Luke 21

Wulia soné moni ke dera̧le wale fo

(Mak 12:41-44)

Téró Yesu a̧ momatere bemó bitu kaae taremó, mepaae néli whi̧né Kótópaae ha̧le materemoni deratere dolopaae dekéró dera̧leta du betalepó. Atétepa kelalemó, beta̧ yoleale wulia sonékélé sonaaimoni ke beleka̧amale tamo dera̧le walepó. Atétepa ama duraalu, “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. I yolealere wulia soné deralemoni kené so whi̧ feané deralemoni taaróló, mo bosene falapó. Ti noatepae, so whi̧ feanéta doakalemoni mupatei, téti maaté dera̧leta yalepó. Téyaletei i wulia sonéta, ama depe dolo sesé molemoni ketei, mo ti kemeróló dera̧le walepó,” yalepó.

Sa̧ró haetamo kemeyaai deremó eratere fareyópu

(Mat 24:1-35, Mak 13:1-31)

Téró, mepaae ama yó matere whi̧rape atima furaalu, “Mepaae so whi̧né Kótópaae ha̧le matere o̧la o̧laró kapo fake wisitamoné momatere be wisinaale tȩyale tikimó koko̧né sininó beterapa kelae,” yalepó. Tétepa, Yesuné atimapaae duraalu, “Diaao̧ mió i keletere o̧la o̧la feata, take waaire sukamó me kapotamo atéró wolekepa kelaalomeitei, fea fisikó fóló, haemó kolokó doropóló mupa kelaalo ai ape,” yalepó.

Ti fo depa atimané a̧paae woseturaalu, “Yó matere whi̧-ó, ai alarape-a noa sukamó yaaloé? Noa kaae fareyópu eratepa, kolóló kisipa muaaloé?” yalepó.

Ai fo depa Yesuné duraalu, “ Mepaae whi̧né kapala fo yóló dia̧ dilikao̧sóró, mo hotowa yóló kaae tawae. Ti noatepae, mepaae dilikitere whi̧rape wouraalu ya̧lo doi yóló, ‘Kale waalopó du betere whi̧ ȩtórótipó. Ali mió felekemó walapó,’ depa mo nisiyóló sya fao̧se. Doasi bóe dele alaró mepaae whi̧rape atimané hae tiki atimatei tȩteróló kaae tawaairaalu,Gavman whi̧tamo bóe du beterapó dere fo wosóló wiyao̧se. Ti noatepae, folosóró ai alarape mo yaalotei, kemeyaaire ali folo sókó waalomeipó,” yalepó.

10 Téró atimapaae duraalu, “Me hae kwiamó betó mole so whi̧ró me hae kwiamó betó mole so whi̧tamo bóe dóo, me hae kwia tȩteróló kaae tare topo whi̧raperó me hae kwia tȩteróló kaae tare topo whi̧rapetamo bóe dóo, yaalo ai ape. 11 Atéturaalu, hae kwia feamó doakale bao dere alakélé, doasi sekȩi alakélé, wotetere aliró hepo alitamokélé waalopó. Téturaalu, so whi̧ mo doa winé sinóló diri furu furu yaaire alaró me ala yaairemó dere fareyóputamo sa̧mó eratepa, diaao̧ kelaalopó.

12 Ai alarape yaaitei folosóró, mepaae whi̧né dia̧ dóló susupuróló, fo wosetere berapepaae dapesó fóló,dipula beteraalo ai ape. Atéró, dia̧ doasi topo whi̧raperóGavman whi̧rapetamo beterepaae dapesó faalopó. Dia̧ ya̧lo ala erótu beteremó bóe duraalu ai alarape yaalopó. 13 Atétere alané ya̧lo yó melale alarape atimané keletómó yó meló̧póló, dia̧ tȩ ai mulatere ape. 14 Atimané dia̧ só deraairaalu, fotoko̧iné depa dia̧ noa fo yaaloé, yóló whaalia yao̧se. 15 Ti noatepae, ai ala deretamo ya̧lo dia̧paae kisipa tiki dotoróȩ fole alaró atimané dere fo tokó̧ melaaire fotamo yó melaalo ai ape. Dia̧né ai fo depa woseturaalu, dia̧ só deraaitere whi̧rape folópu kolokó fóló, mo beta̧ whi̧nékélé me tokó̧ matere alakélé yaalomeipó. 16 Diaao̧ hae aya ó norape ó fake whi̧rape ó fulumu whi̧rapenékélé, dia̧ dó̧póló eleké deyaalo ai ape. Téturaalu, dia̧ mepaae whi̧rape atimané mo ti dóló sukunaalopó. 17 Atétu, so whi̧ mo feané dia̧tamo bóe dóló, dia̧ hó̧raalo ai ape. Ti atétere alata, atimané ȩ hó̧rótu dia̧kélé ai hó̧ratere ape. 18 Téyaalotei, diaao̧ topo niki mo beta̧kókélé aluyaalo meipó. 19 Dia̧ mo ti betaaire bete saairaalu, mo diriyóló betae.

