1 Corinthians 10

Dée nao̧sóró Isarael fakené deté wale ala dosa̧ayóló kisipa muae

No nerape-ó, ita noa ala yao̧sóró dumipó. Da̧ Juda fake firale noutererapepaae erale ala diaao̧ kisipa yaasepóló i dapa wosae. Atima fea kitikiné a̧lisóró fu betepa, ai kitikitóró sya fóló, kale doasi wȩi kȩlakélé tua̧mó tukóló mo hae tiki ha̧lepa atima tȩyóló fipakalepó. Atima Moses-tamo touyóló kitiki ao̧mó fóo, wȩi kȩla tua̧mó tukóló fóo yaleteita, atima fea Moses tua̧mó wȩi tópipakalepó. Atima fea Talené Kepené dere ala tua̧mó sa̧ró dorowale mo beta̧ o̧latóró nóo, wȩikélé mo beta̧tóró nóo, yalepó. Ti noatepae, mo whi̧né kelené kelenire Kepe atimatamo kwȩalepó Ai Kepe tua̧mó ere kane fake dolomó sorokó wale wȩi nukua yalepó. Ai betere bete matere wȩi sorokó wale kane faketa, ti me kae mei, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisotórótipó. Téyaletei, atima mepaae turó so whi̧né dere ala Kótóné kolóló a̧ hȩkesenipó. Atéyale betené atima sisiraae fupa, so whi̧ bitini ha̧le kópu ka̧ae fi tikimó ho̧ko dourótua yalepó.

Atima atéró sisiraae feleteita, tuȩ́ tiki turóné dowi ala yaai ekȩle du betale alané erapó. Mió da̧kélé atima yale kaae yao̧sóró, tó tikiné ekȩlere ala da̧né hosaa tua̧mó mulao̧sóró kisipa mulatere fo i dere ape. Mepaae so whi̧ atima kapala kótópaae momatu yale kaae, mió diaao̧kélé yao̧se. Ti noatepae, asȩmó i fo erapó.

“Talené so whi̧ta, Kótó tuȩ́nire so whi̧tamo touyóló bitu, kapala kótó doi sóró horóturaalu, doasi o̧la deyóló nuku betalepó. Atéturaalu, atima fea sama sóró keyaa fole wȩikélé mo dekéró nóo, sotamo nópu nokole alaró kae kae dowi alatamo hȩkese yóló ho̧ko yóo, du betalepó,”
Atima mepaae nópu nuku betale alané, beta̧ be dȩmótei 23,000 so whi̧ suka̧lepó. Atima atétu betale kaae, da̧kélé yao̧sóró i dere ape. Atima mepaae so whi̧né Tale ka̧ae kelaai su̧ saleteiné, Talené dowi wulirape dotonóló atima dóló sisiraae faralepó. Atérapa, da̧nékélé Tale su̧ sere ala yao̧se yóló dapó. 10 Mepaae so whi̧ atima a̧lisóró fole whi̧rapetamo dokó dokó depa, Talené whi̧ dóló kemerótu betereensel dotonóló, so whi̧ mo turó dóló kemeralepó. Atérapa, dia̧kélé atéyao̧sóró me whi̧tamo dokó dokó dere ala yao̧se.

11 Take betale so whi̧paae eraté wale alarape mepaae so whi̧né dosa̧ayóló wituraalu kisipa só̧póló, mené asȩyóló muló beterapó. Keké nale alimó kaae sóró i ala yaalopó deté wale forape mo dokonóló, mió i kemetere alimó da̧paae mo erótu betepa kelerapó. 12 Térapa, mepaae so whi̧ de me dowi alané dée néni diriyóló beterapó dere so whi̧ dia̧, dée nao̧sóró, mo wisiyóló kaae tawae yóló, dȩla fo i dere ape. 13 Dowi ala yó̧póló su̧ sere ala dia̧paae maaté dumi, i haemó betó mole so whi̧ feapaaekélé wua dapó. Tépatei, Kótóné so whi̧ tao su betere ala ha̧le yó taru, dia̧paae ai erótu betere su̧ sere ala mo dekéró eréni, diaao̧ belenére su̧tóró erótu beterapó. Mepaae dowi ala yó̧póló su̧ supa, dia̧ dée néni fotoko̧ buóló, ai sekȩ beleyó̧póló, Kótóné ama so whi̧ tao sere ala ha̧le yó tareteiné, dia̧ wisi tikipaae sókó faaire tu̧ munaalopó.

Yesuné tikiró fa̧ketamo nukuraalu, kapala kótópaae kisipa muóló detere o̧latamo touróló nao̧se

14 Térapa, ya̧lo hosaa mole ne norape-ó, kapala kótópaae momatu betere ala tua̧mó bitini, mo tika kae betae. 15 Dia̧ fosó fosói kisipa mole so whi̧tamo betepa, ti ya̧lo i dere fo taleyóló kisipa yae. 16 Talené da̧ wisiróturaalu, sókó farale sameatóró da̧ fea touyóló bitu, mo kée yóló nukua dumié? Mo beta̧bred o bulatóró terekeyóló nuku dere kaae, Kerisoné ama tikimó erale wisi wisi ala da̧ feané sumié? 17 Ti noatepae, da̧ fea mo beta̧ o bulatóró terekeyóló nokoleteiné so whi̧ fea mo beta̧ tikitóró daale ala ha̧kearóló yó matapó.

