Mark 15

Pailat-né Yesu dae yale fo

(Mat 27:1-2, 11-26, Luk 23:1-5, 13-25, Jon 18:28-19:16)

Atéró, mo hi̧kati so whi̧mó momaratere topo whi̧rapekélé, whi̧ disirapekélé, Moses-né asȩre fo yó matere whi̧rapekélé, fo tokó̧ló taleratere whi̧rapekélé, atima fea fo dokóló, mo beta̧ tuȩ́tóró muóló, Yesu naase tamo dokóló dapesó Pailat-né naase tua̧mó mulalepó.

Atéró wóló daapa, Pailat-né a̧paae woseturaalu, “Ya̧ta, kale Juda fake so whi̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧é?” depa, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Ȩ́pó. Naao ai dere fota, mo dono dapó,” yalepó.

Ai fo deremó, Talepaae momaratere topo whi̧rapené dei tuȩ́ mutu, i sekȩ́né kae kae ho̧ko alarape yalepóló, só deratere fo du betalepó. Atétu betepa, Pailat-né a̧paae momó woseturaalu, “Atima kae kae forapené ya̧ só derótu betere fo fea naao woserutei, tokó̧ menitere-a, noatepa de?” yalepó.

Ai fo depatei, Yesuné kale topo whi̧ Pailat-paae me fo tokó̧ menitere ala kilitu, ama sirayalepó.

Atimané o̧la detere alimó, mara mole ala ipó.Dipula beteró betere whi̧ beta̧kó ba fo doko̧mó so whi̧né sokae dere whi̧tóró Pailat-né sókó daalótua dapó. Atéró dotȩyaai so whi̧paae wosóló, atimané doi dere whi̧tóró dotonótua dapó. Gavman-tamo bóe dóló whi̧ dupa,dipula beteró betere whi̧rapetamo Barabas-kélé beterepó. Atépa, so whi̧ mo fea Pailat beterepaae wóló woseturaalu, “Naao kale duatere kaae yaaloé?” yalepó.

Ti fo depa, Pailat-né atimapaae woseturaalu, “Diaao̧ kisipané Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧ dotonaró de?” yalepó. 10 Fo yaleteita, momaratere topo whi̧rape Yesutamo dei tuȩ́ muturaalu, a̧ daai dapesó wale bete Pailat-né ama kisipa yalepó. 11 Tétepa, kale momaratere topo whi̧rapené mo so whi̧paae Barabas sokó̧póló, yae yóló sesemeratere fo deté kotepa, atimané ai fo yalepó.

12 Ti fo depa, Pailat-né atimapaae momó duraalu, “Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧paae ya̧lo noa alakó eraró de?” yalepó.

13 Tétepa, kale so whi̧né fo fakeyóló duraalu, “Ai whi̧ filipaa ni tómó oleróló dae,” yalepó.

14 Ai fo depa Pailat-né atimapaae duraalu, “A̧ me dowi ala initepatei, ha̧le noatepa daró de?” yalepó. Tétepa, kale so whi̧ feané mo ti fo fakeyóló duraalu, “Filipaa ni tómó sukó̧póló olerae,” yalepó.

15 Atétepa, ai so whi̧né Pailat a̧paae wisi tuȩ́ muó̧póló, Barabas atima beterepaae fó̧póló sokóló daalóló, Yesu mo dirii halika tikinépi fokosoi ala du beteró, filipaa ni tómó sukó̧póló olerae yóló, diki tare whi̧rapené naase tua̧mó mulalepó.

Diki tare whi̧né Yesu doka doka yale fo

(Mat 27:27-31, Jon 19:2-3)

16 Téró, kale diki tare whi̧rapené Yesu dape sóró kale topo whi̧ Pailat-né be bela wisinaalené doi Pretorium-paae dapesó felepó. Ai dopóku bolaa dolopaae mepaae diki tare whi̧rapekélé mo fea ape depa, atima touralepó. 17 Atéró daaló bitu, sonaai kuti deróo, mu daai képitei topo whi̧rapené deratere topotao su̧róló bopeyóló, ama topomó deróo yóló, a̧ faletu betalepó. 18 Atéró, atimané duraalu, “Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧-ó,” yóló, fesa̧a apuróló dotó tikiné du betalepó. 19 Atéró, dotó tikiné ama topomó momó du momó du yóló fesa̧a apurótu betalepó. Atéró atima Yesu ao̧mó bukutiri tea̧ró bitu, doa whi̧-ó yóló doi sóró horóló faletu betalepó. 20 Atétu beteró, atimané a̧ derale sonaai kuti sókóló, ama kuti momó deralepó. Atéró a̧ filipaa ni tómó sukó̧póló, oleraairaalu dapesó felepó.

Yesu filipaa ni tómó olerale fo

(Mat 27:32-44, Luk 23:26-43, Jon 19:17-27)

21 Atéró dapesó fu betepa, Sairin be whi̧kó Aleksandaró Rufus-tamoné alima Saimon a̧ ipu bemó biti, doasi be huluapaae faai wapa, kale diki tare whi̧rapené a̧paae Yesu dóló oleraaire filipaa ni a̧ fasóló naao belerae yóló sȩyalepó. 22 Atéró, atimané Yesu dapesó fóló, beta̧ hae Kolkotamó sókó felepó. Ai doiné beteta, topo diripó. 23 Téró, aimówain wȩiró kalemur ni fȩtamo hosekéróló tepeyóló nó̧póló melaletei, ama nénipó. 24 Atéró, atimané a̧ filipaa ni tómó sinó̧póló oleralepó. Atéró oleróló, ama kuti atima saairaalu, beta̧ melaa yalepó. Kale diki tare whi̧rape atima beta̧ beta̧ yóló kapo fakemó siri eróló, sikipaae fesekée horótua yalemó, mé whi̧né siri moletei wisiyóló muni doro wapa, ti ai whi̧né ama kuti sua yalepó.

