2 Corinthians 11

Aposel ao̧re whi̧rapené dere alata, Pol-né dere alatamo su̧nipóló yale fo

Ya̧lo du betere fota bete muni, ho̧ko du betere fotei wosaasepóló i dere ape. Tépatei, ai ho̧ko fo mo taketi ya̧lo deté wou betepa, diaao̧ woseté walepó. Ya̧lo bole ketekȩta, dia̧ dokaai tukóló beteró betere whi̧ mo a̧tamotóró fulumu yó̧póló, Kótóné matere ketekȩné ya̧lo dia̧ mo wisi yóló kaae taru, ma fo i dere ape. Me whi̧né folokole erénire so seimale kaae betepa, Kerisoné amatóró dokó̧póló kisipa mutu, ya̧lo dia̧ tukóló beteralepó. Tépatei, wuliné fosó fosói kisipané Ipi dilikó̧ló dée nalatu yale kaae, dia̧né tuȩ́ tikikélé mené kó̧paae a̧lisó fao̧sóró ya̧lo doasi whaalia du beterapó. Ti noa betené mei, dia̧ Keriso a̧tamotóró dokaai, beta̧ kisipa muóló beteró̧póló dapó. Ti ya̧lo whaalia dereteita, ha̧le meipó. Da̧né dia̧paae Yesu a̧ etei kaae whi̧póló yó maletei, mepaae whi̧ dia̧ beterepaae wóló Yesuta, etei kaae whi̧ beterapóló ho̧ko fo yó matepa, diaao̧ mopóló wosetu beterapó. Atétere kaae, take diaao̧ sale Dȩi Kepe Wisi betepatei, me kepe kae saalopóló de? Take da̧né dia̧paae yó male fo wisi mupatei taaróló, kisipa tiki okokore whi̧né dere kaae, mió dia̧ kae yó matere kisi fo wosaai ekȩletu beterapó. Ti ai whi̧rape atimata, doasi doi moleaposel whi̧rapepó du betepatei, atimané ȩ tȩteró bitinipó. Ti so whi̧ feapaae Talené fo ya̧lo fosó fosó yóló yó meló̧póló mené ȩ yó menitei, bete mole fo ya̧lo mo kisiparapó. Ai ala dia̧nékélé kisipa yó̧póló, kae kae ala fea ha̧keamó erótu betalepó.

Kótóné fo wisi yó móturaalu ya̧lotei ȩ deróo, dia̧ tao sóró horóo, du betalepó. Tétu, ya̧lo dia̧paaemonikó a̧lae yóló kema ini, ha̧le yó mótu betaletei-a, dia̧paae dowi alakó erótu betaleé? Aita, dia̧ sekȩ yao̧sóró kisipa mutu, kae be hulua Keriso fake so whi̧né materemonitei ya̧lo o̧lémi kaae sóró, ȩ betaaire be ó o̧la dupu yóló nukuraalu, dia̧ tao saaire kutó beta̧ dité fu betalepó. Ȩ dia̧tamo betale sukamó dia̧ sekȩ yao̧sóró, ȩ ya̧ya̧tere o̧la dia̧paae a̧lae yóló wosetere fokélé inipó. Ȩ ya̧ya̧tere o̧lata, Masedonia hae kwia taaróló, ȩtamo wale norapené tao sóró mótua yalepó. Ȩ me o̧la ya̧ya̧tepatei, dia̧ sekȩ yao̧sóró woseni, Talené kutó ha̧le dirótóró tawalepó. Nalopaaekélé ai alatóró enérapó. 10 Ti Kerisoné bete mole mo fo ȩ tua̧mó moleteiné dia̧paae diriyóló i dere ape. Ȩ me dupu sini, ai fo wisi ha̧le yó materemó, ya̧lo i bopé faketere ala Akaia hae kwiamó betere whi̧rapekó beta̧nékélé bete munire ala ao̧raalomeipó. 11 Ya̧lo dia̧paae etei kaae dere fo-a, noa betené dapóló kisipa mute? Ya̧lo dia̧paae yaala sókó fole ala initepa de? Meipó. Dia̧paae yaala sókó fole ala ȩ tua̧mó moletei, Kótóné ama mo kisiparapó. 12 Kae fo yó matere whi̧rapené du betere alata, so whi̧né atima dukiró̧póló dapó. Aita, da̧né dere alaró atimané dere alatamo beta̧ ala erapó yó̧póló, bopé fake du beterapó. Atei ala yaaire tu̧ mulao̧sóró da̧moni sini, kutó ha̧le diró tawaalopó.

