Philippians 3

Tó tikiné dere alamó da̧né kisipa tirótumipó ere fo

Ya̧lo norape-ó, kemeróturaalu dere fo i ape. Tale tua̧mó bituraalu, hai̧né sukutu betae. Take ya̧lo asȩyale fo kaae momó i dereteita, sekȩnipó. Me alané dia̧ só derao̧sóró seséturaalu i dere ape. Ai hao̧rapené dia̧ tukó nao̧sóró mo hotowayóló kaae tawae.

Ti atimata, dowi alamaaté ha̧le yó taruraalu, whi̧né tikimótei siri eróló, tiki dorótu betere whi̧rapepó. Ti noatepae, take Kótóné ama so whi̧póló tiki sekaȩ tukóló sirirótu yale kaae, mió da̧kélé ama so whi̧póló siriró beterapó. Da̧ atéró betere so whi̧ Kótóné Dȩi Kepe Wisiné fotoko̧ratepa, a̧ ao̧mó sukó̧ló bituraalu, doa Tale-ó yóló hale sóró horótu beterapó. Ti da̧ta, me ala ó me whi̧ kolóló bopé fake dumitei, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné doi hale sóró horóturaalu, ama ere alamó da̧ bopé faketu beterapó. Atétu, i haemó ayarapené kae kae mara mole alaró tó tikimó du betere alatamo mupatei, ai alarape mo bete mulapóló da̧né tuȩ́ tiki tirótumipó.

Ȩ atei kaae tó tikimó bopé fake yaaire bete doasi mulapó. Mepaae whi̧ dené ama du betere alarape bete mulapóló kisipa tiki tiratepa, ti ya̧lo i haemó dere alanétei atimané du betere ala fea mo teraae felénérapó. Ti ȩta, ho̧ko deale whi̧ mei, ya̧lo haené deóló bitiré wóló, bokó wale be dȩ sókó wapa, ti ya̧lo tikimó siriralepó. Ȩta, be kae whi̧ mei, mo Hibru be fo bole Israel whi̧kó Benjamin fakepó. Ȩta, da̧ Hibru so whi̧né ayarapené mara mole ala taaréni, mo wisiyóló sya fu beterepó. Atéró bitu, Kótóné yóló muló betere fo dosa̧ayóló bete mo wisiyóló sya fu betaleteiné ȩ beta̧ Farisi whi̧ beterapó. Atéruraalu, me kae kisi alané da̧né ayarapené du betale ala alurao̧sóró, mo ketekȩ buóló Keriso fake so whi̧tamo bóe dóló susupurótu betalepó. Atéturaalu, Kótóné tukóló muló betere fo ya̧lo eraté fu betepa so whi̧né kilitu, me ala ha̧sókó fele whi̧pó fo ȩpaae mo inipó.

Atétu betale whi̧tei, take ya̧lo doi muale alarape taaróló mió Yesu Kerisoné ala sya fóló eróturaalu, ai alarape fea ha̧le o̧la ao̧ralepó. Ai alamaaté meitei, ȩ tȩteróló kaae tare whi̧ Tale Yesu Keriso a̧ta, mo bete mole alané Talepóló, a̧ tuȩ́ yaaitere ala doasi ketekȩ buóló deté furaalu, mepaae o̧la o̧la fea bete muni, mo ha̧le taae fatere o̧la kaaené kelerapó. Ti Yesu Keriso a̧ ya̧lo Talepóló sóró beteróturaalu, ya̧lo tare o̧la o̧la fea taaróló, mo ti kisipa keteralepó. Kale tukóló muló betere fo sya fóló ya̧lo erótu betaleteimó, Talené ȩpaae donoi whi̧pó yó̧póló kisipa tirótumipó. Téni, Yesu Keriso tua̧mó bitu a̧paae tuȩ́ tiki tiratere kilitu, Kótóné ȩpaae donoi whi̧pó eranée yóló doasi kisipa mutapó. Ti ai donoi alata, Yesu Kerisopaae tuȩ́ tiki tiratere betené Kótó tua̧mó wou beterapó. 10 Ya̧lo hosaa tua̧mó Yesu Keriso mo diriyóló kisipa yaai dapó. Atéru, a̧ sukó̧ló momó kepaayale fotoko̧ kisipa yóo, ama tikimó sale kae kae sekȩi ala ȩpaaekélé eratepa sóo, a̧ mo dowi hale sóró sukutu yale kaae, ȩkélé atéró suka̧ai tuȩ́ mutereteiné Talené ȩ mo suró̧póló kisipa mutapó. 11 Téró, a̧ momó kepaayóló mo ti betere bete su yale kaae, ȩkélé atéró momó kepaayóló mo ti betaaire bete saalopóló kisipa mutu dapó.

