Matthew 10

Yesuné 12 whi̧rape dotȩyale fo

(Mak 3:13-19, Luk 6:12-16)

Atéró, Yesuné ama yó matepa wosetere 12 whi̧rape a̧ beterepaae ape yalepó. Mepaae so whi̧ tua̧mó betere dowi kepe ho̧kó falóo, mepaae kae kae hepo daale so whi̧ró tiki momaare so whi̧tamo wisiróo yó̧póló, atima fotoko̧ mo su̧mó bulóló sóró beteralepó.

Ama ai sóró beterale 12aposel whi̧né doirape i ape. Folosóró sale whi̧ta, Saimon doi mupatei, Pitapó du betere whi̧ró ama noma Andrutamo yóo, Sebediné naalema tamo Jems-ró noma Jon-tamo yóo, Filip-ró Batolomiu-tamo yóo, Tomas-rótakis moni siré kotere whi̧ Matyu-tamo yóo, Alpias-né naalema Jems-ró Tadeus-tamo yóo, ka̧lo ka̧loi whi̧ Saimon-ró Iskariot be whi̧kó Yesu dó̧póló eleké deyale whi̧ Judas-tamo yóo yóló, atima atérópó.

Yesuné ama dosa̧ayóló sóró beteró betere 12 whi̧rape dotonaairaalu, folosóró atimapaae i fo yalepó. “Juda fake mei, kae fakené be huluaró Samaria whi̧rapené be huluatamopaae feni,sipsip hupu kaae fókó fale Israel fake beterepaae fae. Dia̧ furaalu, i fo so whi̧ feapaae ha̧keamó yó maté kwȩyae. Hepen bemó betere Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala wóló, mió mo felekemó i mole ape. Mepaae kisi daae mole so whi̧ wisiróo, sinale so whi̧rape kepaaróo, mepaae humu fuluné tiki dore so whi̧ wisiróo, tiki tua̧móbetere dowi kepe doló ho̧konóo, yae. Ai ala yaaire fotoko̧ diaao̧moniné dupuyóló sini, ya̧lo dia̧paae ha̧le melalepó. Téyalepa, diaao̧mo me dupu sini, so whi̧ ha̧le tao sóró wisiraté kwȩyae. Dia̧ atéró furaalu,kold ósilpa ókopa moni sóró fao̧se. 10 Naao wa ó tómó deró betere kuti, ó horó betere hó be, ó dotó tikikélé tawóló fao̧se. Ti noatepae, ai kutó diratere whi̧rape atimané naaire o̧lakélé, ó fiyaaire bekélé ti ai be talenétóró melatepa ti mo wisirapó.

11 Dia̧ mé doasi be huluamó ó sawa be huluamó sókó fupa, ti mo wisi kisipa mole whi̧kó aimó beterémóló kelenaalemó betepa, ti mo ai whi̧tamotóró bitiré fóló, dia̧ me bepaae furaalu, ti ai be taalae. 12 Dia̧ ai whi̧né ama bemó sókó huturaalu, atimapaae ko̧leó, Talené dia̧ wisiró beterapa, hosaa muni deyóló dua betae fo yae. 13 Ai be talerape wisi kisipa mole whi̧tamo betepa, ti dia̧né hosaa muni deyóló mo dua betae dere foné atima su̧mó tao sóró wisiraalopó. Atima wisi tuȩ́ mole whi̧tamo bitinipa, ti dia̧né hosaa muni deyóló dua betere ala wisinaale ha̧le besekéréni, dia̧paae momó fesaae wó̧póló yae. 14 Mepaae whi̧nétamo dia̧ wisiyóló dape sini yóo, diaao̧ yó matere fokélé wisiyóló woseni yóo depa, ti dia̧ ai betere be, ó doasi be hulua taaróló faairaalu, atimané ai be hae diaao̧ hómó dakepatei fao̧sóró, aimó terepée deróló fae. 15 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Kótóné taleyóló kwia melaaire sukamó, dia̧ wisiyóló dape sinitere be huluamó betó mole so whi̧paae eraaire sekȩi alata, Komoraró Sodom be huluatamomó betó muale so whi̧paae eraaire sekȩ bosenóló, mo doakale dowi sekȩ melaalo ai ape. 16 Dia̧ta, kale bete hao̧ betó mole tua̧paaesipsip hupu kaae ya̧lo i dotonatere ape. Térapa, dia̧ wuliné kisipa kaae fosó fosó irutei, dia̧ me dowi ala muniru, kale ba ho̧kóserape kaae, naame yóló mo dua betae.

