Matthew 18

Kótóné tȩteróló kaae tare hepen be tua̧mó doasi doi mole whi̧ deé yale fo

(Mak 9:33-37, Luk 9:46-48)

Atéyale sukamó, Yesuné ama yó matere whi̧rape a̧ beterepaae wóló woseturaalu, “Hepen bemó Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó whi̧ fea betó moletei, mo doasi topo betere whi̧-a, de?” yalepó.

Ai fo depa, ama beta̧ naale beleka̧amale dape sóró atima betó mole tua̧mó daaló bitu duraalu, “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Dia̧ kisipa tiki feteyóló, etei naale ketei kaae bitinitepa, ti Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧paae mo sókó faalomeipó. Térapa, mepaae so whi̧ detamo amatei deróló i naale male kaae mo dua betepa, ti ó hepen bemó betere Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó topo whi̧ ai betere ape.

Mepaae whi̧ dené etei kaae naale male ya̧lo doimó, mo wisiyóló dape supa, ti ȩtei wisiyóló dape sirapó. Téretei, mepaae whi̧ denétamo mepaae doi muni, ȩpaae kisipa tiki tiróló betere belei sókó dei so whi̧ dowi ala yó̧póló me ala eratepa, ti atétere whi̧né depamó mo doakale kane fake duwóló wȩi kȩla tua̧paae taae falua̧sóró mo wisi wua̧pó.

Mepaae i haemó betó mole so whi̧né mepaae so whi̧ dowi ala yóló dée nó̧póló, mepaae alarape mo eraalo ai ape. Atétere whi̧ a̧tei mo dowi kwia saaireteimó, doasi wiyó̧póló yae! Ai alarape mo yaalotei, u kale whi̧ dowi ala yóló, dée naaitere tu̧ muao̧sóró yae. Me whi̧ atéró dowi ala yó̧póló, tȩ mulatere whi̧ ti doakale dowi kwia saaireteimó wió yae! Naao naase ó hóné ya̧ dowi ala yó̧póló dée nalatepa, ti atétere naase ó hó tukóló taae falae. Ti noatepae, naao naase ó hó beta̧ daayóló, mo ti betó tawaaire be tua̧paae sókó fupa wisirapó. Naao hó ó naase tamo daayóló betera̧le tikimó, Talené mo ti dó tare si dolopaae taae deratepa mo dorapó. Naao kelenétamo ya̧ dowi ala yó̧póló dée nalatepa, ti atétere kele sokóló taae falae. Ti noatepae, beta̧ keletamó bitu, mo ti betere be tua̧paae sókó fupa wisirapó. Naao kele tamo daayóló betepa, mo ti dó tare dowi sipaae Talené ya̧ taae derao̧sóró dapó.”

Fokó fole sipsip hupupaae dó faróló yale fo

10 “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. I betó mole naale momale mo doi muni belei sokótei betepa, dia̧ teteirapepóló tȩterao̧se. Ti noatepae, atima kaae tareensel-rape ó hepen bemó betere ya̧lo Aya Kótóné kelepaa koló tarapó. 12 I dere fo wosóló, diaao̧ noa kisipa mute? Whi̧ beta̧né ama 100sipsip hupurape whaanalemó, beta̧ hupu alutepa, ama neté yaaloé? Kale 99 hupurape du sokoremó betó mupatei taaróló, kale beta̧ aluyale hupu kekene faalo ai ape.

13 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Kale whi̧né ai aluyale hupu keletepa, ti a̧ mo hai̧né sinóló betaalo ai ape. Ti noatepae, betó mole 99sipsip hupurape kilitu hai̧tu betepatei, kale aluyalesipsip hupu keletepa, dere hai̧né mo teraae falapó. 14 Atére kaae, i kale doi muni belei sokótei so whi̧ beta̧kélé aluyao̧sóró, ó hepen bemó betere diaao̧ Ayané doasi kisipa mutu beterapó,” yalepó.

Ya̧paae eratere dowi ala donorae yóló dere fo

15 “Naao noné ya̧paae me dowi ala eratepa, ti ya̧ a̧ beterepaae fóló, diaamosisi beta̧mó bitu no-ó, naao ȩpaae etei kaae dowi ala eralepóló yó melae. Ama naao dere fotamo wosóló, hapale donoratepa, ti diaamo tua̧mó muale sekȩ kemeyóló, beta̧mó wisiyóló ai betere ape. 16 Aténi, naao dere fotamo woseni hó̧róló dowa̧ae fupa, ti kale asȩmó yóló muló betere fo sya furaalu, fea ala fea mo yalepóló, kelale whi̧ tamo ó sore dapesó fóló, dia̧ fea bituraalu, teraayóló ai sekȩ wisirae. 17 Amatamo dia̧né dere fokélé wosenitepa, ti touró betere Keriso fake so whi̧né keletómó ha̧keamó yó meló̧póló yae. Atéra̧lemókélé, Keriso so whi̧né dere ma fo woseni hó̧ratepa, ti a̧ Keriso doi muni, ha̧le mo whi̧ kaae ótakis moni sere whi̧ kaae beteró̧póló yae.

18 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Naao me whi̧ hamopaae erale dowi ala, mo yalepóló teraayóló kemeréni ha̧le muó tapa, ti Kótóné ó hepen bemókélé dokóló ai muló betere ai ape. Naaotamo me whi̧ hamomapaae erale dowi ala mo yalepóló teraatepa, ti Tale Kótóné ó hepen bemókélé, teraayóló muló beterapó.

