Romans 8

ARI, solar me mau on pakadeikada, me mi ren Kristus Iesus. Pwe kapun en Nen en maur ren Kristus Iesus kamaio ia da san ni kapun en dip o mela. Pwe me kapun sota kak on, aki a luete kila pali uduk, iei me Kot kotin wiada ni a kotin poronedo sapwilim a Ol ni mom en uduk en dip, pweki dip, pwen kadeikada dip ni pali uduk. Pwen kapwaiada pun en kapun re atail, me sota weideki pali uduk a pali Nen. Pwe me kisan pali uduk, kin lamelame duen inon en uduk, a me kisan pali Nen, kin lamelame duen inon en Nen. Pwe tiak en uduk iei mela, a tiak en Nen maur o popol. Pweki tiak en uduk kin palian Kot, pwe a sota kin duki on kapun en Kot, pwe a pil sota kak on. A me kisan pali uduk, sota kak konekon ren Kot. A komail kaidin kisan pali uduk, pwe kisan pali Nen, ma Nen en Kot kotikot lol omail. A me sota aneki Nen en Kristus, i kaidin sapwilim a. 10 A ma Kristus kotikot lol omail, war mekilar dip, a wen memaureki pun. 11 A ma Nen o, me kaiasadar Iesus san ren me melar akan, kotikot lol omail, nan i me kaiasadar Kristus san ren me melar akan, pil pan kamaureda war omail mela ki Nen e, me kotikot lol omail. 12 Ari ri ai kan, kitail solar pwaipwand on pali uduk, pwen kapwaiada inon en uduk, 13 Pwe ma komail memaureki uduk, komail pan mela, a ma komail pan kamela wiawia en pali war ki Nen, komail pan memaureta. 14 Pwe karos me weweideki Nen en Kot, nan irail seri en Kot akan. 15 Pwe kaidin nen en ladu, me komail aleer, pwen pur on masak, a Nen en seri, me komail aleer, me kitail kin eker kida: 16 Pein nen o kotin ian nen atail kadedeki, me kitail seri en Kot akan. 17 A ma kitail seri kan, nan kitail pil seri en soso, seri en soso en Kot o kisan toun soso en Kristus, ma kitail ian kamekam, kitail pil pan ian linanla. 18 Pwe i asaer, me kamekam en ansau et sota mau on en kaparoki on linan kokodo, me pan kasansaledan kitail, 19 Pwe audepan sappa poden anane kaualap papasan en seri en Kot ar pan maioda. 20 Pwe audepan sappa o panalan mela, kaidin pweki pein insen arail, a pweki i, me pan ir alan kaporopor. 21 Pwe audepan o pil pan maioda san ni a lidulidui on tiak en soredi, on maio en linan on seri en Kot akan. 22 Pwe kitail asaer, me audepan sappa karos kin sanesanlol o mimi pan wairok en naitik lao lel met. 23 A kaidin irail eta, pwe kitail pil ian, me mesenin Nen, pil pein kitail kin sanesan, auiaui lao ansau en pali war atail ar kawili kapada. 24 Pwe kitail kamaurelaner kaporopor. A kaporopor me sansal, i kaidin kaporopor; pwe me amen kin ududial, menda en kaporoporeki? 25 A ma kitail kaporoporeki, me kitail sota udial, kitail kin kanonama auiauieta. 26 Pil Nen o kotin sauasa kitail ni atail luet akan, pwe kitail sasa, da me kitail en poeki, o da me kon on, pwe pein Nen o sanesanelol o laolao kin kitail. 27 A me kin kotin kasauiada monion akan, mani duen kupur en Nen, pwe a kin kotin laolaoki saraui kan duen tiak en kupur en Kot. 28 A kitail asa, me karos kin kamauiala me pok on Kot akan, irail me paeker duen ar kileledier. 29 Pwe me a kotin piladar mas o, iei me a pil kotin kileledier, en tialan mom en sapwilim a Ol, pwe a en meseni nan pun en ri a kan. 30 A me a kotin kileledier mas o, a pil kotin warone irail edo, a me a kotin waronedor, a pil kapun irail alar, a me a kapunalar, a pil kotin kalinan irail adar. 31 Ari, da me kitail en sapenki mepukat? Ma Kot ian kitail, is me pan kak palian kitail? 32 I me sota kotin kasampwaleki sapwilim a Ol, pwe a kotiki wei en wiliandi kitail, dadue, a so pan kotin sapan ianaki don kitail meakaros? 33 ls me pan kapun on en Kot a piladar akan? Pwe Kot eta, me kotin kapunada; 34 Is me pan kadeikada? Pwe Kristus me matalar, me pil koiasada o me pil kaipokedi ni pali maun en Kot, o me pil kin laolao kin kitail. 35 ls me pan irawei san kitail ni limpok en Kristus? Ansau apwal, de masak, de kamekam, do isesol, de kiliso, de kamasak, do kodlas? 36 Duen a intinidier: Pweki komui kit kamekame kilar kaukaule, kit me wadok on sip akan, me kileledier on kamela. 37 A ni mepukat karos kitail me poedier kaualap pweki i, me pok on kitail er. 38 Pwe i asa, me kaidin mela, de maur, pil kaidin tounlan kan, de saupeidi, pil kaidin men met, de men mur, de me manaman akan, 39 Pil kaidin men poe, de men pa, de okotme pan kak irawei san kitail ni limpok en Kot, me mi ren Kristus Iesus atail Kaun.

Copyright information for `PONPDN