Acts 24

Pol Feliks-né keletómó fo teka̧le fo

Téró aporó be dȩ kemetepa, so whi̧mó momaratere whi̧rapené topo whi̧ Ananias-ró whi̧ disirapetamo yóo, me atima tao sóró fo tekenatere whi̧ Tertulus yóo, yóló atima Sesaria bepaae derepelepó. Atima atéró, kaleGavman doasi whi̧paae Pol só deraai dere fo yalepó. Atéró Pol-paae ape yóló wóló daapa, atimané fo eratere whi̧ Tertulus turukó holóló Feliks-né keletómó Pol só deróló dere fo etéró yalepó. “Doa whi̧-ó, naao tȩteróló kaae tare ao̧mó da̧ me ala ini, hosaa muni deyóló mo dua wisiyóló hai̧tamo beterapó. Ti noatepae, take da̧ i hae kwia feamó betó mole so whi̧ ho̧ko betaletei, naao da̧ betere ala wisi eraleteiné mió da̧ fea mo dua wisiyóló i betó mole ape. Téró, be hulua feapaaekélé, atimané dere ala feakélé, naao da̧ wisiyóló beteró̧póló tao sóró beteró beteretei tuȩ́ru, ya̧paae mo doa kée yóló dukirótu beterapó. Ya̧ fóturu yao̧sóró da̧né ya̧tamo doa fo yaai dumitei, i fo sawa beta̧ dapa wosae.

Ai whi̧néta, i hae kwia feamó betó mole Juda so whi̧ kuamó bóe dó̧póló fopaae bulaté kutu beterapó. Atétu, atima kae Nasaret fakepó. Téró Pol a̧ta, ai fake so whi̧ kuamó doasi topo whi̧ bituraalu, atima a̧lisó fu beterapó. Téturaalu, ama da̧né moma dere be doraairaalu wapa, da̧né a̧ tawalepó. Da̧né a̧tamo fo tokó̧ló taleyaai dere beteta, naao ai whi̧paae mo wisiyóló wosetepa, ti fo fea amatei depa naao kisipa yaalo ai ape,” yalepó.

Até yóló, Pol só deratere Juda so whi̧né Tertulus-né dere fo mopó yó̧póló duraalu, “Ai dere fo feata, mo dapó,” yalepó.

10 Ai fo depa, kaleGavman topo whi̧né Pol-paae naasené yóló a̧paae naao fo yae depa, Pol-né duraalu. “Naao i hae kwia feamó betó mole so whi̧tamo fo tokó̧ló taletu betepa, doasi ba fo keme yaletei, ya̧lo kisiparapó. Térené, mió atimané ȩ só deratere fo tokó̧ móturaalu, naao keletómó ȩ feléi kisipatamo yaai dapó. 11 Ȩ Jerusalem bepaae Talepaae moma yaairaalu fele be dȩmó, kaae sóró mió imó sókó wouraalu, 12 be dȩ i kemetere ape. Ya̧lo i dere fo mo dépé kapala dutéró naao mo ha̧kemó kelenérapó. 12 Mió ȩ só deraai du betere Juda so whi̧né ȩ me whi̧tamo moma dere bemó ó fo wosetere bemó ó bela tua̧mó ó metikimókélé, me whi̧tamo fopaae fo depa, kolóló dumipó. 13 Mió atimané ȩtamo fopaae buló só deraai fo tokó̧ló taleyaai deretei, i betené dapóló fo wisi mekó depa naao wosaalo meipó. 14 Atérené ȩta, da̧né ayarapené Kótó ao̧mó dua bitu, Yesu Kerisoné ala sya i fu beterapó. Atéruraalu Moses-né asȩre foró Kótóné ko̧ló whi̧rapené ere fotamo ao̧mó sukó̧ló bituraalu, mopóló kisipa tiróló sya fu beterapó. 15 Ai betó mole whi̧rapené take waaire alimó Kótóné atimapaae eraaire wisi alamó hai̧né sukó̧ló biture kaae ȩkélé mo beta̧ kaae alatóró yóló beterapó. Ti noatepae, wisi ala dere so whi̧kélé, dowi ala du betere so whi̧kélé, Kótóné ama kepaaraalopó ereteinépó. 16 Atéreteiné, suka fea mo whi̧né kele tómókélé, Kótóné kele tómókélé, hosaa tua̧mó me sekȩ muni, ha̧keamó mo donoyóló dua i fu betere ape.

