Luke 3

Wȩi tópuratere whi̧ Jon-né yó male fo

(Mat 3:1-12, Mak 1:2-8, Jon 1:19-28)

Taiperius Sisa 15 ba fo tua̧mó a̧ topo whi̧ bituraalu, Rom hae kwia mo fea ama tȩteróló kaae tarepó. Atéyale sukamó, Pontias Pailat a̧kélé doasiGavman topo whi̧ bitu, Judia hae kwia tȩteróló kaae tawóo, Herot a̧kélé doasi topo whi̧ bituraalu, Kaleli hae kwia tȩteróló kaae tawóo, ama noma Filip-né Ituraea hae kwiaró Trakonaitis hae kwiatamo tȩteróló kaae tawóo, Lisanias a̧ doasi topo whi̧ bitu, Abilene hae kwia tȩteróló kaae tawóo, erepó. Anas-ró Kaiapas-tamo Kótópaae momaratere doasi topo whi̧ betere sukamó, Sekaraiané naalema Jon whi̧ bitini wópu mole tikimó betepa, Kótóné fo a̧ tua̧paae sókó walepó. Atéró, Jon a̧ Jordan wȩi fole hae kwiamó tȩ mole be hulua doko̧paae fóló, fo yó mótu betalepó. Atéró, Kótóné fo yó mótu duraalu, “Diaao̧ du betere dowi ala taaróló, Kótópaae kisipa tiki feteyóló ape. Atétepa, ya̧lo dia̧ wȩi tópuraalo ai ape. Diaao̧ dowi alamó saaire kwia Kótóné me o̧la meipóló, ha̧le kemeraalo ai ape,” deté kutu betalepó. Mo take betale Kótóné ama ko̧ló whi̧ Aisaiané asȩyóló muló betere fo mo donotóróti yalepó. Ai fo i ape.

“Whi̧ beta̧ ha̧le wópu mole tikimó bitu fo fakeyóló duraalu,
‘Tale waaire tu̧ aleyae, a̧ waaire tu̧ donorae.
Tukwȩ derepale tiki, hae mulóló wisirae.
Doasi hasi uluró du sokoreteitamo duki̧yóló mulurae.
Wȩ́ wȩ́re tu̧kélé, mo donoyóló aleyae.
Kapo ó hapisa̧a muóló dore tu̧ duki̧yóló taae faróló wisirae.
Até depa, ti Kótóné so whi̧ fea aluyao̧sóró tao saaire ala wisi so whi̧ mo feané kelaalo ai ape,’” yalepó.
So whi̧ mo fea Jon-né wȩi tópuró̧póló a̧ beterepaae wua depa, atimapaae duraalu, “Diaao̧ dere alata, wuliné tu̧ kotere kaae dapó. Kótóné dia̧tamo fopaae butu taleyao̧sóró, mopaae botokó faai de? Dia̧ dowi ala taaróló kisipa feteyóló tu̧ wisipaae fulapó du betere fo, ha̧keamó motóró du betae. Ti noatepae, Abraham-ta diaao̧ ayapó du betere fomó ya̧lo dia̧paae i dere ape. I muó mole kapo fakerape Kótóné whi̧ aleyóló, Abraham-né naale senaale beteranérapó. Talené ka̧wei ni bete doko̧ taketi muló beterapó. Mepaae ninétamo du wisi olenitepa, ti ai nirape fea diyóló sipaae taae deraai Talené ama to̧ ai ni betemó bukó tarapó.” yalepó.

10 Ai fo depa so whi̧ feané a̧paae duraalu, “Ti da̧né noa alakó yaaloé?” yalepó.

11 Ti fo depa Jon-né atimapaae duraalu, “Me whi̧ dené kuti tamo deró betepa, me kuti sokóló ya̧ya̧re whi̧ melae. Whi̧ me dené o̧la hu̧yóló mupa, ti aikélé beta̧ kaae alatóró yae,” yalepó.

12 Mepaaetakis moni siré kotere whi̧rape atimakélé wȩi tópuaai dapóló wóló a̧paae woseturaalu, “Yó matere whi̧-ó, da̧ noa alakó yaaloé?” yalepó.

13 Tétepa, ama atimapaae duraalu, “Diaao̧takis moni siré kutu, bosenóló sini, sae yale su̧tóró sae,” yalepó.

14 Ti fo depa, mepaae diki tare whi̧rape wóló a̧paae woseturaalu, “Da̧ noa ala yaaloé?” depa ama duraalu whi̧némoni saai, so whi̧ tȩteréli fo yóló ó dilikó̧ló sao̧se. NaaoGavman-né dia̧ materemoni-tóró tawóló betae. I su̧ meipóló, dokó dokó yao̧se,” yalepó.

15 So whi̧ feané Jon kilituraalu, i sekȩ́ Kótóné sóró beteró betere whi̧ Keriso du yalepóló, tuȩ́ tekitu betalepó. Ti noatepae, atima Keriso mo kelaai kisipa mutu betaleteinépó. 16 Até du betepa, Jon-né atimapaae tokó̧ mótu duraalu, “Ya̧lota, dia̧ wȩi maaté tópuratapó. Téteretei, mo doa sekȩ́ whi̧ beta̧ waalo ai ape. A̧ta ȩ kaae meipó. Ȩ a̧ ao̧mó naale beleka̧amale kaae betereteiné ya̧lo ama hó be dokore képi teraayaairetei mo su̧nipó. Amata, kale Dȩi Kepe Wisiró sitamoné dia̧ wȩi tópuraalo ai ape. 17 Ama naasenéwhit beta̧paae eróló kane fake kaae o̧la tómó mulóló, fumi besȩ́né só fó̧póló epeyóló horatere o̧la tarapó. Tétu, mowhit-ta beta̧paae eróló mulótu beterapó.Whit fumita, mo sukó̧kélé feni ha̧le dó tare sipaae taae deraalopó,” yalepó. 18 Atéró, Jon-né kale mió wosetere kisi fo wisi so whi̧ feapaae yó melóturaalu, so whi̧né kisipa tiki feteraaire forapekélé, yó melótu betalepó.