17 Ti noatepae, mepaae whi̧rapené kae kae sekȩi ala dia̧paae mo eraalopa, dia̧ mo hotowayóló kaae tawae. Téturaalu, atimané dia̧ fo tokó̧tamo yóló taletere whi̧rapené naase tua̧paae mulóo, atimané fo wosetere berape tua̧mókélé dia̧ susupuróló fokosói ala yóo yaalo ai ape. 18 Dia̧ ya̧lo doi erótu beteremó, tȩteróló kaae tareGavman whi̧raperó doasi topo whi̧rapetamo beterepaae fo tokó̧tamo yaai dapesó faalopó. Atéró, fo tokó̧lo dere ala Juda meire so whi̧nékélé wosóló kisipa yaalopó. 19 Téyaalotei, atimané dia̧dipula beteraai dapesó fupa, dia̧ noa fo yaaloé ó fo neyóló yaaloé yóló, whaalia yao̧se. Atéró fo tekȩtere be dȩmótóróti diaao̧ yaaire fo Tale Kótóné ama yó melaalo ai ape. 20 Ti atéró yaaitere fo dia̧né kisipané yaalomeitei, diaao̧ Ayané ama Kepe Wisiné i fo yae yóló yó mótu betepa, yaalo ai ape.

21 Me whi̧né ama nomatei me whi̧né dó̧póló eleké deyaalo ai ape. Beta̧ whi̧né ama naale senaale me whi̧né mo ti dóló sukunó̧póló eleké deyaalo ai ape. Naale senaalené hama alimatamo bóe dóló só deróló, mepaae whi̧né dó̧póló melaalopó. 22 Dia̧ ya̧lo ala erateremó, so whi̧ feané dia̧ hó̧róló, bóe du betaalo ai ape. Tétu betepatei, whi̧ me detamo ai sekȩi ala ha̧le beleté fóló kemetere kwiapaae sókó fupa, ti atétere so whi̧ aluyao̧sóró, ya̧lo tao saalopó. 23 Dia̧ ai be huluamó sókó fȩlalemó, ai be hulua so whi̧né dia̧tamo bóe dóló dia̧paae susupui ala eratepa, ti ai be taaróló me be huluapaae botokó fae. Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Ai Israel fakené be huluarape doko̧ fea kwȩyóló kemeréni teó kutu betepatei, kale Whi̧né Naalema sókó waalo ai ape.

24 Beta̧skul naalené a̧ yó matere whi̧ ama tȩteranénipó. Atétere kaae, kutó diratere whi̧nékélé a̧ tȩteróló kaae tare whi̧ ama tȩteranénipó. 25 Kaleskul naale a̧ kisipa siré fóló, ama kisipare alakélé a̧ yó matere whi̧né kisipare alatamo beta̧ su̧ yóo, kale kutó diratere whi̧né dere alakélé a̧ kaae tare whi̧né dere alatamo beta̧ su̧ yóo epata, ti mo wisirapó. Mo so whi̧né be tale kilituraalu, a̧ta dowi keperapené doasi topo kepe Belsebul-pó du betepa, ti ama be whi̧ so whi̧paaekélé beta̧ kaae eratere fotóró yaalo ai ape.

26 Atérapa, atima ai whi̧rape kolóló wiyao̧se. Ti noatepae, mió kinóló mole o̧la o̧larape fea take ha̧kearatepa kelaalopó. Kinóló mole ala ó fo so whi̧ feané kisipa yaalo ai ape. 27 Ya̧lo dia̧paae dilikitamo yó mótu betere fota, ti be dȩtamo ha̧keamó yae. Diaao̧ kikiti wosȩ́li dolomó du betere fo ti so whi̧ feané wosó̧póló, siki bemó daalu ha̧keamó yó melae. 28 Ti diaao̧ kepe bete doréni, mo tó tikimaaté sukó̧póló dele mo whi̧rape koróló, dia̧ wiyao̧se. Téni, naao tikiró kepe betetamo wusuró dowi si duku beterepaae taae deranére Talepaae beta̧ wiyae. 29 Whi̧rapené ba male tamo duputuraalu, sonaaimoni kené dupu dua dapó. Téretei, diaao̧ Aya Kótóné ama kisipané ai ba beleka̧amale haepaae derepae initepa, ti haepaae derepenénipó. 30 Diaao̧ topomó bilire niki feata, Tale Kótóné ama dosa̧ayóló mo tuȩ́rapó. 31 Atérapa, dia̧ whaalia yóló wiyao̧se. Ti i haemó betó mole ba beleka̧atiki kolósu, dia̧ kolósu depa, dia̧ta mo doasi o̧la ereteiné Kótóné ama dia̧ kisipa keteraalopóló de? Mo meipó.