20 Diaao̧ kelera̧lemó, Jerusalem be hulua bóe whi̧rapené bopéró betepa kilituraalu, kale be hulua mió mo felekemó dóló wópu mulaai dapóló, kisipa muae. 21 Atétere sukamó, Judia hae kwiamó betó mole so whi̧ dia̧ ti du sorokó molepaae botokó fóo, mepaae doasi be hulua tua̧mó betó mole so whi̧ dia̧ ai be hulua taaróló fóo, mepaae ai hae kwiamó betóló fale so whi̧kélé ai doasi be hulua tua̧paae fao̧sóró yae. 22 Ti atétere alimó yaaire alata ha̧le meipó. I haemó betóló fale so whi̧né yale alamó Kótóné kwia móturaalu, doasi sekȩi ala eraalopóló, asȩmó ere fo dokonóturaalu, mo eraalo ape. 23 Ti aita, Kótóné i hae kwia feamó betó mole so whi̧tamo doasi fopaae buturaalu, só ai deratere ape. Atétere be dȩmó mepaae naale ere soraperó, naale teó awa̧ nuku betere sorapetamo beta̧ ko̧leó, mo doasi sekȩi ala saalo ai ape. 24 Téturaalu, atima mepaae ti bóe dele sepakené dóló kemeróo, mepaae so whi̧ ti hae kwia feapaaedipula sóró dapo dapo yóo, yaalopó. Tétu, Jerusalem be mo ti doróló torokó̧ faróló, Juda meire fake atimané tȩteróló kaae taté fóló, Kótóné da̧le muló betere kwiamó sókó fupa, ti kemeyaalo ai ape.

25 Atéturaalu, sa̧mó daale sukanékélé, ho̧rerapenékélé, wéliénékélé, kae kae alarape depa kolóo, doasi wȩi kȩla whaau yóló holóo yaalopó. Atétere ala i hae kwia feamó betó mole so whi̧né kilitu, noa ala du derópóló hosaa wȩi wȩi yóló wiyaalopó. 26 I hae kwia feamó betó mole so whi̧né ó sa̧ wore duraalu, ho̧rerape torokó dorowale kilitu, i haemó noa ala du derópóló, doasi winé suka̧alopó. Tétu, diri furu furu yóló be fesaaetamo du dere kaae yaalo ai ape. 27 Ai alarape yóló kemetepa, kale Whi̧né Naalema ó sa̧ko dolomó doasi bole fotoko̧ró mo kae ere dȩ wisinaaletamo ha̧keamó wapa kelaalopó. 28 Ai alarape kaae sóró depa kilitu, aluyao̧sóró Kótóné ama dupure so whi̧ mo felekemó dapesene walapóló kisipa mutu, hai̧tamo turukó holóló daae muae.

29 Atéró, ama atimapaae i fo sale yalepó. Ti daale ni noseró mepaae nirapetamoné ere ala diaao̧ kolóló kisipa muae? 30 Nirape sóku fóló, toko̧ momó beletepa kilituraalu, kale ba fo ali mió mo felekemó ai sókó wale ape dua dapó. 31 Atei alarape kaae depa diaao̧ kilitu, Kótóné tȩteróló kaae tare ala mió mo felekemó walapóló kisipa muae.

32 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Mió i alimó betó mole so whi̧ sukuni ha̧le betepatei, i alarape folosóró yaalo ai ape. 33 Sa̧ró i haetamo kemeyaalotei, ya̧lo fo beta̧ mo kemekélé ini, ha̧le muó tawaalopó.

34 Dia̧ wȩi nóló topo dotere alané diaao̧ tiki ó naao dere ala ha̧le o̧la kaae taae fatereteikélé, ó i haemó whaaliatu betere alakélé, dia̧né hosaa tua̧mó sekȩné sinitere alakélé du betepa, i be dȩ sókó wouraalu ya̧ hemó duku dere kaae yao̧sóró, mo hotowaró kaae tawae. 35 Ti noatepae, ai yaaire alarapeta, i hae kwiamó betó mole so whi̧ mo feapaae waalo ai ape. 36 Kale Whi̧né Naalema betere tikimó dia̧kélé betaalopó. Téyaalopa, ai alarapené dia̧ só derao̧sóró, betere doko̧ fea hotowayóló kaae taru, momatere ala yó tawae,” yalepó.

37 Atéró, Yesu a̧ suka fea ai momatere bemó Talené ala etérapóló yó melóló, be kuluka deretamo a̧Olip du sorokó molepaae fini fi wuatu betalepó. 38 Atei ala du betepa, so whi̧ fea mo hi̧katitei turukó holóló Yesuné momatere bemó yó mótu betere fo wosaai wua yalepó.

Copyright information for `PPO