Matthew 6

Mepaae ya̧ya̧re so whi̧ tao sae ere fo

“Diaao̧ du betere wisi ala so whi̧né kolóló dukiró̧póló, momókó yao̧se. Diaao̧ dere wisi ala tamo kolóló dukiró̧póló du betepa, ti ó hepen bemó betere diaao̧ Ayané melaaitere dupu saalomei ai ape.

Até yao̧sórópa, dia̧né mole o̧la o̧larape mepaae ya̧ya̧re so whi̧mó ha̧le melaai depa, ti tiki tua̧paae dorutei tó tikiné ha̧le siki̧litere whi̧rapené wisi ala dapó yó̧póló, du betere ala kaae mo yao̧se. Ti ai whi̧rapenéta, fo wosetere berapemókélé, tu̧ tómókélé, so whi̧né atima doi hale sóró horó̧póló kisipa mutu, touró betere so whi̧né keletómó dua dapó. Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Atétere whi̧rape atima me dupu kaae saalomei, mo su̧mótóró ai sóró tare ape. Térapa, naao o̧la o̧la mepaae ya̧ya̧re so whi̧mó ha̧le melóló, ya̧lo etei kaae o̧la melalepóló kisipa yó tani, mo keterae. Diaao̧ mepaae o̧la o̧la ya̧ya̧re so whi̧mó materetei so whi̧ feané kelao̧sóró kikiti melae. Ti atéró kikiti dere ala keletere Aya Talené amatóró diaao̧ ai dere alamó dupu melaalopó.”

Yesuné moma etéró yae yóló yó maletei

(Luk 11:2-4)

“Téyaalopa, diaao̧ Talepaae momaturaalu, tua̧paae dorutei wisire nisiyóló ha̧le siki̧litu betere whi̧rapené dere moma kaae mo yao̧se. Ti atimané momaturaalu, fo wosetere berapemókélé, doasi tu̧ tómókélé, so whi̧ feané dukiró̧póló dua dapó. Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Atétere so whi̧né duputa me kae muni, mo su̧mótóró ai sere ape. Téni, Talepaae moma yaairaalu, naao be dolopaae fóló tu̧ kinóló bitu, kelené kilinire diaao̧ Aya Talepaae beta̧ momayae. Atétepa, ti kikiti kinóló dere ala keletere Ayané dia̧mó dupu melaalo ai ape. Diaao̧ Talepaae momaturaalu, Kótóné ala kisipa inire whi̧rapené bete munire forape ha̧le ho̧ko deté fu dere kaae yao̧se. Ti atimané atéró fo̧lo si̧yóló dere momata, Talené wosaalopóló kisipa muóló dua dapó. Térapa, atimané ai dere ala kaae diaao̧kélé yao̧se. Ti noatepae, diaao̧ ya̧ya̧re o̧la a̧paae wosaai teópatei, diaao̧ Ayané ama mo kisiparapó.

Térapa, diaao̧ Talepaae momaturaalu etéró yae.

‘Hepen bemó betere da̧né Aya-ó, Ya̧ta dowi ala mo beta̧kélé muniruraalu, naao ere ala mo kaepó. Téreteiné ya̧ta, fea alané bete Tale betepa, so whi̧né naao doi hale sóró horóló, mo doasi doi muló̧póló yae.
10 Naao tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala wisinaale wó̧póló yae. Naao kisipa mole ala ai hepen bemó irure kaae, i haemókélé atéró̧póló yae.
11 Da̧né mió i be dȩmó naaire o̧lakélé naao su̧mó a̧lae.
12 Mepaae whi̧rapené da̧paae erale dowi ala kwia da̧né tani, me o̧la meipóló ha̧le kemerótu yale kaae, da̧né dowi ala kwiakélé naao ha̧le kemerae.
13 Da̧ me dowi ala yóló dée naaire tikipaae a̧lisóró fao̧sóró, naao seséyóló tu̧ wisitei yó mótu betae.
Téturaalu, da̧ dowi ala yó̧póló sesemeratere bóe whi̧né só derao̧sórópa, ai tu̧ naao seséyóló da̧ tao sae,’ yóló dua yae.
14 Ti mepaae whi̧rapené dia̧paae erale dowi alatamo, me o̧la meipóló ha̧le kemeratepa, ti ó hepen bemó betere diaao̧ Ayané dia̧né yale dowi alakélé, ha̧le kemeraalo ai ape. 15 Téyaalotei, mepaae whi̧rapené erale dowi ala me o̧la meipóló, diaao̧tamo ha̧le kemerénitepa, ti ó hepen bemó betere Ayané diaao̧ dowi alakélé, ha̧le kemeraalomeipó.”

Yesuné o̧la weyóló ha̧le betere alamó yale fo

16 “Diaao̧ Talepaae momayaairaalu, o̧la weyóló ha̧le betere sukamó, tua̧paae dorutei tó tikiné siki̧litere whi̧rapené dere ala su̧róló yao̧se. Ti so whi̧né atima mo wisirapó yó̧póló kisipa mutu, o̧la weyóló atimané kelepaa hu̧mula yóló bitua dapó. Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Ai whi̧rape atimané duputa, me kae saalomei, mo su̧mó ai sere ape. 17 Tépatei, dia̧ moma yaai o̧la weyóló bituraalu, diaao̧ topo nikimówel wȩi dilóo, diaao̧ kelepaakélé fokóo du betae. 18 Ti noa yao̧sóró meipó. Mepaae whi̧rapené dia̧ o̧la weyóló beterapóló kisipa yao̧sóró dapó. Diaao̧ kelené keleneire Ayané ama beta̧ diaao̧ ai kikiti dere ala kelerapó. Atére Aya Talené amatóró dia̧mó dupu wisi melaalo ai ape.”