18 Israel so whi̧né du betale ala dia̧né kisipa muae. Talepaae momaturaalu, kapo tómó biliratere o̧la mepaae so whi̧nékélé nukua yalepó. Atéyaleteita, ai momaratere ala Talené wisirateretei atimakélé sirapóló ha̧kearó betere ala diaao̧ kisipanié? 19 Mo whi̧né naasené Kótó su̧róló aletu betere o̧laraperó ai kapala kótópaae ha̧le matere alatamo, mo bete mulapóló ya̧lo dia̧paae du betere? Meipó. 20 Tépatei, Kótó tuȩ́nire so whi̧né kapala kótópaae ha̧le matere o̧lata, mo Kótópaae meni, dowi keperapepaae mótu beterapó. Atétere o̧latamo diaao̧ nuku betepa, ti ai keperapené du betere ala dia̧paae tekaalopó. 21 Taletamo beta̧ kisipa muóló, nokole wȩi nukuraalu, dowi keperapetamo beta̧ kisipa muóló nokole wȩikélé touróló nenénipó. Talené doi sóró horótu detere o̧la noó, dowi keperapené doi sóró horóturaalu detere o̧lakélé nóo dere alata, wisini mo dorapó. 22 Ti da̧ ama so whi̧ bitutei, dowi kepetamokélé fulumu du betere alata, Talené da̧tamo doasi fopaae buó̧póló sesemerótu beterapó. Ti aita, Talené ama bole fotoko̧ró da̧né bole fotoko̧tamo su̧rapóló de?

Kisipa tiró betere so whi̧né yaaitere ala mené seséni, atima su̧mó enérapó

23 Fea kae kae ala yaaire fo muni su̧mó enépatei, ai dere alarapené so whi̧ wisiyóló beteró̧póló tao senénipó. Kae kae yaaire ala feata, fo muni su̧mó enépatei, mepaae alané Tale tua̧mó bitu kisipa tiki tiratere ala wisiraté fumipó. 24 Mepaae ala duraalu, dia̧ maaté wisiyóló betaaire alamó kisipa muni, mepaae so whi̧kélé wisiyóló beteró̧póló kisipa mutu, erótu betae.

25 Hupu na dotonatere tikimó duputeretei naairaalu, netéyale o̧laé yóló woseni, ho̧ko nó beta̧ yae. 26 Ti noatepae, i fo asȩyóló muló beterapó.

“I haeró ere o̧la o̧latamo feata, Talené amatórótipó.”
27 Mepaae tuȩ́ tiki tirénire so whi̧né dia̧paae o̧la naai ape depa, fóló naairaalu neté yale o̧laé yóló woseni, ho̧ko nó beta̧ yae. 28 Tépatei, mepaae whi̧né duraalu, “Ita kapala kótópaae momayale o̧lapó,” depa ti nao̧se. Ti ai whi̧ a̧ haleturaalu, ama tuȩ́ tiki doyao̧sóró dapó. 29 Ya̧lo i dere fota, naao kisipa sekȩyóló kó̧paae fao̧sóró dumitei, ya̧paae ai fo yale whi̧né naao dere ala kilitu, a̧ kisipa sekȩyao̧sóró dapó. Ti ya̧lo kisipané yaaitere ala du betepatei, mepaae so whi̧ atima tuȩ́né ya̧lo dere ala taleyóló ȩ noatepa só derótu betere? 30 Mené ȩpaae o̧la naai ape depa ai o̧la naairaalu, Talepaae mo kée yóló nuku beterapó. Atéró nukupatei, mepaae whi̧né ya̧lo o̧la nokole alamó, ȩ noatepa só derótu betere?

31 Atérapa, diaao̧ o̧la nokole ala ó wȩi nokole ala ó mepaae dere alarape fea so whi̧né kilituraalu, Kótóné doi beta̧ doasi muó̧póló yae. 32 Atéturaalu, Juda fake ó, Krik fo bole fake ó, Kótóné so whi̧ fea dée nalao̧sóró me noa kaae ala depa, ti tuȩ́ tekeyóló yae. 33 Ti ya̧lo dere alakélé ho̧ko dumi, so whi̧ feané wisirapó yó̧póló, tuȩ́ tekeyóló du beterapó. Ti noatepae, ya̧lo du betere alata, ȩ maaté wisiyóló betaai kisipa muóló dumi, Kótóné so whi̧ fea aluyao̧sóró, wisiyóló beteró̧póló tao saaire ala beta̧ du beterapó.

Copyright information for `PPO