13 Ti ai whi̧rapeta, Kerisoné dotȩyale moaposel whi̧rape mei, so whi̧ dilikó̧ló kapala kutó diratereaposel whi̧rape bitutei, Kerisoné kutó diratere nisi yó̧póló, ao̧tu beterapó. 14 Ai kaae alamó da̧ kilita sókó fenénipó. Ti noatepae, Satan a̧ dȩ tua̧mó betereensel ao̧tu beteretei, da̧né kisiparapó. 15 Atétere kaae, ama kutó diratere whi̧rapekélé mo donoi kutó diratere whi̧rape ao̧tu betere ala kilitu, da̧ kilita sókó fumipó. Ti atimané ai du betere alamó saaire dowi dupu ha̧sókó feni, mo donotóró melaalopó.

Pol a̧paae sekȩi ala erateremó bopé fakeyale fo

16 Ya̧lo yale fo kaae momó dapa i wosae. Dia̧ mepaae whi̧né ȩ kisipa okokoi whi̧ betere nisi yao̧se. Diaao̧tamo ȩ kisipa okokoi whi̧ beterapó kisipa mutupa, ti ȩ bopé faketuraalu, okokoi whi̧né dere fo kaae, sawa i dapa wosae. 17 Fea ala ya̧lo su̧mó enérapóló bopé faketuraalu dere fota, Talené dere fo kaae meitei, kisipa okokoi whi̧né dere fo kaae dapó. 18 I haemó betó mole whi̧rapené nene yóló bopé faketere ala feané sya fóló du betepa, ti ȩkélé nene yóló bopé fakeyaalopó. 19 Ti fosó fosóre whi̧ dia̧ta, mepaae kisipa okokoi whi̧né du betere ala yao̧sóró seséni, hȩkesereteiné yó̧póló, kaae tarapó. 20 Ti dia̧né mo du betere alatóró i ape. Mepaae whi̧né dia̧ wae sóró kutó diratere whi̧ beteróo, dia̧né wisi wisi o̧la atima saai dia̧ dilikó̧o, dia̧ me ala tuȩ́nire whi̧ ao̧róló, atimané tuȩ́ mole ala eróo, atima doasi doi saai dapóló dia̧ hepée faróló atimapi folosene fóo, atimané dia̧ okolope deké sóo, dua dapó. Ai alarape eratepa, atimapaae atékese yóló foné sini, dia̧ ha̧le betó mulapó. 21 Ti da̧ béreteiné atei kaae ala dia̧paae eranénipóló, ȩ haletu i dere ape.

