Hebrews 12

Kótóné ama naale senaale kó̧paae fupa, donoróló deké sua dapó

Térapa, Kótóné doasi alarape eratepa kelalepóló u bope deté wale so whi̧né da̧ bopéró beterapó. Atérapa, Talené atima tao sóró erale alamó kisipa tiratere kilitu, da̧ sururu yóló furaalu, mepaae bi pire o̧la o̧la taae falóo, da̧ hapale dée nó̧póló ekeleperatere dowi ala taalóo, yaalopó. Tétu, Talené muló betere da̧lemó sókó faairaalu, naase ha̧le sururu yóló fótóró tawiépe. Atéró furaalu, kisipa tiratere alakélé amatóró kaaróló, mo ti kemeratere alakélé Yesunétóró dua dapó. Térapa, da̧né kelené ai sekȩ́ a̧tóró kikéyóló kaae tawiépe. Ti take nalopaae hai̧tere ala mo eratepa kelaalopóló kisipa mutu, ai sekȩ́ a̧ filipaa ni tómó doasi sekȩi ala sóo, halei ala eratepakélé me o̧la meipóló ha̧le siré fóo yalepó. Atéyale ki̧lipaae a̧ hepen-paae fóló, Kótóné fea ala tȩteróló kaae tare tikimó, ama turu naase dȩmó betalepó. Ti take dowi ala dere whi̧rapené Yesutamo bóe duraalu, sekȩi ala a̧paae eratepatei, ha̧le beleté fu betalepó. Atérapa, dia̧paaekélé sekȩi ala eratepa, dia̧ fomoyóló haepaae derepao̧sóró, ama ai ere alatóró kisipa muae.

Mepaae whi̧rapené dowi ala fakerótu betepa, atei kaae dowi ala dorapóló dia̧né sesé deremó, dia̧ dóló samea sókó fatere ala ini, teópó. Ti dia̧ta, Talené ama naalepóló ketekȩ bulótu, ere fo diaao̧ kisipa keteró beterapó. Ai fo i ape.

“Ya̧lo naale-ó, Talené ya̧ donoróturaalu dóló supuratepa, ai bete munire ala dere nisi yao̧se.
Aita, diaao̧ du betere dowi alamó dia̧ foné sirapa, sekȩ duraalu, hó̧yóló taalao̧se.
Ti noatepae, Talené ama hosaa mulu yaala sókó fu betere so whi̧ donoróturaalu dóló supuróo,
ama naalepóló dape sere naalerape atimané ha̧sókó fole alamó kwia melóo, dua dapó,” erapó.
Dia̧paae sekȩi ala erótu betepa, ti aita dia̧ Talené ama naale donoróturaalu dere alapóló kisipa mutu, beleté fu betae. Ti mé naalekó donoi tu̧paae fó̧póló, ama alimané foné sóró dele ala dumié? Kótóné naale senaale fea ha̧sókó fupa donoróturaalu, supuróló dua dapó. Dia̧ ha̧sókó folemó, Talené dóló supurénitepa, ti dia̧ ama naale senaale bitini, ho̧ko naale senaale ai ape. Ai fotamo olekeyóló me dere fo i ape. Da̧ fea kó̧paae fole sukamókélé, mo ha̧le betere sukamókélé, sekȩi ala beleyó̧póló fotoko̧ bulóturaalu, i haemó betere ayarapené da̧ donoróló supurótua deretei kisipa muae. Atétere alata, atimané mo dono dapóló kisipa mualepó. Ai ala mo ti bosenóló, da̧né kepe tȩteróló kaae tare Ayané da̧ donoróturaalu dóló supuratepa, ti ama eró̧póló a̧ ao̧mó sukó̧ló betenérapó. 10 I haemó betere da̧né mo ayarapené da̧ tu̧ wisipaae fó̧póló kisipa mutu, donoróturaalu sawa sukamó maaté dóló supurótua dapó. Tépatei, da̧ Kótóné ama kae ere wisi ala tua̧mó beteró̧póló kisipa mutu, da̧ kó̧paae fupa ama donorótu beterapó. 11 Donoi tu̧paae fó̧póló, supuratere sukamó felé dumi, supu dua dapó. Téyaalotei, ai alané donoróló asa dere so whi̧ta, take nalopaae hosaa muni deyóló mo dua betere alaró, mo donoi alatamo atima tua̧mó epa kelaalopó.

12 Térapa, sekȩi alané dia̧ fótururóló Talené ala diaao̧ erótu beteretei haepaae derepao̧sóró, bére hó naase fotoko̧ bulatere ala du betae. 13 Diaao̧ doalére hó mo ti doyao̧sóró, dia̧ kwȩyaaire tu̧ mo wisiyóló aleyae.

