Revelation of John 18

Babilon kolokóló derepele fo

Ai ala yóló kemetepa, meensel hepen bemó dorowou betepa kelalepó. Ai sekȩ́né, fea ala ama tȩteróló kaae tawóló beteró̧póló, mené a̧ sóró beteró beterapó. A̧ tua̧mó ere koko̧né sini dȩ wisinaale i hae kwia feapaae dȩralepó. Téró, kale sekȩ́né mo doasi fo fakeyóló fotoko̧iné duraalu,

“Ai kolokó dorowóló mole ape! Kale doasi doi mole be hulua Babilon kolokóló dorowóló mulapó.
Ti ai sota, dowi keperape betere be alée fóo, mepaae kae kae dowi keperaperó ho̧kolo yóló kelaalo mo sonaalei barapetamo, betere tiki alée fóo erapó.
Ti noa betené mei, hae kwia kae kaemó betó mole so whi̧ ai soné ama nópu nokole ala tokóló yateinéwain wȩi nóló, keyaa fu dere kaae du betalepó.
I hae kwiamó betó mole so whi̧ tȩteróló kaae tare topo whi̧rapekélé, kale sotamo nópu nukua yalepó.
Ai soné ama doasi nélire alané, i hae kwiamó o̧la o̧la dotonóló duputu betere so whi̧némoni mo dekéró siré feleteiné néli whi̧ betalepó,” yalepó.
Téró hepen bemó me i fo depa wosalepó. “Ya̧lo so whi̧-ó, ai sotamo betere so whi̧ kua dolomó beteretei taaróló sókó ape.
Ama du betere dowi alarape dia̧paae tokó melóturaalu, ama saaire dowi sekȩi alarape dia̧kélé sao̧sórópa, taaróló ape.
Ti noatepae, ai soné Kótóné yóló muló betere fo tikale dowi ala muté holóló, hepen bepaae sókó horapó.
Atéremó, melaaire dowi kwia Kótóné keteréni, kisipa ha̧le yó tarapó.
Kale soné ama melatua yale wȩi a̧paae tokó̧ mótu, ama male su̧ tómó me beleróló a̧tei nó̧póló melae.
Kale so a̧ doasi doi mulapóló, wisi wisi o̧la dekeró nuku betale su̧tóró, susupui alaró dekȩné sukutere alatamo só̧póló melae.
Ama tuȩ́ tiki tua̧mó bopé fake dere ala bulu, ‘Ȩta, mo doasi tȩteróló kaae tare topo so betereteiné ȩ wulia so betepapakó woletere ala enénipóló,’ kisipa mutu beterapó.
Atéreteiné, mo beta̧ sukamó ama só̧póló da̧le muló betere sekȩi alarape ha̧sókó feni, mo saalo ai ape.
Ai alarapeta, i ape. Sukutere alakélé, dekȩné sukuturaalu wole yaaire alakélé, wotené sukutere alakélé, tiki siné dóló suku̧laa dokole alakélé, ai ala fea mo amatóró saalo ai ape.
Ti noatepae, ai somó dowi kwia melaaire Tale Kótóta, mo doasi fotoko̧ bole bete Talepó,” yalepó.
Ai sotamo nópu nokole ala yóo, ama wisi wisi o̧la sóo, du betere tȩteróló kaae tare topo whi̧rapené ai kale so dukuraalu, hotere sukuli kelalepó. Atétepa, atima kale so dekȩné sukó̧ló woletu betaalopó. 10 Kale so atéró duku bitu, susupu sóró kaketu betere alamó, atima wituraalu, tika mo umó daae mulu, i fo yaalopó.

“Mo doa wió! Doasi doi mole be hulua-ó, wió yae!
Doasi fotoko̧ bole be hulua Babilon, ya̧ doraalopóló tukóló muló betere alata, beta̧ sukakelemótóró mo ti doróló ai kemeyale ape.”
11 I hae kwia feamó o̧la o̧la dotonóló duputua yale whi̧rapené kale so dokole kolóló, dekȩné sukuturaalu, moló-u yaalopó. Ti noatepae, atimané o̧la o̧larape take yale kaae whi̧rapené momó kae duputimipó. 12 Atimané atéró dotonótu betere o̧la o̧larape i ape.Kold kapa,silpa kapa, doasimoni sere kasa kasai kanerape, meleke kaae, du dui o̧la,linen kuti wisinaale, sukuta̧i kuti,silk kuti, sonaai kutikélé, fetera kaae o̧lasitron nikélé, hupu sekȩ́né aleale kae kae o̧lakélé, doasimoni sere nikélé,brons kapa,aiyon kapa, be tȩtere kane fake wisinaalekélé,sinamon fetera kaae o̧laró mepaae kae kae fetera kaae o̧latamokélé, simó bilitepa felé kȩlaa wale ni sekaȩ kaae o̧la mura ni fȩkélé,frenkensense ni fȩkélé,wain wȩikélé,Olip ni duné alealewelkélé,flawa wisinaalerówhit-tamokélé,bulmakau hupurósipsip huputamokélé,hos hupuró ama si̧yóló só kotere o̧latamokélé, wae sóró kutó diratere so whi̧ró ha̧le mo betere so whi̧tamoné tikiró asotamokélé dupu yaalopó.