Kisipa okokoi whi̧né dere fo kaae i dapa wosae. Mepaae whi̧ dené ama du betere alamó a̧ bopé fake yaaitepa, ti ȩkélé bopé fakenérapó.
22 Atima Hibru fake so whi̧né dere ala sya fu betere so whi̧ betere? Atima atépa, ti ȩkélé Hibru whi̧tóró beterapó. Atima Israel hae tale betepa, ti ȩkélé Israel hae taletóró beterapó. Atima Abraham-né deté wale whi̧rape betepa, ti ȩkélé Abraham-né deté wale whi̧tóró beterapó. Atima Kerisoné ala eratere whi̧ betere? Atépa, ti ȩ keyaa furaalu ho̧ko dere fo i ape. Ya̧lo ai kutó ditere alané atima fea mo teraae falapó. 23 Ya̧lo i dere fota, topo doyóló keyaa fole whi̧né fo kaae ho̧ko dapó. Atima Kerisoné kutó diratere whi̧ betere? Atépa, ti ya̧lo ditere kutó kolósu, atimané ditere kutó kolósu depa, atima ya̧lo mo bosenó beterapó. Ti ya̧lo dité wale kutó atimané diyale kutótamo su̧ni, ȩ mo doasi depe tukó wei kutó ditu betalepó. Ti ȩta, mo dekéró félimódipula beterótua yóo, fokosoi ala yale tikimó ya̧lo tiki mo turukée fóo, ȩ mo felekemó sinitei kepaayóo dua yalepó. Ȩpaae ai erótu betale hapólui ala kaae, atimapaae erénipó. 24 Juda fakené ȩ aporó félimó halika kaae o̧lané ya̧lo tikimó daletei doko̧ sóró touróturaalu, 39-rópó. 25 Sore fapo atimané ȩ biya̧né fokosói ala yóo, beta̧ be dȩmó ti kapo duné siriyóo, sore félimó ti ȩ betere wȩi nuku fetée fóló do yóo yalepó. Tétu ȩ doasi wȩi kȩla tómó a̧laae kutu betepa, be dȩ beta̧ró diki beta̧tamo kemeyalepó. 26 Ȩ beta̧ bemótóró bitini, be hulua doko̧ fiyósu deté kutu betalepó. Atéturaalu, doasi fole wȩi tikiné ȩ aluranépatei, tȩyóló fua yóo, o̧lémi whi̧rapenékélé ȩ denépatei, atima betere tua̧mó fóo, mo ya̧lo be whi̧nékélé ȩ denépatei fua yóo, Juda meire fake whi̧nékélé ȩ denépatei atima tua̧mó bitiré fóo, doasi be huluamó bitukélé, ipumó bitukélé, doasi wȩi kȩla tómó fukélé, Keriso norape ao̧re whi̧rapetamo bitukélé, ȩ mo dóló aluranépatei, bitiré fóo yalepó. 27 Ȩ kutó dituraalukélé depe tukó wei ala yóo, kutó ditétóró fu betereteiné nokekélé fini yóo, woteró wȩi nokoletamo epatei, ha̧le fitua yóo, kutikélé ó sikélé meiyóló sosóliné sukó̧o dua yalepó. 28 Ai alarape tómó, Kótóné kae beteró betere Keriso fake so whi̧ noa tu̧mó wisi yóló betaaloé yóló, doasi whaalia duraalu, ȩ doasi sekȩ beleté fu beterapó. 29 Dia̧kó me whi̧ Talené ala eraaire fotoko̧ meiyóló bétepa, ti ȩkélé bératapó. Dia̧kó me whi̧ dowi alapaae a̧lisóró fóló dée nukupa, ti ȩkélé dei kisipa mutu haletapó.

30 Ȩ bopé fake yaaitamo kisipa mutepa, ti ȩ tua̧mó fotoko̧ mei, bére ala so whi̧ feané koló̧póló, bopé faketere ala mo ha̧keamó yó manérapó. 31 Ya̧lo i dere fota, mo kapala dumipó. Betere doko̧ so whi̧ feané doi sóró hurótu betere Tale Yesuné Alima Kótóné ya̧lo i du betere fo mo dapóló ama tuȩ́rapó. 32 Ȩ Damaskus bemó betepa, botokó fao̧sóró topo whi̧ Aretasiné be kaae tanó̧póló, sóró beteró betere whi̧né ȩ tawó̧póló, ama diki tare whi̧rape kale be bolaare dopóku tu̧ dokó̧ sóró beteralepó. 33 Téyaletei, mepaae norapené ȩ yomó deyóló halika duóló deralepó. Atéyaleteita, ai be hulua bopére dopóku sikimó, dȩ saai muló betere dolomó sókó faraleteiné atimané ȩ tani, ha̧sókó felepó.

Copyright information for `PPO