Da̧le molemó sókó faai sururu yóló fole ala

12 Ti Talené ama ȩpaae eraai tukóló mulale alarape fea mió sóró tani, teórapó. Kótóné ya̧lo du betere alakélé wisirótu beteretei mo ti wisiréni, teópó. Yesu Kerisoné ȩ tua̧paae eraaire ala mupa, ama ȩ tawóló dape salepó. Até yaleteiné, ama ai eraaire ala ha̧le muao̧sóró ȩ dekayóló ha̧le bitini, ai ala saairaalu doasi ketekȩ butu beterapó. 13 Norape-ó, ya̧lo ai saai du betere alata, mo turó sóró tanipóló kisipa mutapó. Tépatei, ya̧lo du betere ala beta̧ i ape. Take deté wale alarape kisipa keteróló, tukóló muló betere da̧lemó sókó faairaalu, ketekȩtamo folepaaetóró fu beterapó. Aita ha̧le mei, ȩ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné ȩpaae hepen bemó mole ala wisi saai ape eretei saairaalu, muló betere da̧lemó sókó faai ketekȩ buóló fu beterapó.

15 Talené ala mo diriyóló tuȩ́re so whi̧ da̧ fea, atei kisipatóró muóló betae. Dia̧kó mepaae whi̧né ya̧lo i du betere fo tua̧mó me fokó ha̧sókó falapóló kisipa mutepa, ti atére alakélé diaao̧ kisipa yó̧póló, Kótóné ha̧kearaalopó. 16 Atéyaaipa kaae taru, da̧né kisipa sere da̧lemótóró erótu betaalopa sae. 17 Norape-ó, mepaae whi̧rapené ya̧lo du betere ala kolóló sya wou betere kaae, dia̧kélé atétóró yae. Da̧né yó matere fo wosóló sya fu betere so whi̧né dere ala kolóló tuȩ́ muae. 18 Ti noatepae, take ya̧lo dia̧paae yó maté wou betale fo kaae, miókélé dia̧paae momó woletamo i dere ape. Mepaae so whi̧né dere alané Yesu Keriso dóló olerale nitamo bóe du beterapó. 19 Ti ai whi̧rape atima ai ala deté fóló, mo ti aluyaaire tikipaae sókó faalopó. Atima tȩteróló kaae tare kótóta, ti o̧la naai ekȩlere ala ai ape. Atima haleni, mo sonaalei alatei, bete mulapóló bopé faketu beterapó. Atimané kisipa tikikélé haemó mole alapaae mutu beterapó. 20 Tétu betepatei, da̧né turuku beta hepen ereteiné so whi̧ aluyao̧sóró tao saaire Tale Yesu Keriso a̧ hepen be taaróló i haepaae wó̧póló, da̧ faairaalu ketekȩ buóló kaae tawóló beterapó. 21 Ti ai sekȩ́ tua̧móta, fea ala ama tȩteróló kaae tawaaire fotoko̧ mo turó bulapó. Da̧ i haemó mo whi̧né daale tiki taaróló, ama mo kae daale dȩi tiki wisinaale kaae daaló̧póló eraalopó.

Copyright information for `PPO