Revelation of John 17

Syaae kaae o̧la tómó betere somó yale fo

Téró, kale wȩikeró okopoi nuku tareensel-rapekó beta̧ ȩ beterepaae wóló duraalu, “Kale wȩirape tómó betere doasi doi mole nópu nokole soné dere alamó, kwia melaairetei ya̧lo ya̧paae yó melaalopa ape. Ai sota, i hae kwia fea tȩteróló kaae tare topo whi̧rapetamo nópu nuku betalepó. Téró, kale soné i hae kwiamó betó mole so whi̧kélé, nópu nokolewain wȩi melale tikimó topo doyóló keyaa fu betalepó,” yalepó.

Téró, ȩ kale Dȩi Kepe Wisi tua̧mó betepa,ensel-né so whi̧kélé bitini ha̧le kópu ka̧ae fi tikipaae beleyóló sóró felepó. Aimó bituraalu kelalemó, beta̧ so mo sonaai syaae kaae o̧la tómó beterepó. Ai syaae kaae o̧lané ama tiki turó, Kótó ao̧ratere doirape asȩyó bopéróo, wȩikeró toporape daayóo, naase tamo sekȩ́rape daayóo, epa kelalepó. Kale soné ama kutita, mo sonaairó sukuta̧itamo deróo, ama aure o̧larapekélé,kold kapané alealeteiné ho̧re ho̧re yóo, mo doasimoniné sere kasa kasai kaneró du dui meleketamo sóo, erepó. Ama naasené tarekold kapané aleale wuti dolomó kelaalokélé mo sonaalei o̧laraperó ama nópu nokole alané bólutamo deyóló fa̧anó beterepó. Ama kinóló mole doi kutirimó asȩretei i ape.

Doasi Babilon-ta, nópu nuku betere soraperó i haemó mole kelaalo mo sonaalei alarapetamoné hamapó.

Téró ya̧lo kelalemó, Kótóné ama kae beteró betere so whi̧ atimakótei, mepaae Yesuné yale ala i ape yóló yó melateremó dale so whi̧né samea naletikimó kale so a̧ topo doyóló keyaa fu beterepó. Atétere ala kolóló, ȩ sira yale su̧pó. Atétepa, kaleensel-né ȩpaae duraalu, “Ya̧ noatepa siratu bitute? Ai wȩikeró topo daayóo, naase tamo sekȩ́ daayóo, ere syaae kaae o̧laró ama sisó tómó betere sotamoné kinóló mole ala bete ya̧lo ya̧paae ha̧kearóló yó matapa wosae. Naao kelale syaae kaae o̧lata, take betaletei, mió bitinipó. Tépatei, take mo apaae derepale wosono dolomó sókó holóló, a̧ doraai da̧le muló betere tikipaae faalo ai ape. Mepaae so whi̧ i haemó bitu, atimané doi take keké nale alimótei mo ti beterebuk-mó munipó. Atére so whi̧né kale syaae kaae o̧la kilituraalu, doasi sira yaalopó. Ti noatepae, take a̧ betepa kolóo, mió bitini alu yóo, nalo momó sókó wóo dereteinépó.

Naao ai kelale alata, mo kisipa tiki fosó fosóyóló dotoróȩ fale whi̧né beta̧ bete tokó̧ló kolóló tuȩ́nérapó. Kale wȩikeró toporapeta, ti kale soné ama ero dée daalóló betere wȩikeró hae durapepó. 10 Me beteta, ti kale tȩteróló kaae tare wȩikeró doasi topo whi̧rapepó. Ai wȩikeró whi̧rapekó, aporó whi̧rape atimané tȩteróló kaae tare ala kemeyalepó. Até yóló beta̧ whi̧né tȩteróló kaae tare ala beta̧ ha̧le erapó. Atépa, nalo me whi̧ wouraalu, ama tȩteróló kaae tare ala sawa sukamó maaté kaae tawaalopó. 11 Ai kale syaae kaae o̧la take betaletei, mió bitinipó. A̧ta kale tȩteróló kaae tare wȩikeró doasi topo whi̧rapekótei, a̧kélé atimatamo touróturaalu bokówalerópó. Ai wȩikeró topo whi̧rapetamo beta̧mó beteretei, a̧ doraai tukóló muló betere alapaae fu beterapó.

12 Naao kelale naase tamo sekȩ́rapené beteta, naase tamo tȩteróló kaae tawaaire doasi topo whi̧rapepó. Ti mió atimané tȩteróló kaae tawaaire ala sini, téyópó. Take atima doasi doi muó̧póló mené sóró beteraalopó. Atéró sóró beteratepa, kale syaae kaae o̧latamo beta̧ bitu, sawa sukamó tȩteróló kaae tawaalopó. 13 Atima fea mo beta̧ kisipatóró muóló, kale syaae kaae o̧lapaae naaotóró kaae tawae yóló, fotoko̧ró tȩteróló kaae tare alatamo melaalopó. 14 Ai fakerape atima touyóló kaleSipsip hupu maletamo bóe daalopó. Téyaalotei, kaleSipsip hupu malené atimatei dóló tȩteraalopó. Ti noatepae, a̧ta i haemó betó mole talerape tȩteróló kaae tare Tale betóo, mepaae hae kwia tȩteróló kaae tare topo whi̧rape tȩteróló kaae tare topo whi̧ betóo, erapó. Atéru, a̧ sya fóló ama ala eró tare so whi̧ta, ti a̧tamo beta̧mó betaalopó. Atimata, ama ape yóló sókó su yóló, kae beteró betere so whi̧pó,” yalepó.

15 Téró, kaleensel-né ȩpaae duraalu, “Kale nópu nokole so betere wȩirapené beteta, i ape. Kae kae tiki daae mole so whi̧kélé, kae kae touró betere fakekélé, kae kaeGavman-né tȩteróló kaae tare so whi̧kélé, kae kae be fo bole so whi̧kélé mo fea tómó, ai so a̧ beterapó. 16 Kale syaae kaae o̧laró naase tamo sekȩ́rapetamoné kale nópu nokole so hó̧róló, bóe daalopó. Atéturaalu, ama kuti fea sorokóló taae faróló tiki daapi ha̧le betepa, ama tiki mi fea sorokóló nóló diri ha̧le simó suku̧laa dó̧póló biliraalopó. 17 Ti noatepae, kale naase tamo sekȩ́rape atima fea fo dokóló beta̧ tuȩ́ mutu, atima tȩteróló kaae tare fotoko̧ kale syaae kaae o̧lapaae melaalopó. Até yaaire alata, Kótóné ama eraalopó yóló muló betere fo dokonótu mo eró̧póló, atima tua̧paae bulaalopó. 18 Naao ai kelale sota, i haemó betó mole topo whi̧rape tȩteróló kaae tare doasi doi mole be huluapó,” yalepó.

Copyright information for `PPO