14 Atimané i fo yaalopó. “Naao senée du betale ni du mo ti aluyalepó. Naao wisi wisi o̧laró néli butukutu betale ala wisinaaletamo aluyaleteiné momó kae kelaalomeipó.” 15 Téró, ai kale dosa̧ayale o̧la o̧larape dotonóló néli botokó fu betale whi̧rape atima kale so doasi susupu sóró kaketu betere alamó, atima wituraalu, tumó daae mulu, dekȩné sukó̧ló fakeyóló etei wole fo yaalopó.

16 “Doasi wió yae! Doi mole doasi be hulua-ó,
ya̧ tua̧mó betó mole so whi̧né aure o̧la o̧larape i ape.Linen kuti wisinaalekélé, sukuta̧i kuti, sonaai,kold kapa, doasimoni sere kaporó du dui melekerapetamoné au wisinaale yóló néli whi̧ betaletei, mió wió yae.
17 Doasimoni sere wisi wisi o̧la fea ha̧leke sukamótóró doyóló ai kemeyale ape.
Doasi wȩi nuku só kotere so whi̧kélé, ai nukumó kotere so whi̧kélé, nuku tua̧mó kutó ditere so whi̧kélé,moni saaire kutó ditere so whi̧kélé, mo fea tumó kese anóló daae muaalopó.”
18 Kale so dukuraalu hotere sukuli kolóló, atimané i fo yaalopó. “Atei kaae doi mole doasi be hulua wisinaaleta, me kae mei, mo beta̧tóró tȩnapó,” 19 Atétepa, dekȩné sukuturaalu, atima hae diyóló, etei wole fakeyóló du betaalopó.

“Wió! Doasi doi mole be hulua-ó, wé! naao teyae.
Ai soné doasi wȩi nuku talerape atimamoniné doasi néli whi̧ beteralepó.
Téyale sotei, ha̧leke sukamó a̧ mo ti doyalepó.
20 Ó hepen bemó betó mole doasirape-ó, ai sopaae eratere alamó dia̧ hai̧né sukutu betae.
Kótóné dowi ala kemeróló kae beterale so whi̧kélé,aposel whi̧rapekélé, Kótóné fo eratere ko̧ló whi̧rapekélé, hai̧né sukutu betae.
Ti noatepae, ai soné dia̧paae erale sekȩi alamó, kwia Kótóné a̧paae tokó̧ melalepóló, dia̧ hai̧né sukutu betae.”
21 Téró, doasi fotoko̧ boleensel-né mo doasi kane fake tao sóró doasi wȩi kȩla tópaae taae deróló duraalu,

“I doasi kane taae derótu dere kaae, kale doi mole Babilon be hulua kolokó dorowóló, mo ti doratere be, momó kae tȩyaalomeipó.
22 Ya̧ tua̧mókita kaae o̧lané halekélé, wole fokélé, fó wutiné halerókapané aleale ukulumó wutiné haletamo momó kae wosaalomeipó.
Be tȩtere ala ó nuku wisiratere ala ó kae kae fosó fosótere whi̧rape mo feata, Babilon ya̧ tua̧mó mo kolókélé yaalomeipó.
Whiti o du dera̧keturaalu, kane fakené halekélé, momó kae wosaalomeipó.
23 Kalelamp sa̧né dȩrótu beteretei, momó kae dȩraalomeipó.
Soró whi̧tamo dokóló o̧la deturaalu, hȩkese detere fo momó kaae wosaalomeipó.
Naao o̧la o̧la dotonóló duputua dere whi̧rapeta, i haemó doasi doi mole whi̧rapepó.
Naao isi whi̧né dere alané kae kaeGavman-né tȩteróló kaae tare ao̧mó betó mole so whi̧kélé, fea kó̧paae a̧lisóró fu betalepó.
24 Kale so tua̧mó, Kótóné fo eratere ko̧ló whi̧rapekélé,
Kótóné ama kaae beteró betere so whi̧kélé,
bóené mepaae i haemó betó mole so whi̧ dale sameakélé a̧ tua̧mó mupa kelalepó,” yalepó.
Copyright information for `PPO