Acts 12

Kin Herot-né Jems dóló Pita dipula beterale fo

Atétu betere alimóKin Herot-né mepaae Keriso whi̧paae doakale susupui ala eróló ama diki tare whi̧rapepaaedipula betera̧leta yae yóló mulalepó. Atéró, Jon-né noma Jems atima doakale bóe dele sepakené depa tikalepó. KaleKin Herot-né Jems delemó Juda so whi̧ hȩkesené sinitu betalepó. Atétere ala kilituraalu, ama diki tare whi̧rapepaae Pitakélé,dipula beteraai, dape sene fae depa, fóló tawalepó. Atétere alata, kale fopeibred o bulayóló nokole alimó yalepó. Atéró Pita tawóló sóró fóló, so whi̧ feané keletómó fo tokó̧ló taleyaairaalu, diki tare whi̧rapené naase tua̧paae sóró beteralepó. Téró, ai diki tare whi̧rape atima fake dou̧ró aleyóló beteró beterepó. Téró, Herot-né yóló mulóturaalu, kale bosenée fele be dȩ kemetepa, ti da̧né Pita a̧ dó̧póló fo tokó̧ló taleyaalopó yalepó.

Pita atéródipula beteró betepa, Keriso so whi̧né Kótóné Pita tao só̧póló, momatere ala ha̧le yótóró tarepó.

Pita dipula betepa, ensel-né sokale fo

Téró, kaleKin Herot-né hi̧ka be dȩtepa, so whi̧ feané keletómó fo tokó̧ló taleyaai diki tare whi̧ uté betóo, ité betóo, ere tua̧mó Pitasein képiné dokóló beteralepó. Atéró betepa, ai tu̧ sókó walemó diki tare whi̧né kaae tawóló daalepó. Tépa, Talené ama hepen bemó kutó diratereensel wóló, dȩné Pita beteró beteredipula be dolo dȩyó felepó. Atéró kaleensel sókó wóló, Pita-né hu̧lumó haróló duraalu, “Pita-ó, mo hapale turukó holae,” deremó Pitané naasemó seresein képi whaalóyóló ha̧letei teraae derepelepó.

Atétepa, kaleensel-né Pitapaae duraalu, “Naao hó beró kutitamo hapale sae,” depa, salepó. Atéró, “Naao tómó bukutere kutikélé, bukóló ȩ sya ape,” yalepó. Pita a̧ atéró, aidipula be taarólóensel fole tiki sya furaalu, ita a̧paaeensel-né dapóló kisipa muni, noke naró dere nisi yalepó. 10 Atimaamo atéró furaalu, mo folosóró kaae tawóló daaló betere diki tare whi̧ dekeróló tua̧mó daale diki tare whi̧kélé, kale dere kaae dekeróló sókó felepó. Atéró furaalu, kale be hulua bopéró betere tipi tu̧mó doakaleaiyon kapa fakené aleyóló kinó betere tu̧kélé, ama ha̧letei, tukwȩ fóló mupa, atimaamo belapaae sókó felepó. Téró, atimaamo ai tu̧ dapo tópaae derepelemó, kaleensel Pita taaróló, aimótei alu yó deyalepó.

11 Téró, Pitanéensel-né a̧paae erale alarape fea kisipa yóló duraalu, “Mió ya̧lo kisiparapó. Ita, noke naró dere nisi yalemó motei irapó. KaleKin Herot-ró Juda so whi̧tamo atima hȩkesené sukuturaalu, ȩpaae eraaire ala mo erao̧sórópóló, Talené amaensel-né ȩ tao sene ai weirapó,” yalepó.

12 Kaleensel-né a̧paae erale ala mo diriyóló tuȩ́ muturaalu, Mariané bepaae felepó. Mariata, Jon-tei, me doi Mark-né hamapó. Téyalemó, so whi̧ mo fea beta̧paae touróló bitu, momatu beteremó sókó felepó. 13 Téró, Pita a̧ wóló bela tu̧ ao̧ró daalu kokopórótu betepa, ai bemó kutó diratere so seimale Roda tu̧ tuki̧yaai walepó. 14 Téyalemó, kale senaalené Pitané fo nakome wosóló hai̧tu, tu̧ hapale tukuni, fesaae folo bemó betó mole so whi̧paae kale Pita wóló a belamó daalapó fo ene felepó.