32 Mepaae whi̧ denétamo amatei, so whi̧ feané keletómó, ȩta Keriso whi̧ beterapó depata, ti atétere whi̧ ó hepen bemó betere ya̧lo Ayané keletómó ita ya̧lo ne nopó yaalo ai ape. 33 Téyaalotei, mepaae whi̧ dené so whi̧ feané keletómó, ȩta Keriso whi̧ meipó depa, ti ya̧lokélé hepen bemó betere ya̧lo Ayané keletómó a̧ ya̧lo ala eratere whi̧ meipó yaalopó.

34 Ȩ i haepaae waleteita, ti i haemó betó mole so whi̧ fea bóe dele ala taaróló, dua beteró̧póló wale nisiyao̧se. Téni, i haemó betó mole so whi̧ tua̧mó tekeróló me fake kae beteróo, me fake kae beteróo yaairaalu walepó.

35 Ȩ wóló betere bete i ape.

‘Naaleró alimatamo tua̧mó tekeróló bóe delóo, senaaleró hamatamo betere alakélé tua̧mó tekeróló bóe delóo,
whi̧né dokore soné ama hyama seretamo bóe dóo, yaalopó.
36 Whi̧ mené ama fake so whi̧ ó a̧tamo beta̧mó betere so whi̧nétei, a̧tamo bóe daalo ai ape,’ erapó.
37 Mepaae whi̧ dené ȩ sisópaae eróló, ama alima ó hamapaae doasi hȩkesené sukó̧ló yaala sókó fu betepa, ti atétere so whi̧ ȩtamo beta̧mó betaaire su̧nipó. Mepaae whi̧ dené ama naale ó senaalepaae yaala sókó furaalu, ȩ sisópaae eratepa ti atétere so whi̧ ȩtamo beta̧mó betaaire su̧nipó. 38 Mepaae whi̧ dené a̧ suka̧aire filipaa ni amatei beleyóló ȩ sya a̧nitepa, ti ai so whi̧ ya̧lo fo wosetere so whi̧ betaaire su̧nipó. 39 Mepaae whi̧ dené ama betere bete me ala yao̧sórópóló, amatei hotowayóló kaae tapa, ti atétere whi̧né ama betere bete aluyaalo ai ape. Mepaae whi̧ dené ya̧lo ala eraairaalu, ama betere bete me o̧la meipóló aluratepa, ti atétere whi̧né ama betere bete aluni, ha̧le muó tawaalo ai ape.

40 Whi̧ me dené dia̧ wisiyóló dape sóró kaae tatepa, ti ȩtei wisiyóló dape sirapó. Mepaae whi̧ dené ȩ wisiyóló dape supata, ti ȩ dotȩyale sekȩ́ ya̧lo Ayatei wisiyóló dape sirapó. 41 Whi̧ me dené mepaae whi̧ kilituraalu, Kótóné ama fo eratere ko̧ló whi̧póló, mo wisiyóló dape supa, ti atétere whi̧né Kótóné ama ko̧ló whi̧né sere dupu su̧tóróti saalopó. Whi̧ me dené mepaae whi̧ kilituraalu, a̧ta mo donoi ala dere whi̧póló mo wisiyóló dape supa, ti atétere whi̧né kale mo donoi ala dere whi̧né sere dupu su̧tóróti saalo ai ape. 42 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Whi̧ me denétamo mo belei sokótei betere whi̧ ya̧lo ala erótu betere whi̧póló siri wȩi nae yóló melatepa, ti ai ala deremó dupu ha̧sókó feni, motóró saalopó,” yalepó.

Copyright information for `PPO