I haemó wisi wisi o̧la beta̧paae huatu betao̧se yóló yale fo

(Luk 12:33-34)

19 “Dia̧ i haemó bituraalu, ekȩle yóló ita ya̧lo o̧lapóló, beta̧paae huatu betao̧se. Ti noatepae, i haemóta hoti dakóló ó dowi ero siné turukóló ó o̧lémi nokole whi̧rapenékélé kikiti be fulukóló sua dapó. 20 Aténi, diaao̧ wisi wisi o̧la ó hepen bemó beta̧paaeróló mulaté holó̧póló yae. Ti ai bemóta ero sinékélé, hotinékélé doréni, o̧lémi nokole whi̧rapenékélé be fulukóló o̧lémi saalomeipó. 21 Ti naao wisi wisi o̧la mole tikimótóró naao hosaakélé mo turó ai mole ape.

22 Naao keleta, ti tiki turó dȩró beterelamp sa̧ su̧ ai ape. Naao kele tamo wusuró wisipa, ti tiki turó dȩyó falapó. 23 Téni, naao keletamo dilikipa, ti tikikélé turó dilikirapó. Naao tiki tua̧mó ere dȩtamo aluróló dilikipa, ti naao betere betekélé mo turó diliki yó falapó.

24 Beta̧ kutó diratere whi̧nétei tȩteróló kaae tare whi̧ tamoné kutó diranénipó. Ti me whi̧né du, i kutó dirae, me whi̧nékélé i kutó dirae depa, atimaamo wusuróné kutó beta̧ whi̧né diraaire mo su̧nipó. Ti noatepae, me whi̧ hó̧róló me whi̧paaemo hȩkesené sinóló yaala sókó fole ala yaalo ai ape. Ó me whi̧paaemo doasi hȩkesené sinóló yaala sókó fóo, me whi̧mo hó̧róló sisópaae eróo yaalopó. Tétereteiné beta̧ whi̧tei Kótóné ala eratere whi̧ betóo,moni dia̧ tȩteróló kaae tare whi̧ ao̧róló,moniné kutó diratere whi̧kélé betóo, enénipó.”

Nokole o̧la ó deraaire kutimó whaalia yao̧se ere fo

(Luk 12:22-31)

25 “Térapa, ya̧lo dia̧paae i dere ape. Dia̧ betere beteta diaao̧ naaire o̧la ó wȩi nisiyóló ȩ noa naaloé? ó kuti noa deraaloé? yóló, whaalia du betao̧se. Ti ai o̧la o̧la-a, doasi o̧lapa whaalia du betere? Ya̧ betere beteta, ti mo doasi topo o̧la ai ape. Naao deró betere kuti-a doasi topo o̧lapa, whaalia du betere? Naao tikita, ti mo doasi topo o̧la ai ape. 26 Barapepaae eratere ala dia̧né kisipa muae. Atimané naaire o̧la wae bilitere ala ó o̧la sóró bepaae mulatere ala dua de? Tétumitei, ó hepen bemó betere diaao̧ Ayané atimané naaire o̧la su̧mó mótua dapó. Ti ai barapeta doasi o̧la meitei, ama tao sua dapó. Ti dia̧ so whi̧ta, mo doasi o̧la beterapa, ama kisipa keteraalopóló de? 27 Me whi̧né ama whaalia dere alané a̧ bitiré faaire be dȩ ama su̧mó hi̧kili faranére? Mo meipó.

28 Dia̧ kuti noa deraaloé yóló, whaalia du betere-a, kale ho̧ko yó mole nerape kisipa muae. Ti atima kémi bisikó̧ló kuti nomotere ala dumipó. Mo meipó. 29 Tépatei, ya̧lo dia̧paae i dere ape. Mió i yó mole nerapené ere au wisiné kale doasi topo whi̧ Solomon-né sua yale kuti wisinaalené ere aukélé mo teraae falapó. 30 Dia̧ tuȩ́ tiki tiratere ala tómó dakeró betere whi̧rape-ó, i haemó yó mole nerapeta, mió beta̧ yóló dóta, doyaaire o̧latei, Kótóné ama mo wisiyóló aurótua dapó. Ti Talené ai ne aurótu dere kaae, diaao̧ saaire kuti dia̧mó su̧mó melaalomeipóló du bitu de? 31 Atérapa, o̧laró wȩitamo noa naaloé? ó kuti ȩ noa saaloé? yóló, whaalia du betao̧se. 32 Ti noatepae, ha̧le ho̧ko betó mole so whi̧rapené ai o̧la o̧larape saaitapóló doasi ketekȩ butu beterapó. Tépatei, dia̧né ai ya̧ya̧ du betere o̧la o̧lata, ó hepen bemó betere diaao̧ Ayané ama mo kisiparapó. 33 Térapa, folosóró Kótóné ama tȩteróló kaae tare alaró, mo donoi ala wisinaaletamota, mo doasi bete mole alapa, ketekȩ buóló erótu betae. Atétepa, ti mepaae ya̧ya̧tere o̧la o̧lakélé fea Talené ama mo su̧mó melaalo ai ape. 34 Atérapa, dó be dȩmó noa ala yaaloé yóló whaalia du betao̧se. Ti dó be dȩmó yaaire alata, ai be dȩmótóró eró̧póló yae. Upaae bitiré faaire be dȩmó yaaire sekȩi ala, mió i be dȩmó dere alatamo tourao̧se.”

Copyright information for `PPO