17 Be hulua doko̧ fea ȩ atéró kutu betepa, mepaae ba forape keme deté felepó. Atéró momó ȩ Jerusalem bepaae wouta,moni sóró yolealere so whi̧ tao sóró melóo, Talepaae ha̧le melatere alakélé yóo, yaairaalu walepó. 18 Ya̧lo ai alarape yóló ȩ moma dere be dolopaae faai yaleteita, kale momaratere be kaae tare whi̧né ȩ fopeyóló duraalu, ‘Ya̧ me ala munipa fae,’ depa faai yalepó. Ȩ mepaae so whi̧rapetamo touyóló betere alakélé, so whi̧ bóe delatere alakélé depa, atimané kilinipó. 19 Téretei, Esia hae kwiaró wale Juda whi̧rapené ȩ só deraai kisipa mutu yaleteiné, atima ipaae wóló naao keletómó ȩ só derólua̧sóró ti mo wisi wua̧pó. 20 Esia hae kwiaró wale Juda whi̧rape ȩtamo fo tokó̧ló taleyóló só deraai wenitepata, ti i daae mole whi̧rapené ya̧lo yale dowi ala etérópóló déró kelaai atimapaae wosae. 21 Atéyale sukamó ȩ turukó holóló daalu fo fakeyóló duraalu, Kótóné sukutere whi̧ momó kepaaraalopóló kisipa tirateremó atimané ȩtamo fo tokó̧ló só deraai ai du betere ape,” yalepó.

22 Yesuné tu̧ wisipaae fole ala Feliks-né mo diriyóló kisipa eruraalu, Juda so whi̧paae duraalu “Doasi topo whi̧ Lisias a̧ ipaae dorowapata, ti a̧kélé, da̧ fea beta̧mó bituraalu taleyaalopó,” yalepó. 23 Feliks-né beta̧ diki tare whi̧rape kaae tare whi̧paae duraalu, “Pol wisiyóló kaae tarutei a̧ bemó tu̧ kinóló beteréni ama fulumu whi̧rapené mepaae ya̧ ya̧re o̧la o̧lakó male wapa téyó̧póló yae,” yalepó.

24 Téró mepaae be dȩrape kemetepa, Feliks ama soma Drusilatamo walepó. Drusilata Juda fake sokó ama omatamo atéró wóló bituraalu, diki tare whi̧rapepaae Pol dape sene fae depa, dape sene felepó. Atéró wóló bitu, Pol-né Yesu Kerisopaae tuȩ́ tiki tiratere ala etérópóló yó matepa, kale sekȩ́ró somatamoné wosetu betalepó. 25 Pol-né atimamopaae Yesuné alamó mo dono yóló fole ala wisiró, tó tikiné dere ala fea dua wisiyóló kaae tatere alatamokélé, take nalopaae beta̧ sukamó Kótóné da̧né dere ala fea taleyaaire be dȩ waalopóló dere fokélé du betalepó. Feliks-né ai dere fo woseturaalu, a̧ witepa Pol-paae duraalu, “Mió su̧pa fae. Take nalopaae me dȩmó tȩ mutepa, ti ya̧lo ya̧paae ape yaalopó,” yalepó. 26 Feliks-né Pol-né dere fo wosaai ekȩle yóló hȩkese yaleteita, ha̧le mei, Pol-némonikó meló̧póló kisipa muturaalu, ama dere fo wosetua, momómodipula betera̧leta dua du betalepó.

27 Atéró, ba fo tamo kemeyóló ki̧lipaae Porsius Festus Feliks betale sirimó sóró beteralepó. Tétepa, Feliks-né Poldipula ha̧le beteró̧póló taaralepó. Aita noa betené ini, kale Juda so whi̧né tuȩ́ tiki felé eraai kisipa muturaalu, betepa taaralepó.

Copyright information for `PPO