Luke 9

Yesuné sóró beterale 12 whi̧rape dotonale fo

(Mat 10:5-15, Mak 6:7-16)

Atéró etéyalepó. Yesuné ama dosa̧ayóló sóró beteró betere 12 whi̧rape beta̧paae toura̧le ape depa, walepó. Atéró wóló betó mupa, ama doasi fotoko̧ bulóo, so whi̧ tua̧mó dowi keperape beteretei, dóló ho̧konótua yóo, mepaae kae kae kisi daale so whi̧rape wisirótua yóo, yó̧póló sóró beteralepó. Atéró atima dotȩyaai duraalu, “Dia̧ be hulua doko̧ feapaae fóló, Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala yó melóo, mepaae hepo daale so whi̧kélé wisiróo yaasepóló fae,” yalepó. Atéró ama atimapaae duraalu, “Dia̧ furaalu dotó tikikélé, waró yotamokélé, mo nokole o̧lakélé,monikélé, kutikélé me dekaaporóló momókó sóró fao̧se. Dia̧ me be huluamó sókó fȩnalemó, beta̧ whi̧né dia̧ dape supa, ti ai whi̧tamotóró fitua yóló, fole sukamó ai be taalae. Mepaae so whi̧né dia̧tamo dape sini depa, ti atimané yale alamó dapóló kisipa muó̧pólópa, ai be hulua taaróló faairaalu, diaao̧ hómó dakere hae terepée deróló fae,” yalepó. Atéró atima fóló, be hulua doko̧ feamó kale fo wisi yó maté kwȩyóo, atima kotere be huluamó kisi muó mole so whi̧kélé, fea wisiraté kwȩyóo, yalepó.

Atima ai ala deté kutu beterapó dere fo Kaleli hae kwia tȩteróló kaae tare whi̧ Herot-né wosalepó. Mepaae so whi̧né kale suka̧le whi̧ Jon momó kepaayóló beterapóló deté fele fo wosetu, Herot-né ama kisipa tiki ko̧ló ko̧ló du betalepó. Atétepa mepaae so whi̧né duraalu, “Mo take betale whi̧ Ilaija wóló biturapó. Tétepa, mepaae so whi̧né du, mo take betóló suka̧le Kótóné ama ko̧ló whi̧rapekó, momó kepaayóló wou yalepó,” du betalepó. Tétepa kale topo whi̧ Herot-né duraalu, “Jon-ta, ya̧lo diki tare whi̧rapené depa tikalepa, aita demó dérópóló,” ama kȩle faai kisipa mualepó.

Yesuné 5,000 whi̧rape o̧la melale fo

(Mat 14:13-21, Mak 6:30-44, Jon 6:1-13)

10 Téró, ama dotȩyale whi̧rape atima momó fesaae wóló, atimané yale alarape Yesupaae yó melalepó. Téró, ama atima maaté dape sóró, Betsaida be huluapaae felepó. 11 Atima atéró felepó dere fo so whi̧ mo turóné woseturaalu, a̧ sya felepó. Atima atéró a̧ beterepaae wapa, wisirapóló dape sóró, Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala atimapaae yó melóo, mepaae hepo daapa wale so whi̧kélé wisiróo, yalepó.

12 Atéró, suka doropoletamo ama yó matepa wosetere 12 whi̧rape a̧ beterepaae wóló duraalu, “Da̧ta o̧lakélé meire tikimó beterapa, i so whi̧ felekemó tȩ mole berapepaae fóló atimané naaire o̧laró fiyaaire betamo atimanétei keka̧ai fó̧pólópa, dotonae,” yalepó.

13 Ti fo depa, ama atimapaae duraalu, “Diaao̧tei, atima naaire o̧la melae,” depa atimané a̧paae duraalu, “Da̧néta,bred o bula aporó yóo, ya tamo yóo, yóló beta̧ i mole ape. Térapa, naao kisipané i betó mole so whi̧né naaire o̧lakó da̧nétei dupune fó̧póló kisipa mute?” yalepó.