Kótó hó̧róló sisópaae erao̧sóró hotowaró kaae tawae

14 So whi̧ featamo bóe dóló ho̧le sere ala ini, Kótóné ama hosaa muni deyóló dua betere alaró ama kae ere alatamo, dia̧ tua̧paae eró̧póló, ketekȩ butu betae. Ti Kótóné ama mo kae ere ala munire so whi̧ta, Tale mo kelaalomeipó. 15 Dia̧kó me whi̧ ama hȩkesere ala sya furaalu, Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere ala ha̧sókó fao̧sóró yae. Tétu, diaao̧ ne notamo mutere dowi haseka̧ai kisipa so whi̧ feapaae tokóló, me whi̧ dorao̧sóró, mo hotowaró kaae tawae. 16 Dia̧kó mepaae so whi̧ nópu nokole ala ó Kótó faleyóló ho̧ko betale whi̧ Iso kaae betao̧se. Ti Iso a̧ta, alimané mómu o̧la o̧la saaire topo naaletei, a̧ wotepa ai mómu o̧lané beta̧ be dȩmó naaire o̧la nomatamo dupuyalepó. 17 Atéyale ki̧lipaae kale sekȩ́né ama alimapaae a̧kélé wisiratere fo yae yóló woletamo yaletei, alimané ama dere fo mo wosenipó. Atétepa, a̧ woletamo yalemókélé, ama tuȩ́ tiki feteyaaire su̧ni, mo hapólu yalepó.

18 Take Talené so whi̧ fea touyóló bitu, kelené kolóló olaa dere hasi fosó erepó. Ai hasi fosómó si dóo, be mo diliki yóo, doasi besȩ́ró hali tikitamo wóo, mepaae mo winé sini alakélé eróo, dua yalepó. Ti dia̧ta, atére hasi fosópaae wénipó. 19 Ai hasi fosómóta, ukulumó wuti hale yóo, mené fo fakeyóló depa wosóo duraalu, atima atei kaae fo wosetere hó̧rapa, me yao̧se du betalepó. 20 Ti noatepae, Talené atimapaae yóló mulóturaalu,

“Ai hasi daale felekepaae so whi̧ ó hupu, na ó kae kae o̧la fupa, ti kapo duné dóló sukunae,”
ere fo atima wosaleteiné faalo wiyalepó.
21 Moses-né ai hasi fosómó mo winé sini ala du betepa kolóló, i fo erapó.

“Ȩ mo winé sukuturaalu diri furu furu dapó.”
22 Ti dia̧ta, atéyale hasi fosómó wóló bitini, mió dia̧ betere hasiné doita, Saion-pó. Ti dia̧ wóló ai betere tikita, hepen bemó Kótóné ama tȩteróló kaae tare doasi Jerusalem be huluapó. Ti dia̧ta,ensel-rape ni sóku kaae mo dekéró touró bitu, hȩkesetu betere tua̧mó wóló ai betere ape. 23 Aita, Talené ama topo naale senaalepóló sóró beteró betere so whi̧ fea touró betere tikipó. Ti ai so whi̧né doita, hepen-mó asȩyóló muló beterapó. Ti dia̧ta, so whi̧ feané dere ala taletere Kótó beterepaae wóló, ama take donoróló beterale so whi̧né keperape betere tikimó, ai betere ape. 24 Dia̧ta, ama so whi̧ tao saalopóló yóló mulale kisi fo dirirale tua̧ whi̧ Yesu beterepaae walepó. Ti ai sekȩ́né ama samea so whi̧né tikimó apuróturaalu yale foné Abel-né sameané dorae yale fo tȩteró beterapó.

25 Dia̧paae ai fo du betere sekȩ́ dia̧né sisópaae erao̧sóró yae. Ti noatepae, Kótóné kutó dirale mo hae whi̧né so whi̧paae duraalu, “Diaao̧ ho̧ko du betere ala taarénitepa, ti Kótóné kwia melaalopó,” dere fo woseni, sisópaae eraleteiné dowi kwia matere ala atimané mo salepó. Atérapa, hepen bemó betere sekȩ́né dere fo sisópaae erateremó, atimapaae ai erale ala mo bosenóló, da̧paae melaaire dowi kwia netéró ha̧sókó faaloé? 26 Take Talené ama fo yalemótei hae wore ipakalepó. Téyaletei, mió ama i ala yaalopóló muló beterapó.

“Taketa, hae maaté ya̧lo woreraletei, mió ti sa̧ró haetamo wusuró woreraalopó,” erapó.
27 Momó woreraalopó dere fo bete i ape. Wore ini, dirire alaró o̧la o̧latamo ti enó̧póló, Kótóné aleyóló muló betere o̧la o̧la whaaló yóló wore deretei, ti ama woreróló mo aluraalopó.

28 Kótóné ama tȩteróló kaae tare alata, mené wore worekélé mo eranénipó. Ti da̧ta, atére ala tua̧paae fóló beterapa, Talepaae mo kée yóló, da̧ witamo a̧ ao̧mó sukó̧ló bitu, hȩkese yaaire ala beta̧ du betaalopa sae.

“Ti noatepae, da̧ tȩteróló kaae tare Kótó a̧ta, o̧la o̧la fea doló kemeratere si su̧ beterapó,” erapó.
Copyright information for `PPO