Revelation of John 13

Doasi wȩi kȩla tua̧mó sókó holale syaae kaae o̧la

Téró ai wȩi kȩla tua̧mó syaae kaae o̧la sókó hotepa kelalemó, topo wȩikeró daayóo, sekȩ́rapekélé naase tamo daayóo, erepó. Ai sekȩ́rape tómó tȩteróló kaae tare doasiné deratere topo taorape deró beterepó. Ai toporape doko̧mó Kótó faletere doirape asȩyóló dakerótua yó molepó. Ai syaae kaae o̧lata, moleapat kaae ao̧rutei, ama ho̧leke tibeané ho̧leke kaae daayóo, ko̧lókéle,laiyonné ko̧ló kaae daayóo erepó. Téró, kale wuli disóné fotoko̧kélé, ama tȩteróló kaae tare alakélé, fea ala yó̧póló, sóró beteró betere alakélé, ai kale wȩimó sókó holale o̧lapaae malepó. Ai kale syaae kaae o̧lané toporapekó beta̧mó, mo ti sukunei to̧ daayaletei, momó duniyale siri mupa kelalepó. Atére ala kilitu i hae kwia feamó betó mole so whi̧ feané “Haió” yóló siraturaalu, kale syaae kaae o̧lané ama dere alapaae tuȩ́ tiki tiróló sya felepó. Ai kale disó kaae wuliné kale syaae kaae o̧lané doasi fotoko̧i ala yó̧póló sóró daalatere ala kolóló, so whi̧ feané ai kale disó kilituraalu, “A̧ta mo doa Taletóró,” hi̧tipó yóló, atima a̧ daale ao̧mó sukó̧ló bituraalu, ama doi hale horalepó. Atétu yale kaae, “I kale wȩimó sókó horale syaae kaae o̧latamo de su̧re? A̧tamo mené bóe dele alakélé mo enénipó,” yóló dukirótu betalepó.

Téró, ai kale syaae kaae o̧lané bopé fake dere fokélé, Kótó faletere fokélé, so whi̧ tȩteróló kaae tare alakélé, yó̧póló mené a̧ fotoko̧ su̧mó melalepó. Ai sekȩ́ a̧ ai ala yó̧póló sóró beteratepa, eraté fu bituraalu, 42 wélié tua̧mó eróló kemeró̧póló tȩ melalepó. Ama ko̧lómó dere foné Kótó eratere fokélé, Kótóné doi ho̧ko eróló faletere fokélé, Kótóné ama hepen bemó a̧tamo betere whi̧rape faletere forapekélé du betalepó. Téturaalu, Kótóné atima dowi ala kemeróló kae beteró betere so whi̧tamo bóe daairaalu, ketekȩ buló só deraaitepa seséni, ama yaaire ala beta̧ yó̧póló taalalepó. Kae kae fakekélé, kae kae tiki daae mole so whi̧kélé, kae kae be fo bole so whi̧kélé, tȩteróló kaae dilikiyó mole hae kwiarapekélé, mo fea ama tȩteróló kaae tanó̧póló mené a̧paae fotoko̧ malepó. I hae kwia feamó betó mole so whi̧né, kale syaae kaae o̧la ao̧mó sukó̧ló bitu, “Ya̧ta Talepó,” du betaalo ai ape. Ti atimata, kalesipsip hupu malené mo ti betó tarebuk-mó doi asȩnire so whi̧pó. Ti aiSipsip hupu maleta, i hae kwia keké naaipatei, dó̧pólópó yóló muló betere hupu malepó. Mepaae whi̧ de wosȩ́li daapata, ti i dere fo wosóló tuȩ́ muó̧póló yae.

10 Whi̧ me detamo bóe duraalu, wae sóródipula beteraalopóló tukóló muló betepa, ti mo atétóró yaalopó.
Whi̧ me de bóe whi̧né bóe dele sepakené dó̧pólópó yóló muló betepa, ti mo sepakenétóró daalopó.
Até yaairemó, Kótóné kae beteró betere so whi̧paae sekȩi alarape wapakélé, haepaae derepéni, diriyóló bitu, Talené ama ala beta̧ ketekȩ buóló eró tawae.

Hae tua̧mó sókó holale syaae kaae o̧la

11 Téró ya̧lo kelalemó, hae dolomó syaae kaae o̧la me sókó horalepó. Ai sekȩ́né ama topomóta,Sipsip hupu malené sekȩ́ kaae daalutei, ama dere fo wosalemó, kale wuli disóné fo kaae yalepó. 12 Kale haemó sókó horale syaae kaae o̧lapaae folosóró wȩimó sókó horale sekȩ́né ama tȩteróló kaae tare ala melalepó. Atétepa, nalo wale sekȩ́né ama tȩteróló kaae taru, kale folosóró wale sekȩ́né doi eróturaalu, i haemó betó mole so whi̧ feané kale suki̧tei tokó̧ló doasi siri mole sekȩ́paae Tale-ó, yóló doi sóró horó̧póló sȩtu betalepó. 13 Ai kale sekȩ́né amatei mo doakale kae kae kelemei alarape eróturaalu, so whi̧ feané keletómó sikélé ó hepen be taaróló i haepaae dorowó̧póló erótua yalepó. 14 Kale folosóró wale sekȩ́né doi doasi muló̧póló mené a̧ fotoko̧ su̧mó matepa, kae kae kelemei alarape erótu betalepó. Téturaalu, i hae kwiamó betó mole so whi̧ fea dilikó̧ló kó̧paae falatua yalepó. Téró, kale haemó sókó holale sekȩ́né i haemó betó mole so whi̧paae duraalu, sepake daayale tikimó doasi siri mole sekȩ́né ama doi doasi muó̧póló, ama aso su̧róló aleale o̧la daalae, yóló mulalepó. 15 Téró, kale folosóró wale sekȩ́ su̧róló aleale o̧lané fo yó̧póló, fomo bulaaire fotoko̧ mené haeró sókó holale sekȩ́paae malepó. Atépa, i hae kwiamó betó mole so whi̧né ai asopaae, Tale-ó yóló doi sóró horénitere so whi̧ dó̧póló, haemó sókó horale sekȩ́né fotoko̧ su̧mó bulalepó. 16 Ai sekȩ́né, doasi doi mole whi̧ ó doi munire whi̧paaekélé, néli whi̧ ó yoleale whi̧paaekélé, ha̧le ko̧leaané betó mole whi̧ ó wae sóró kutó diratere whi̧paaekélé, atimané turu naasemó ó kutirimó siri eró̧póló yae yóló so whi̧ feapaae sȩyalepó. 17 Ai siritamo munipa, ti o̧la dupu dere alakélé, ó dotonatere alakélé, mo yaalo meipó. Ti ai sirita, kale syaae kaae o̧lané ama doi ó ama doipaae fó faróló erenambapó.

18 Ti etei alata, mo ha̧le whi̧né tuȩ́yaalo meitei, mo tuȩ́ tiki fosó fosó yóló dotoróȩ fale whi̧né beta̧ su̧mó taleyóló bete tuȩ́nérapó. Whi̧ me detamo, ama tuȩ́ tiki fosópa, ti kale syaae kaae o̧lanénamba taleyóló bete tuȩ́nérapó. Ti ainambata, mo whi̧nénamba-pó. Ai sekȩ́né amanambata 666-pó.

Copyright information for `PPO