor arail me rason sousou eu, me saikenta sarep pena, lo arail me re liliapaki, wini en kamela mimi ni oton ni arail; 14 Au ar me dir en lalaue o katik, 15 Na arail me marara on kamela aramas; 16 Nan al arail me dir en sued omauk; 17 A al en popol me re sasa; 18 Re sota kin masak Kot. 19 A kitail asaer, me kapun o lolok on, me kin papa kapun pwe au karos en sapaimokid o sappa pon lodi on kadeik en Kot. 20 Ari mon Kot sota uduk me pan pun kila a wiawia kapun, pwe kapun me dip kadiarokidar; 21 A ansau wet pun en Kot sansaledar likin kapun o kadedekidar kapun o saukop akan. 22 A pun en Kot me pwili san poson Iesus Kristus, ap lel on karos me poson. 23 Pwe sota lipilipil, karos me wiadar dip o sota kak konodi linan en Kot. 24 Irail pan pun kila a mak sapan, pweki en Kristus Iesus a kotin dore kitail lar, 25 Me Kot kotin kasansaledar ni wiala mol en kalanan ni poson nt’a, pwen kasansaleda a pun nia kotin lapwada dip en mas akan, miier pan papadake en Kot. 26 A ansau wet a kotin kadededa a pun. Ieteten, me pein i me pun, ap pan kotin kapunala Karos me poson Iesus. 27 Ari, ia men suaiki? A lokidokilar! Ren kapun da? En wiawia kan? Kaidin, a ren kapun en poson. 28 Ari, iet me se inda: Aramas en pun kila poson a kaidin wiawia en kapun kan. 29 De Kot en men Sus akan arail Kot eta? Kaidin pil Kot en men liki kan? Ei melel, pil en men liki! 30 Ari, Kot me ta men, me kin kapun kila me sirkomsais akan pweki poson, pil sosirkomsais akan pweki poson. 31 laduen, kitail kin tiakedi kapun pweki poson? O so! pwe kitail kin kapwaiada kapun o.

Copyright information for `PONPDN