15 Ai fo deremó, kale so whi̧né Roda-paae duraalu, “Ti senaale ya̧ topo doyóló keyaa fu de?” yalepó. Ai fo depa, kale senaalekó duraalu, “Meipó. Pita mo wóló até belaró daale ape,” yalepó. Tétepa, kale so whi̧né duraalu, “Motamo epa, ti a̧ kaae tareensel-né tao su yalepa kelae,” yalepó.

16 Atima ai fo du betepa, Pita daalu tu ha̧le kokopórótu betalepó. Atétu betepa, nalo kale so whi̧ atima fóló tu̧ tuki̧óló kelalemó, Pita wóló daapa kilita sókó furaalu, siratu betalepó. 17 Tétepa, Pitané ama naasenétei yóló duraalu, atimapaae fo taalae yalepó. Téró atimapaae Talené a̧dipula bemó betepa, tao sóró dape só wale ala fea yó melalepó. Atétu beteró, ai so whi̧paae duraalu, “I fota, Jems-ró mepaae Keriso norapetamopaae yó melae,” yóló a̧ metikipaae faai felepó.

18 Atéró hi̧ka Pita a̧ kemei fi sisópaae eté yalepó. Kale diki tare whi̧rape atima wóló kelalemó, Pita bitinipa, a̧ neyóló sókó felerópóló, atima mo doakale fo tiki kȩlaaratu betalepó. 19 Atépa, kale doasi topo whi̧ Herot-né ama diki tare whi̧rapepaae duraalu, mo dekéró keketé kwȩyae depa, keka̧letei a̧ kilinipó. Tétepa, ama diki tare whi̧rapepaae Pitadipula betepa kaae tawóló daalale diki tare whi̧rapetamo fo tokó̧ló kemetepa, mo ti sinó̧póló dae yóló mulalepó.

Kin Herot ama yale alamó a̧ dóló sukunale fo

20 Até du beteró, suka memó Herot a̧ Judia hae kwia taaróló Sesaria hae kwiapaae doropóló, aimó mepaae be dȩrape betalepó.

TiKin Herot-né Tair be hulua so whi̧ró Saidon be hulua so whi̧tamopaae doakale fopaae bualepó. Atépa, atima touróló beta̧mó bituraalu, i fo du betalepó. “Doasi topo whi̧kin-ó, da̧né ya̧tamo fo sawa yaai dapa, naao be dȩ mekó tukóló mulaaloé?” depa kale sekȩ́né duraalu, “Ti wisirapa téyaalopó” yalepó. Ti fo depa, kale so whi̧nékin-né kutó diratere whi̧kó beta̧ Blastas-paae woseturaalu, “Naao da̧ tao suraalu doasi whi̧kin-tamo naamei fokó yaaloé?” depa kale sekȩ́né téyaalopó, yalepó. Atima atéró touróló beta̧mó bituraalu, kale doasi topo whi̧kin-paae duraalu, “Doasi topo whi̧-ó, da̧tamo bóe dele ala taaróló dua wisiyóló betaalopó. Ti noatepae, kalekin-né tȩteróló kaae tare hae kwiamó nokole o̧la wó mupa, dupu du beteretei tikao̧sóró kisipa muturaalu,” ai fo du betalepó.

21 Atéró, atimané kale tukóló mulale be dȩ wapa, Herot a̧Kin-né kuti wisinaale deróló so whi̧ touróló betere tikimó sókó felepó. Atéró doasi topo whi̧ beteresea-mó bituraalu, so whi̧paae fo du betalepó. 22 So whi̧ feané ama dere fomó doi hale sóró horóturaalu, “Ama dere fota, kótóné fo kaae dapóló,” dukirótu betalepó. 23 Téteremó, ai fapotóróti Talenéensel wóló kale sekȩ́né Talené doi sóró horéniteremó a̧ dóló ama tiki mokené turukó nóló mo ti sukunalepó.

24 Atéturaalu, Tale Kótóné fo ai be felekemó betó mole so whi̧ feané wosóló fakeraté felepó.

25 Banabas-ró Sol-tamoné so whi̧ tao saai sóró walemoni melóló Jerusalem taaróló momó furaalu, Jon-ró Mak-tamo dape sóró Antiok bepaae fesaae felepó.

Copyright information for `PPO