19 Tétu betaletei, kale doasiGavman topo whi̧ Herot-né noma Filip-né sotei a̧ dokóo, mepaae kae kae dowi alarape yóo, du betalepó. Até du betepa, Jon-né Herot-paae atei alarape taalae yóló, foné salepó. 20 Herot-né take yale alarape tómó, me i alakélé yalepó. Kale Jondipula beteralepó.

Jon-né Yesu wȩi tópurale foró Yesu deté yale whi̧rapené doirape

(Mat 3:13-17, Mak 1:9-11)

21 Atéyale sukamó, Jon-né so whi̧ fea wȩi tópuróturaalu, Yesukélé wȩi tópuralepó. Atéró a̧ momatu beteremó, ó hepen be tu̧ tukwȩ fóló molepó. 22 Atépa, kale Dȩi Kepe Wisi ba ho̧kósere kaae Yesuné tikimó biti̧ dorowalepó. Até deretamo, hepen beró fo fakeyóló duraalu, “Ya̧ta, ya̧lo Naalepó. Naao dere ala wisi kilituraalu, ȩ mo doa hȩkesené sinitapó. Ti ya̧ta ya̧lo mo yaala sókó fóló mole Naalepó,” yalepó.

23 Téró etéyalepó. Yesu a̧ kutó kaae saai betale sukamó, 30 ba fo beterepó. A̧ atéró betepa so whi̧né a̧ta, Josep-né naalema nisi yalepó.

Josep-ta, Heli-né naalemapó.
24 Heli-ta, Matata-né naalemapó.
Matata-ta, Lipai-né naalemapó.
Lipai-ta, Melki-né naalemapó.
Melki-ta, Janai-né naalemapó.
Janai-ta, Josep-né naalemapó.
25 Josep-ta, Matatias-né naalemapó.
Matatias-ta, Amos-né naalemapó.
Amos-ta, Naham-né naalemapó.
Naham-ta, Esli-né naalemapó.
Esli-ta, Nakai-né naalemapó.
26 Nakai-ta, Mat-né naalemapó.
Mat-ta, Matataias-né naalemapó.
Matataias-ta, Semen-né naalemapó.
Semen-ta, Josek-né naalemapó.
Josek-ta, Joda-né naalemapó.
27 Joda-ta, Joana-né naalemapó.
Joana-ta, Resa-né naalemapó.
Resa-ta, Serubabel-né naalemapó.
Serubabel-ta, Sealtiel-né naalemapó.
Sealtiel-ta, Neri-né naalemapó.
28 Neri-ta, Melki-né naalemapó.
Melki-ta, Adi-né naalemapó.
Adi-ta, Kosam-né naalemapó.
Kosam-ta, Elmadam-né naalemapó.
Elmadam-ta, Er-né naalemapó.
29 Er-ta, Josua-né naalemapó.
Josua-ta, Elieser-né naalemapó.
Elieser-ta, Jorim-né naalemapó.
Jorim-ta, Matata-né naalemapó.
Matata-ta, Lipai-né naalemapó.
30 Lipai-ta, Simeon-né naalemapó.
Simeon-ta, Juda-né naalemapó.
Juda-ta, Josep-né naalemapó.
Josep-ta, Jonam-né naalemapó.
Jonam-ta, Eliakim-né naalemapó.
31 Eliakim-ta, Melea-né naalemapó.
Melea-ta, Mena-né naalemapó.
Mena-ta, Matata-né naalemapó.
Matata-ta, Natan-né naalemapó.
Natan-ta, Depit-né naalemapó.
32 Depit-ta, Jesi-né naalemapó.
Jesi-ta, Obed-né naalemapó.
Obed-ta, Boas-né naalemapó.
Boas-ta, Salmon-né naalemapó.
Salmon-ta, Nason-né naalemapó.
33 Nason-ta, Aminadab-né naalemapó.
Aminadab-ta, Atimin-né naalemapó.
Atimin-ta, Arni-né naalemapó.
Arni-ta, Hesron-né naalemapó.
Hesron-ta, Peres-né naalemapó.
Peres-ta, Juda-né naalemapó.
34 Juda-ta, Jekop-né naalemapó.
Jekop-ta, Aisak-né naalemapó.
Aisak-ta, Abraham-né naalemapó.
Abraham-ta, Tera-né naalemapó.
Tera-ta, Nahor-né naalemapó.
35 Nahor-ta, Seruk-né naalemapó.
Seruk-ta, Reu naalemapó.
Reu-ta, Pelek-né naalemapó.
Pelek-ta, Eber-né naalemapó.
Eber-ta, Sela-né naalemapó.
36 Sela-ta, Kainan-né naalemapó.
Kainan-ta, Arpaksat-né naalemapó.
Arpaksat-ta, Sem-né naalemapó.
Sem-ta, Noa-né naalemapó.
Noa-ta, Lamek-né naalemapó.
37 Lamek-ta, Metusela-né naalemapó.
Metusela-ta, Enok-né naalemapó.
Enok-ta, Jared-né naalemapó.
Jared-ta, Mahalalel-né naalemapó.
Mahalalel-ta, Kainan-né naalemapó.
38 Kainan-ta, Enos-né naalemapó.
Enos-ta, Set-né naalemapó.
Set-ta, Adam-né naalemapó.
Adam-ta, ti Kótóné naalemapó.
Copyright information for `PPO