14 Atéró, aimó betó muale soró naale senaaletamo dosa̧ani, whi̧ maaté dosa̧ayóló touróturaalu, 5,000-rópó.

Tépatei, ama yó matere whi̧rapepaae duraalu, “Dosa̧ayóló 50 whi̧rape kae kae yóló beteraté kwȩyae,” yalepó.
15 Tétepa, ama yó matere whi̧rapené so whi̧ fea taleróló beteraté felepó. 16 Atépa, Yesunébred o bula aporó yóo, ya tamo yóo yóló taruraalu, hepen-paae kese holóló Kótópaae mo kée yóló terekée daalu yalepó. Téró, ama yó matere whi̧rapepaae melatepa, atimanémo so whi̧ feamó a̧liraté kwȩyalepó. 17 Atéró, atima fea nalemó su̧tepa, buki muni feletei, ama yó matere whi̧rapené siré kwȩyóló, 12 yorape deyóló fa̧analepó.

Pitané Yesupaae Kótóné sóró beteró betere whi̧ Kerisopó yale fo

(Mat 16:13-28, Mak 8:27-9:1)

18 Téró, me sukamó etéyalepó. Ama yó matere whi̧rape atimasisi maaté moma du bitu, ama atimapaae duraalu, “Ai so whi̧ feané ȩ-a, depó du bitu de?” yalepó.

19 Ti fo depa, atimané duraalu, “Mepaae so whi̧né ya̧ta, wȩi tópuratere whi̧ Jon-pó, mepaae so whi̧né ti Elaijapó, mepaae so whi̧né ti mo take betale Kótóné ko̧ló whi̧rapekó kepaayóló bituraalu, du beterapó,” yalepó.

20 Ai fo depa, ama atimapaae duraalu, “Dia̧néta ȩ depóló kisipa mute?” yalepó. Atétepa Pitané duraalu, “Ya̧ta, Kótóné so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló, sóró beteró betere whi̧ Kerisopó,” yalepó.

21 Ti fo depa, Yesuné atimapaae fo fotoko̧iné duraalu, “Pitané ai yale fota, so whi̧paae momókó yao̧se,” yalepó. 22 Téró ama duraalu, “Kale Whi̧né Naalema kae kae sekȩi ala saalo ai ape. Doasi whi̧ disirapenékélé, mo so whi̧mó Talepaae momaratere topo whi̧rapenékélé, Moses-né asȩre fo yó matere whi̧rapenékélé, a̧ mené dó̧póló, só deraalo ai ape. Téyaalotei, a̧ momó kepaayóló betaalopó,” yalepó.

23 Téró ama yó matere whi̧rapepaae duraalu, “Whi̧ me de ȩ fole tu̧mó waai kisipa mutepa, ti naao yaaire ala tȩteróló ya̧ dóló oleraaire filipaa ni naaotei beleyóló, betere doko̧ ȩ sya ape. 24 Mepaae so whi̧ dené ama betere bete me ala yao̧sórópóló amatei hotowaró kaae tapa, atétere so whi̧né betere bete aluyaalo ai ape. Téyaalotei, whi̧ me dené ya̧lo ala eróturaalu, Talepaae naaopóló taalatepa, atétere whi̧né betere bete aluni, mo ti betó tawaalopó. 25 Beta̧ whi̧né i haemó muó mole wisi wisi o̧la dekéró sóró beta̧paae du betere tua̧mó ama betere bete alutepa, ti me noa dupu wisikó saaloé? 26 Mepaae whi̧ de witu halemó, ȩkélé, ya̧lo fokélé tuȩ́nipó depa, kale Whi̧né Naalemakélé, Alimakélé, mo kae betereensel-rapekélé ama mo kae ere dȩtamo wale sukamó, Whi̧né Naalemanékélé ai whi̧ a̧ tuȩ́nipó, yaalopó. 27 Téyaalopa, ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Dia̧ i daae mole so whi̧ mepaae suka̧aipatei, Kótóné tȩteróló kaae tare ala mo kelaalopó,” yalepó.

