Acts 14

Pol-ró Banabas-tamo Ikoniam-mó Kótóné fo yó maletei

Téró, Ikoniam bemó Pol-ró Banabas-tamo dua dere kaae, Juda whi̧rapené fo wosetere be dolopaae holalepó. Téró, atimaamoné mo wisiyóló yó matere foné, Juda so whi̧ró Juda meire fake so whi̧tamo hosaamó suraalu, mo dekéró so whi̧ kisipa tiralepó. Téyaletei, kisipa tiki tirénire Juda so whi̧né ai dere fo hó̧ yóló, mepaae ha̧le betó mole Juda meire fake so whi̧né Keriso so whi̧tamo fopaae buó̧póló sesemeralepó. Atétepatei, Pol-ró Banabas-tamoné woseni, faleyóló Talené fo beta̧ halaainé daalu, fo̧lo sukamó yó maté fu betalepó. Atéró, yó mótu betepa, Kótóné ama ko̧lené sukuturaalu, ha̧le tao sere fo wisi kapala fo nisi yao̧sóró, kolóló sira yaaitere alaró kelemei alatamo eró̧póló, Talené atimaamopaae mo su̧rapó. Ai be huluamó betó mole so whi̧ bukótamo yóló, mepaae Juda whi̧rapetamo muóo, mepaae ti Yesuné fo yó matereaposel whi̧rapetamo muóo, yalepó. Atéró ki̧lipaae, Juda so whi̧kélé mepaae Juda meire so whi̧kélé, mepaae topo whi̧rapekélé, beta̧paae touró bitu, Pol-ró Banabas-tamo kane duné siriyóló daalopó yóló fo deyalepó. Até yaai yaletei, kale whi̧ tamo daalopó dere fo woseturaalu, ai be taaróló Likonia hae kwiamó tȩne be Listra be huluaró Derbe be huluatamomó kutu betalepó. Atéró, Kótóné ama mió wosetere kisi fo wisi yó maté kwȩyalepó.

Pol-ró Banabas-tamo Listra bemó fo yó maletei

Téró, Listra be huluamó beta̧ whi̧ hamané depemótei ho̧leke dowi beterepó. Atéru, a̧ mo sawa turukókélé feni, betere tikimótóró ha̧le betó tarepó. Atéturaalu, Pol-né yó matere fo mopóló wosó tarepó.

Pol-né ai whi̧ kikéró kaae tawalemó, ama kisipa tiki tiró betere alané a̧ su̧mó wisiranérapóló kisipa mutu a̧paae duraalu, “Ya̧ turukó holóló, naao dore ho̧leke donoyóló daayae,” yalepó. Tétepa, kale whi̧ turukó holóló kwȩyaai kaae salepó.

11 Ai so whi̧né Pol-né yale ala kolóló Likonia be foné “Haió, ita, mo kótó tamotei dorowóló mo whi̧ alée fóló da̧ tua̧mó i betere ape,” yalepó. 12 Atéró atima kisipané Banabas-ta, ti atimané kótó Susi nisiyóló, ai doi mulóo, Pol-ta fo dere whi̧ betepa, atimané fo fosó fosó dere kótó Hermes nisiyóló, kótó Hermes doi mulóo, yalepó. 13 Atéró, atimané kótó Susipaae moma dere beta, doasi be tu̧ aupalo dȩmó tȩnepó. Ai moma dere be kaae tare whi̧kélé, mo so whi̧kélé, atima mo fea wóló Pol-ró Banabas-tamopaae hupu dóló momaraairaalu, wa̧bulmakau hupuraperó ne fuané aleyóló depa dere meleketamo sóró, ai be hulua bopéró betere tipi tu̧ serekemó sókó walepó.

