Hebrews 6

Atére betené Kerisoné ala i ape yóló, teómó kaae suraalu, yó matere fo momó kae yó melaalomeipó. Até yaletei taaróló, mió mo dirii fo dia̧paae i dapa wosae. Take kaae sóró yó melale fota, whi̧rapené be tȩteróturaalu, folosóró iru eleké detu dere kaae yóló, yó male alarape i ape. Sukutere alapaae a̧lisóró fole dowi ala taaróló, tu̧ wisipaae fole alakélé, Kótópaae tuȩ́ tiki tiratere alakélé, wȩi tópuratere alakélé, me whi̧ Talené kutó diró̧póló, ama tikimó naase mulatere alakélé, sukutere so whi̧ kepaayóló betaaire alakélé, so whi̧ feané yale ala taleyóló mo ti muó tawaaire kwia melaalopó ere fokélé, take folosóró kaae suraalu yó maté waletei, momó kae yó melaalomeipó. Kótóné wisirapa, dirii fo yó melae depa, ti da̧né mo yó menanérapó.

Mepaae so whi̧ atima diliki tua̧mó beteretei taaróló, dȩ tua̧paae biti̧ fóo, hepen bemó mole wisi wisi o̧la atima sóró asa yóo, Dȩi Kepe Wisiné erótu betere alakélé atima sóo, Kótóné bete mole fo tua̧mó bole wisi ala atima kisipa yóo, take waaire alimó tȩteróló kaae tawaaire fotoko̧kélé atimané tuȩ́ yóló asa yóo ere so whi̧tei, Talené ala taaróló fupa, ti momó kae kisipa feteyóló fesaae wonénipó. Téturaalu, atima ai du betere alané Kótóné naalema so whi̧ feané keletómó doasi hale seróló, a̧ filipaa ni tómó momó oleratere ao̧rapó.

Hali wouraalu, wisi fȩ bulatere haemó o̧la wisiyóló holóló, ai kutó talené o̧la supa, ti ai hae tiki Kótóné wisiraalopó. Tépatei, o̧la wisiyóló huni, mu daai képiró dowi netamo hotere hae ti fȩ buni, dowi deké bulapó dua dapó. Atére haeta, ai kutó talené doróló, kemeróturaalu simó néli biliyaalopó.

Da̧né hosaa mole no nerape-ó, i deté wale fota, dia̧ tua̧mó ere alamó dumipó. Ti dia̧ta, Talené ama so whi̧ aluyao̧sóró tao sale ala tua̧mó betere ala da̧né kisiparapó. 10 Ti Kótó a̧ta, so whi̧ feané du betere alarape ho̧ko taleyóló kwia mótumipó. Atérapa, diaao̧ ama kutó diratere alakélé, Kótó a̧paae yaala sókó furaalu, ama kae beteró betere so whi̧ tao sere alakélé, nalo tao siré faaire alakélé, fea ama tuȩ́ yó taru, kwia mo donotóró melaalopó. 11 Talené dia̧ doko̧ feapaae melaalopó yale o̧la mo saasepólópa, ketekȩ buóló mió diaao̧ ai du betere alatóró ha̧le yó taté fóló, kemene fole kwiamó sókó fae. 12 Dia̧ Kótóné ala erótu beteretei deka yóló taaréni, mepaae so whi̧ atima tuȩ́ tiki tiratere alaró sekȩi ala wapatei, ha̧le yó tare alatamo su beterapó. Dia̧kélé ai ala yaasepóló, atimané dere alatóró su̧róló yae.

Kótóné eraalopó dere ala ha̧sókó féni mo eraalopó

13 Kótóné ama eraalopó yóló mulale fo Abraham-né mopó yó̧póló, Tale a̧ tȩteró betere Doasi me bitinipa, amatei a̧ doi yóló dirii malo duraalu,

“Ya̧lo ya̧ wisiratereteiné, naao detere naalené deté fole naale senaalekélé doakale fake firatere ala ha̧sókó feni, mo yaalopó,” ipakalepó.
15 Atétepa, Abraham a̧ whaaliani, dua kaae taté fóló, nalo Kótóné a̧paae melaalopó yóló mulale o̧la mo salepó.

16 Me whi̧né mepaae so whi̧paae i ala eraalopóló mulatere fo diriróturaalu, atimané doi yóló dirii malo dumi, atima tȩteró betere doasi whi̧né doi yóló, ó Talené doi yóló malo dua dapó. Atéró dirii malo dereteita ha̧le mei, nalomo ai fo inipóló foné u só derótu, i só derótu yao̧sóró dapó. 17 Ti Kótóné ama eraalopó dere fo diriróturaalu, amatei a̧ doi yóló dirii malo yaleteita ha̧le meipó. Ama ai eratere ala saaire so whi̧né ama yóló mulatere fo kisipa feteyóló taaréni, mo dokonatapó kisipa muó̧póló yalepó. 18 Ti Kótóné ama eraalopó yóló mulale foró dirii malotamo epatei taaróló, ama kisipa feteyóló me kae ala eranénipó. Kótóné ai ala yaleteita ha̧le mei, da̧ dowi alamó kwia sóró aluyao̧sóró, Talené tao sóró mo wisiyóló beteraalopó yale fo wosóló hosaa tua̧mó muló bitu, tuȩ́ tiki tiraté fu betere so whi̧ da̧ ketekȩ buó̧póló yalepó. Ai so whi̧ta, ti da̧tóró i ape. 19 Take nalo da̧ mo wisiyóló betaalopóló hai̧tu betere ala mepaae sekȩ ó whaalia dere alané só deróló dorao̧sóró, ai hai̧tere alané da̧ diriróló, turuku kaae derapó. Ai turukuta, ho̧ko tikimó dini, sata̧le yóló kuti oleró betere tiki bosenóló, Kótóné mo kae aleyóló muló betere be ke tua̧mó erapó. Ai be ke tua̧paae so whi̧ nalo wó̧póló, da̧ tao sere whi̧ Yesu a̧pi folosóró sóró falapó. Ai sekȩ́ta, Melkisedek betale kaae, so whi̧mó momaratere topo whi̧ alée fóló, ai ala ha̧le deté fu beterapó.

Copyright information for `PPO