19 Ya̧lo dia̧paae i dere ape. Atétere kaae, dia̧kó whi̧ tamo mo beta̧ kisipa muóló ó hepen bemó betere ya̧lo Aya Talepaae momaturaalu, me o̧lakó wosetepa, ti ai wosetere o̧la ama mo melaalo ai ape. 20 Ti noatepae, ya̧lo doi hale sóró horaairaalu, whi̧ tamo ó sorekélé touróló betepa, ti atima tua̧mó ȩkélé beterapó,” yalepó.

Mené erale dowi kwia ha̧le kemeratere fo sale fo

21 Tétepa, Pita Yesu beterepaae wóló a̧paae woseturaalu, “Tale-ó, ya̧lo noné ȩpaae erale dowi ala ha̧le kemeraalopóló meteró fapo enére? Wȩi keró fapomó maaté yóló su̧póló taaranére?” yalepó.

22 Ai fo depa, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Ya̧lo ya̧paae mo i dere ape. Wȩikeró félimó maaté deretei su̧nipa, deté fu beteró 77 félimó, ama dowi ala kemera̧le wó̧póló yae.

23 Atéró kale ó hepen bemó betere Talené tȩteróló kaae tare ao̧mó mole alata, etei ala dere kaaepó. Beta̧ doasi topo whi̧né amamoni kwia mulóló saletei, ama kutó diratere whi̧rapené meteró saleró taleyaai a̧ beterepaae ape yalepó. 24 Atéró, kaae sóró taletu betalemó, beta̧ 10,000kold kapa sekȩ da̧le sóró, kwia mulóló sale whi̧ kale doasi topo whi̧ beterepaae dapesó walepó. 25 Ai whi̧né ama kwia mulóló salemoni tokó̧ melaairetei su̧mó tanipa, ama doasiné mepaae kutó diratere whi̧paae duraalu, ai whi̧kélé, ama somakélé, naale senaalekélé, mené wae sóró dupu yó̧póló dotonóo, ama o̧la o̧lakélé mo fea me whi̧né dupu yó̧póló dotonóo, yae. Téró, aimoniné ti ama mole kwia kemeraairaalu, sóró ape yóló mulalepó.

26 Ai ala yaaitepa, kale whi̧ a̧ ama doasi daale felekemó bukutiri tea̧ró bitu dua naamei fo yóló duraalu, ‘Ya̧lo ya̧ betemó kwia mulóló sale o̧la o̧la fea tokó̧ melaalopa, sawa kaae tawae,’ du betalepó. 27 Kale kutó diratere whi̧né fo depa, ama doasiné a̧ kelalemó, a̧ ko̧lené sukuturaalu, kwia molemoni me o̧la meipóló, kale whi̧ a̧ ha̧le fó̧póló dotonalepó.

28 Téyaletei, ai kale whi̧ a̧mo furaalu, ama 100denarias moni kwia mulóló sale whi̧ kȩle felepó. Ti ai whi̧ta, atimaamo beta̧ kutó ditere whi̧póló kisipa muni, ama depamó botokó̧ sóró taru, mo deteraayóló duraalu, ‘Ya̧lo 100denarias moni ya̧paae kwia mulapa, mo miótitei, hapale tokó̧ a̧lae’ yalepó.

29 Ai fo depa, kale whi̧ a̧ bukutiri tȩane doropóló, mo dua naameiné a̧paae duraalu, ‘Ya̧lo tokó̧ melaalopa, sawa kaae tawae,’ yalepó.

30 Téyaletei, kale whi̧né kaae tawaalomeipóló,dipula be kaae tare whi̧paae duraalu, ‘Ama kale kwia salemoni tokó̧ melatere sukamó ti a̧ sókó daalaasepólópa, ha̧le beteró̧póló yae,’ depa, kale whi̧dipula beteralepó. 31 Atétepa, mepaae atima beta̧ kutó ditere whi̧rapené ai ala kolóló, atimakélé dei tuȩ́ muóló sekȩtepa, atimané doasi topo whi̧paae i ala yalepóló a̧paae yalepó.

32 Atéró ene wale fo wosóló, kale doasiné ai ala yale whi̧paae ape yóló, a̧paae duraalu, ‘Ya̧ta mo dowi ala yó tare kutó diratere whi̧ ai ape. Naao ȩpaae mo dua naamei fo depa, ya̧lo ya̧paae doasi kwia moletei, me o̧la meipóló taaralepó. 33 Térapa, ya̧lo ya̧ ko̧lené sukó̧ló taalótu yale kaae, naaokélé diaamo beta̧ kutó ditere no hamoma ko̧leturaalu, ai ala iniyólópó,’ yalepó. 34 Atéró, kale doasi topo whi̧ a̧ fopaae buólo, u kaledipula be kaae tare whi̧paae duraalu, ‘Ama kwia molemoni momó tokó̧ meló̧pólópa, a̧dipula beteróló, susupuróló fokosói ala deté fu betae,’” yalepó.

35 Ai fo deté fóló kemetepa, Yesuné ama yó matere whi̧rapepaae duraalu, “Naao no hamomané ya̧paae erale dowi ala me o̧lameipóló, mo hosaa turóné kemerénitepa, ti ó hepen bemó betere ya̧lo Ayané dia̧ doko̧ feapaaekélé ai kaae alatóró eraalo ai ape,” yalepó.

Copyright information for `PPO