14 Até du betere fo Pol-ró Banabas-tamoné wosóló ai ala yao̧sóró sesé duraalu, atimaamoné deró betere kuti bisa̧ayalepó. Atéró bisa̧ayóló sururu yóló fóló, kale be whi̧ so whi̧ wó mole kua dolomó fo fake yóló duraalu, “Dia̧né aita noa ala du bitu de? 15 Da̧mo Kótó mei, da̧ fea beta̧ tiki daale whi̧ i ape. Da̧mota, kale mió wosetere kisi fo wisi dia̧paae yó melaairaalu, sóró wale whi̧ tamo i ape. Térapa, ai betekélé munire kapala kótópaae hupu dóló moma dere ala taaróló, mo ti betere Kótó, haekélé, sa̧kélé, wȩi kȩlakélé, ere o̧la o̧lakélé, fea aleyóló muló betere Kótópaae beta̧ kisipa tiki tiróló betae. 16 Mo take bitiré wale ba fo doko̧ hae kwia feamó betó mole so whi̧né kisipa mutere ala yaai dowa̧ae fu betepa, Talené atimapaae até ekesé yóló sesé ini, atimané tuȩ́ mole ala yó̧póló taalalepó. 17 Téyaletei, Kótóné amatei a̧ mo beterapóló kisipa muó̧póló, dia̧ tao sóró wisi ala eróturaalu, da̧mó hali alikélé suka alikélé, ba fo alikélé, fea Talené a̧lótu beterapó. Ti até dere alata, dia̧ hai̧né sukó̧ló beteró̧póló Kótóné ama eratapó,” yalepó. 18 Atimaamoné ai be whi̧ so whi̧paae atei ala wisinipa ekesé yóló sesé yaletei, mo dowa̧ae felepó. Téturaalu, felekemó atimaamopaae hupu dóló momaraai yalepó.

19 Téró, mepaae Fisiria hae kwiamó tȩne Antiok beró Ikoniam betamomó betó mole Juda whi̧rape atima fea Listra be huluapaae toura̧le walepó. Atéró touró bituraalu, Pol-ró Banabas-tamopaae fopaae buó̧póló sesemeratere fo yalepó. Atéró, kapo duné siriyóló daletikimó, Pol mo ti sinale nisiyóló kale sekȩ́rapené ama tiki si̧yóló sóró, ai be hulua bopéró betere tipi tu̧ ao̧paae taae deralepó. 20 Atéró mupa, Talepaae kisipa tiró betere whi̧rape bopéróló daae mupa, kale sekȩ́ a̧ turukó holalepó. Atéró, a̧ dale bepaaetei momó felepó. Téró, ai hi̧ka ti Banabas atimaamo Derbe bepaae faai felepó.

Pol-ró Banabas-tamo Siria hae kwiamó tȩne Antiok bepaae fesaae fele fo

21 Atimaamo ai be huluamó Kótóné mió wosetere kisi fo wisi yó melale tikimó, so whi̧ mo dekéró Talepaae kisipa tiralepó. 22 Até du beteró nalo atimaamo momó Listra be huluamókélé, Ikoniam be huluamókélé, Antiok be huluamókélé, Talepaae kisipa tiró betere so whi̧ atima ere alatóró yó tanó̧póló, ketekȩró fotoko̧tamo bulatere fo yó melaté felepó. Atéró, yó mótu duraalu, “Dia̧né kisipa tiki diriyóló bitu, Tale Kótóné tȩteróló daale ao̧paae sókó faaitepa, ti doasi sekȩi ala tua̧mókélé bitiré fu betaalopó,” yalepó. 23 Téró, Pol-ró Banabas-tamo mepaae be hulua doko̧ Keriso so whi̧ kaae tanó̧póló, Keriso dirire whi̧ disirape sóró beterótua deté kwȩyalepó. Atétua yóló, atima o̧la weyóló bituraalu, Talepaae kisipa tiró betere so whi̧mó atimané tuȩ́ tiki tiratere alamó Talené atima wisiyóló kaae tanó̧póló momaralepó. 24 Atimaamo ai so whi̧mó momaróló, Pisidia hae kwia tua̧mó fóló, momó kale Pampilia haemó sókó walepó. 25 Aimó atimaamo Perka be hulua so whi̧paae Talené mió wosetere kisi fo wisi yó melóló, Itali bepaae felepó.

26 Ai wȩi fókumó tȩne Atelia bemó atimaamo wȩi nukumó Antiok bepaae walepó. Ai bemóta, take atimaamo Talené kutó diró̧póló Keriso so whi̧né Kótópaae momaróló sóró beteralepó. Atéró, Kótóné ama ko̧leturaalu, tao sóró dirae yale kutó diyóló kemeróló, kale bepaae momó fesaae walepó. 27 Atimaamo atéró fóló bituraalu, kale Keriso so whi̧ mo fea touróló betó mupa, Kótóné atimaamo fotoko̧ratepa erale alarape fea yó melalepó. Atéró yó melótu duraalu, Juda meire fake so whi̧né Kótópaae kisipa tiró̧póló, Kótóné amatei tu̧ tuki̧yóló mulalepó yalepó. 28 Ai forape yóló, Yesuné ala eró tare so whi̧tamo doa fo̧lo sukamó bitiré felepó.

Copyright information for `PPO