Hebrews 9

I haemó kapala tȩne kuti bemó momatu betere ala

Take folosóró diaao̧ noutererapepaae Talené ama ala eróturaalu, a̧paae momatere alakélé etéró yae yóló yó melóo, ama ala eraaire momatere bekélé etéró tȩyae yóló yó melóo, ipakalepó. Atétepa, so whi̧né Talepaae moma yaairaalu, kuti be tȩyóló, u tua̧mó be ke tamo aleyóló munélipakalepó. Folosóró sókó fole be ke ti arai kutiné sata̧le erepó. Ai be kemó tilamp sa̧ daalóo, o̧la mulatere ni fakeró Talené keletómó mulótua derebred otamo muóo erepó. Ai be kené doita, Kótómó kae tukóló muló betere tikipó. Me aleyóló muló betere be keta, hapólui kutiné sata̧le erepó. Ai be kené doita, Kótóné ama ala beta̧ eraai mo kae tukóló muló betere tikipó. Ai be ke tua̧mó felé kȩlaa wale fetera kaae o̧la biliyaaire tikikold kapané aleyóló daalóo, Kótóné ama so whi̧paae wisi ala eraalopóló ere dirii fo asȩyóló buló beterebokis-kélé mulóo erepó. Aibokis husirólókold kapa dateka̧ró beterapó. Aibokis dolomó,kold kapané aleale wutimómana o deróló mulóo, Eron-né dotó tiki asȩ sokoretei mulóo, Kótóné dirii fo asȩre kane fake tamokélé bulóo erepó. Aibokis tómó, Kótóné ama mo kae ere dȩ fa̧aneserupim ensel-rape su̧róló aleale o̧la me uté daayóo, me ité daayóo erepó. Aiserupim ensel-tamoné baase dorokó̧ faróló so whi̧né dowi ala kemera̧leta dere tiki husiró beterepó. Atére alarape fea bete etérapóló, mió mo turó da̧né enénipó.

I bope yale o̧la o̧la fea atéró taleyóló muló betepa, mo so whi̧mó Talepaae momaratere whi̧rape folosóró ere be kemó, atimané ditere kutó diyaai, hutua yalepó. Tétua yaletei, mo u tua̧mó ere be kepaae ti so whi̧mó Talepaae momaratere doasi topo whi̧ a̧ maaté beta̧ ba fomó, mo beta̧ félitóró fua yalepó. Téturaalu, ai be kepaae naase ha̧le feni,bulmakau-rómeme hupu sameatamotóró sóró fua yalepó. Atétua yaleteita, Talené atima kwia melao̧sóró seséturaalu, ama yale dowi alapi Talepaae melóo, nalo ti mo so whi̧né dowi alapóló tuȩ́ni, mo ala nisiyóló du betale dowi alamó melóo, dua ipakalepó. Mió ai be ha̧le tȩpa, Kótóné mo kae ala ere be tua̧paae sókó faaire tu̧ ha̧le ai kinapa kelae yóló, so whi̧paae Dȩi Kepe Wisiné ha̧kearóló yó mótu beterapó. Ti take Talepaae me o̧la ha̧le matere alaró hupu simó suku̧laa dalatere alatamoné ai o̧la sóró wale so whi̧né hosaa tua̧mó mole sekȩi ala mo ti wisiranénire ala mió i alimó betere so whi̧né tuȩ́ yó̧póló, ha̧kearóló yó matapó. 10 Atéró, o̧la nokole alakélé, wȩi nokole alakélé, Kótóné wisirapó yó̧póló, kae kae ala yóló wȩiné fokutu betere alakélé feata, mo tó tiki maaté wisiróturaalu du beterapó. Talené ama da̧ tȩteróló kaae tawaaire kisi alané tó tiki maaté wisiróló ai du betere alarape fea mo ti kemeraalopó.

Yesu Kerisoné samea sunée farale ala

11 Mió da̧paae i eró betere wisi alarape eraai, Keriso a̧ so whi̧mó Talepaae momaratere topo whi̧ biti̧ furaalu, folosóró a̧ doasi momatere kuti be wisimó buó dealepó. Ai beta, i haemó mo whi̧né naasenékélé ó mepaae o̧la o̧la aleale sukamókélé tȩni, mo taketi Tale a̧ betere tikimó ha̧le tȩne bepó. 12 Keriso a̧ Kótóné ai kae tukóló muló betere tikipaae sókó faairaalu,meme óbulmakau hupu malené samea sóró feni, suka fea mo ti muó tanó̧póló, ama samea mo beta̧ félimótóró melóló, a̧ ai be tua̧paae sókó felepó. Tétu, so whi̧ fea dowi alané dokóló mupa, ai sameané teraayóló mo ti betó tanó̧póló dupuró beterapó. 13 Mepaae whi̧ dené Kótóné yao̧se yóló mole fo tukóló, nalo ama ala eraai momatere bepaae fao̧sóró doasi fo mulapó. Atérenémeme óbulmakau wa̧ hupu sameané óbulmakau so utu̧ hupu simó biliyale fapo terepeyóló, ai yale alapi kemeranérapó. Atéró, nalo ti Talené ala eratepa fo muni, mo su̧mó eranérapó. Ti ai alarape feata, ha̧le tó tiki maaté fukuturaalu dapó. 14 Téyaletei, ai du betale alarape bosenóló, mo ti betere Dȩi Kepe Wisiné Keriso a̧ fotoko̧ratepa, me alakélé munire betere bete wisinaale Kótópaae ha̧le melalepó. Da̧né hosaa tua̧mó mole dowi alané sukutere alapaae a̧lisóró fu betepa, Kerisoné ama sameané su̧mó kemeranérapó. Atére beteta, mo ti betere Kótóné ama ala da̧né eró̧póló yalepó.