Yesuné ama tiki kae daane wale fo

(Mat 17:1-13, Mak 9:2-13)

28 Yesuné i forape yóló bitiré fóló, bokó waleró be dȩ kemetepa, etéyalepó. Pita, Jon, Jems, atima Yesuné dape sóró du sorokó molepaae moma yaairaalu felepó. 29 Atéró holóló momatu betalemó, ama kelepaa kae daane wóo, ama deró betere kutikélé mo epée dȩ kaae yó fóó, yalepó. 30 Atére tua̧mó, whi̧ tamo Moses-ró Elaijatamo mo kae ere dȩtamo sókó wóló, Yesutamo fo du betepa kelalepó. Atima atéró du betale fota, Yesu a̧ i hae taaróló hepen-paae momó fesaae faaire ala dokonóló, Jerusalem bemó eraalopó du betalepó. 32 Pitaró ama fulumu whi̧rapetamo noke fi turukó horóló kelalemó, kale whi̧ tamo mo doasi ere dȩ tua̧mó daalu, Yesutamo fo du betalepó. 33 Atéró, kale whi̧ tamo Yesu taaróló faai depa Pitané duraalu, “Yó matere doa whi̧-ó, da̧ fea etéró betere ala mo wisirapó. Da̧né dia̧mó furu be sore tȩnaai kisipa mutapó. Me ya̧mó tȩnóo, me Moses-mó tȩnóo, me Elaijamó tȩnóo, yaalopó,” yalepó. Aita, Pita a̧ noa fo enénitepa, ko̧ló ko̧ló duraalu yalepó.

34 Pitané atéró fo du betepatei, sa̧ko dorowóló atima husuratepa, doasi winé sukutu betalepó. 35 Ai sa̧ko dolomó i fo yalepó. “Ita, ya̧lo Naalepó. A̧ sókó sóró, ya̧lo kae beteró beterapa, ama dere fo wosae,” yalepó. 36 Ai fo yóló kemetepa kelalemó, Yesu a̧ beta̧ daapa kelalepó. Ama yó matere whi̧rape atimané ai kelale alarape mo so whi̧paae ini, hiróló bitiré felepó.

Yesuné dowi kepe tepeyóló betere naale wisirale fo

(Mat 17:14-21, Mak 9:14-29)

37 Atéró be dȩyó hotepa, atima ai du sorokó mole tiki taaróló dorowou betalemó, so whi̧ mo ha̧le o̧la kaae a̧tamo tu̧mó hokolaa yaai walepó. 38 Ai so whi̧ betó mole kua dolomó beta̧ whi̧ turukó holóló daalu, fo tokoróló duraalu, “Yó matere whi̧-ó, ya̧lo mo beta̧ naale naao wisira̧le waaloé? 39 Suka fea dowi kepené a̧ taneta depa, keterȩ́ yóló ama ko̧ló dako sókó wua dapó. Até duraalu, dowi kepené a̧ taaróló feni, fotoko̧né ama tiki feseróló, hó naasekélé sosoro faróló mo dorótua dapó. 40 Até du betepa, naao yó matere whi̧rapepaae ho̧konaaloé? yóló wosalemó, atima su̧nipó,” yalepó.

41 Ai fo depa, Yesuné atimapaae duraalu, “Mió i alimó kisipa tiki tiréni, dowa̧ae fóló kó̧paae fu betere so whi̧-ó, dia̧ tu̧ wisipaae fó̧póló ȩ dia̧tamo betale supa, ai naale ipaae dapesó ape,” yalepó.

42 Kale naale dapesó wou betepatei, dowi kepené haepaae taae deralepó. Atéró haemó mulu, feserótu betepa, Yesuné kale keperape foné sóró duraalu, ai naale tua̧mó beteretei ho̧kó faróló, alimapaae malepó.

43 Kótóné doasi fotoko̧né eralepóló, so whi̧ feané kilituraalu, siratu betalepó. Yesuné atéró yale alamó so whi̧ feané haió, i-a noa ala yalerópóló, siratu betepa, ama yó matere whi̧rapepaae duraalu, “Ya̧lo dia̧paae i yaaitere fo mo wisiyóló wosóló kisipa muae. Kale Whi̧né Naalema mo whi̧rapené dó̧póló, mené eleké deyaalo ai ape,” yalepó. 45 Ama atéró yale fo kinóló moleteiné bete atima wisiyóló kisipa initepa wosaai yalemó, atima wituraalu taaralepó.