25 Téró hi̧ka 9kilok sukakelemó, Yesu dóló oleralepó. 26 I betené dalepóló, a̧ wolerale ni topomó asȩyóló olerale fo i ape.

Juda so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧

27 Atéró, o̧lémi nuku betale whi̧ tamo me whi̧ Yesuné fȩ́ naase dȩró oleróo, me whi̧ turu naase dȩró oleróo, yalepó. 29 Atéró oloró betepa, mepaae fua wua du betere whi̧rapené ki̧li fépo yóló duraalu, “Ya̧ta, momatere be fisikóló sore sukamótóró momó tȩyaalopó du betale whi̧pa, mió naaotei ya̧ tao sóró, ai filipaa ni taaróló dere ape,” dua yalepó.

31 Kale yale fo kaae, momaratere topo whi̧raperó Moses-né asȩre fo yó matere whi̧rapetamo atimasisitei duraalu, “Mepaae so whi̧ sukao̧sóró tao sua yale kaae, amatei a̧ tao sinitupó,” du betalepó. 32 “Ya̧tamo Israel fake so whi̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧ Kerisopata, ti da̧ tuȩ́ tiki tiraai dapa, ai filipaa ni taaróló dere ape,” du betalepó. Téró, a̧tamo oleró betere whi̧ tamonékélé, u whi̧rapené dere kaae, faletu betalepó.

Yesu suka̧le fo

(Mat 27:45-56, Luk 23:44-49, Jon 19:28-30)

33 Atéró, suka tua̧mó 12kilok kaae sóró be dikiraletei, kuluka 3kilok-mó momó dȩralepó. 34 Atéró, ai sukakelemó, Yesuné fo fakeyóló duraalu, “Eloi, Eloi, lama sabakatani,” ai fo bete feteyóló “Ȩ tȩteróló kaae tare Kótóo, ȩ tȩteróló kaae tare Kótóo, ȩ wotoró beteró̧póló, noatepa taaróló feleé?” yalepó.

35 Ama ai dere fo felekemó daae mole whi̧rapené wosóló duraalu, “Elaijapaae ape yóló, ai dere wosere?” yalepó.

36 Tétepa, beta̧ whi̧ hapale fóló, wépi kaae o̧la kape sikimó haka sóró, séli kȩlaa kaae erewain wȩi tópuróló melaai yalemó, mepaae whi̧né duraalu, “Ilaija wóló a̧ tokóló só fulémóló kelaalopa, kaayae,” yalepó.

37 Atéró, Yesuné fo fakeyóló, a̧ mo ti suka̧lepó.

38 Atéteretamo, kale momatere be tua̧mó sata̧le yóló oleró betere kuti, ha̧letei ó kwiamó kaae sóró tua̧mó teketé doropóló, salepaae sókó deralepó. 39 Téró, kale 100 diki tare whi̧rape kaae tare doasi topo whi̧ a̧ Yesu oleró betere tiki felekemó daalemó, a̧ suka̧airaalu, dere fo fake wosóo, sukutere alakélé kolóo duraalu, “Haió! A̧ta, Kótóné Naalematei ai dirapó,” yalepó.

40 Mepaae sorapekélé mo tumó kese anóló daae molepó. Ai sorape kuamó, Maktala sokó Mariakélé, Jems-ró Joses-tamoné hama Mariakélé, Salomekélé, atima atéró daalepó. 41 Ai sorapeta Yesu sya fóló, take Kalelimó a̧tamo kuturaalu, a̧ ya̧ ya̧tere o̧la melóló kaae tawale sorapepó. Mepaae a̧tamo Jerusalem bepaae wale sorapekélé fea atima daae molepó.

Yesu dourale fo

(Mat 27:57-61, Luk 23:50-55, Jon 19:38-42)

42 Kale Juda whi̧rape atima sa̧a nóló betere be dȩ dótóróti sókó waaipa, miótóró kulukapaae o̧la o̧la sisóló mulatere be dȩmó ai ala yalepó. 43 Tétepa, kuluka deretamo Israel fake so whi̧né fo tokó̧ló taleratere whi̧rape tua̧mó doasi doi mole Arimatea be whi̧kó Josep walepó. Ai sekȩ́ta, Kótóné tȩteróló kaae tare ala wó̧póló kaae tare whi̧pó. Atéreteiné a̧ witere alakélé ini, halaainé Yesuné tiki melaaloé? yóló, Pailat-paae wosene felepó. 44 Atéró, Yesu mo suka̧lepó dere fo kale Pailat-né wosóló, a̧ kilita sókó fu sira yalepó. Tétu, diki tare whi̧rapené doasi topo whi̧paae woseturaalu, “Yesu mo ti suka̧leé?” depa, kale sekȩ́né duraalu, “Ȩpó. A̧ mo ti suka̧lepó,” yalepó. Ti fo depa, kale Palaitiné Josep-paae wisirapa tokóló sóró fae yalepó. 46 Tétepa, Josep-né ama beta̧ dȩilinen kuti wisinaale dupuyóló, Yesu tokóló haemó mulóló, ama tiki bopeyóló dokalepó. Atéró só fóló, mené aleyóló muló betere kane dolomó douralepó. Atéró, Josep-né ai dou tu̧ kinaaire kane fake biliraté fóló kinalepó. 47 Atéró, Yesu dourótu betepa, Maktala sokó Mariaró Joses-né hama Mariatamo mo tumó daalu, kese faló beterepó.

Copyright information for `PPO