15 Keriso a̧ atéyale betené Kótóné so whi̧ tao saalopóló, kisi yóló mulale dirii fo eraaire tua̧ whi̧ alée felepó. Aita ha̧le mei, Kótóné a̧ beterepaae ape yale so whi̧né ama eraalopóló mulale mo ti muó tawaaire o̧la wisi só̧póló yalepó. A̧ atéró suka̧le alata, folosóró ere dirii fo ao̧mó bitu, dowi ala du betale so whi̧ dokóló moletei, teraayóló ha̧le fó̧póló, dupurótu erapó.

16 Me whi̧ a̧ sukuturaalu, ama mómu o̧la taleyóló sae yóló mulatere fo kisipa muae. Ai whi̧ a̧ sukuni ha̧le betepatei, ama o̧la o̧la hapale taleyóló sumipó. A̧ sukutepa, nalo ti ama yóló mulale fotóró sya fóló senérapó. 17 Ti noatepae, kale whi̧né ama yóló mulatere fo sya furaalu, a̧ sukuni ha̧le betepa, ama o̧la o̧la taleyóló saalomeitei, a̧ sinitepa ti senérapó. 18 Atétu dere kaae, Kótóné ama so whi̧ tao saalopóló folosóró ere dirii fota,sipsip óbulmakau hupu samea sókó faraleteiné diriralepó. 19 Kótóné yae yale fo fea Moses-né mo so whi̧paae yóló kemetepa, i ala yalepó.Bulmakau hupu malené samearó mo wȩitamo belere tikipaae fóló, mo sonaaresipsip hupu nikiróhisop ni tetei̧tamomó tópuró sóró asȩre sókumókélé so whi̧né tikimókélé, apuralepó. Ai ala yóló kemetepa, i fo yalepó.

“Ita, Kótóné ama tukóló muló betere dirii fo sya fóló, eró tawae yóló diriróturaalu, eratere samea i ape,” yalepó.
21 Ai ala kaae, Talepaae momayaairaalu tȩne kuti bemókélé, ai be tua̧mó Talené ala eraai mole o̧la o̧lamókélé, Moses-né ai samea sóró apurótua ipakalepó. 22 Ita, mo dere alapó. Kótóné tukóló muló betere foné fea o̧la fea Talené ama o̧lapóló da̧le mulóturaalu, sameané beta̧ fokonérapó. Samea sókó farénitepa, ti dowi ala tokó̧ló aluranénipó.

23 Hepen bemó ere ala su̧róló, i haemó aleale mo o̧la o̧la Talené amapóló da̧le mulóturaalu, samea dilótua yaletei mo donorapó. Tépatei, hepen bemó mole mo alarape fokaai, ti i haemó mole o̧la bosene fale o̧la wisinaalené su̧mó fokonérapó. 24 Ti Keriso a̧ sukó̧ló kepaayóló furaalu, hepen be su̧róló i haemó mo whi̧né tȩyale bepaae sókó feni, mo hepen bepaaetóró sókó felepó. Atéró fóló, Kótó betere felekemó bitu, mió a̧ da̧ so whi̧ tao sere tua̧ whi̧ beterapó. 25 Kale momatere be tȩteróló kaae tare topo whi̧ta, whi̧né tȩyóló ama kae tukóló muló betere be tua̧paae ba fo doko̧ mo beta̧ féli furaalu, ama samea sóró feni, hupuné samea sóró fua dapó. Ai whi̧rapené dere kaae, Keriso a̧ hepen-paae momó fu, momó fu ini, mo beta̧ félimótóró ama tiki Talepaae ha̧le melóló, sókó felepó. 26 Keriso a̧ hepen bepaae dekéró félimó fua̧sóró, ti i haemó ere o̧la o̧la fea keké nale alimó kaae sóró, sekȩi ala dekéró félimó beleté fu bitua̧pó. Téni, i kemetere alimó a̧ Kótó beterepaae mo beta̧ félitóró sókó fóló, dowi ala mo ti kemeróturaalu, ama betere bete Talepaae ha̧le malepó. 27 Da̧ so whi̧ta, Talené ere fo dokonóturaalu, bitiré fóló beta̧ fapotóró sukutua dapó. Atéró suka̧le ki̧lipaae, ti da̧né yale ala Talené taleyaalopó. 28 Da̧ beta̧ féli sukutere kaae, so whi̧ feané dowi ala tokó̧ló aluraai, Kerisoné ama betere bete Talepaae mo beta̧ félimótóró melalepó. Atéró mió a̧ momó waaireteita, dowi ala tokó̧ló aluraai waalomeitei, a̧ wó̧póló kaae tawóló betere so whi̧ tao sóró mo ti wisiyóló beteraai dapesene waalopó.

Copyright information for `PPO