Doasi topo whi̧ de betaaloé yale fo

(Mat 18:1-5, Mak 9:33-40)

46 Téró, Yesuné ama yó matere whi̧rape atimasisitei de doasi topo whi̧ beteré yóló, u só derólu i só derólu dere ala kaae salepó. 47 Atimané atéró mutere kisipa Yesuné kolóló, naale beta̧ tao sóró turukó horóló a̧ daale dȩmó daalalepó. 48 Téró, ama atimapaae duraalu, “Whi̧ me dené ya̧lo doimó etei kaae naale wisiyóló dape supa, ti ȩtei dape sirapó. Whi̧ me dené ȩ wisiyóló dape supa, ti ȩ dotȩyale sekȩ́tei dape sirapó. Whi̧ me de dia̧ tua̧mó naale beleka̧amale aleyóló belei betepa, ti a̧ doasi whi̧ ai betere ape,” yalepó.

49 Ai fo depa wosóló, Jon-né duraalu, “Tale doa whi̧-ó, beta̧ whi̧né naao doi yóló dowi kepe ho̧konótu betepa, a̧ta da̧kó meipóló kisipa mutu, da̧né a̧paae atékese yóló, sesé du betalepó,” yalepó.

50 Ai fo depa, Yesuné a̧paae duraalu, “Diaao̧ a̧ sesé yao̧se. Ti noatepae, mepaae dia̧tamo bóe dinitere whi̧ta, ti dia̧tamo mole whi̧ ai ape,” yalepó.

Yesu wisiyóló dape sini yale fo

51 Téró, Yesu i hae taaróló hepen-paae dapesó holaai feleke deremó, a̧ me tikipaae faai kisipa muni, Jerusalem be huluapaae maaté faai fotoko̧ yalepó. 52 Téró, Yesu a̧ nalo faairaalu, mepaae whi̧rape beró naaire o̧latamo donoróló mulaai atimapi fó̧póló dotonatepa, atima Samaria hae tua̧mó tȩne bemó sókó felepó. 53 Téyaletei, ai be hulua so whi̧ feané a̧ Jerusalem bepaae faai wale kilitu, dape sinipó. 54 Atétere ala kilitu, ama yó matere whi̧tamo Jems-ró Jon-tamoné a̧paae duraalu, “Tale-ó, i be huluamó betó mole so whi̧ fea hepen-mó mole si dorowó̧póló yaé yóló kisipa mute?” yalepó. 55 Ai fo depa, Yesu a̧ fetée fóló atimaamo foné sóró, atima me be huluapaae felepó.

Beta̧ whi̧né Yesupaae ya̧ sya walapó yale fo

(Mat 8:19-22)

57 Atéró atima fu betalemó, tu̧ tua̧mó whi̧ beta̧né a̧paae duraalu, “Ya̧ mopaae fupa, ti ȩkélé ya̧tóró sya waalopó,” yalepó.

58 Ai fo depa, Yesuné duraalu, “ Ha̧onarapeta, atima fitere tiki yóo, barapekélé fiyaaire dépi daayóo eretei, Whi̧né Naalema beta̧ toró mulóló fiyaaire tiki inipó,” yalepó.

59 Atéró, whi̧ mepaae duraalu, “Ya̧ ȩ sya ape,” yalepó. Ai fo depa, kale whi̧né duraalu, “Tale-ó, folosóró ȩ ya̧lo ayapi doura̧le fulapa, wisire?” yalepó.

60 Ai fo depa, Yesuné a̧paae duraalu, “Sukune ao̧re whi̧né ti sukune whi̧ douró̧póló, ya̧ ti Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala yó maté kwȩyae,” yalepó.

61 Atéró, me whi̧nékélé duraalu, “Tale-ó, ȩ ya̧ sya waaitei, ya̧lo hae ayapaae ko̧leó fo ene faai kisipa mutapó,” yalepó.

62 Ti fo depa, Yesuné a̧paae duraalu, “Whi̧ me de ama kutó ditu bitutei, dȩpaae kele mulatere whi̧né Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole kutó diraaire su̧nipó,” yalepó.

Copyright information for `PPO